Wersja tekstowa:

Adwo­kat Mar­tyna Krupa Kan­ce­la­ria Sosnow­ski Adwo­kaci i Rad­co­wie Prawni.

Sza­nowni pań­stwo dzi­siej­szy mate­riał poświę­cony będzie wyro­kowi jaki zapadł 5 paździer­nika 2020 roku w Sądzie Okrę­go­wym w War­sza­wie w spra­wie pro­wa­dzo­nej przez naszą Kan­ce­la­rię pod sygna­turą XXV C 234/18

 

Sąd w sen­ten­cji wyroku unie­waż­nił umowę naszego klienta zawartą w 2008 roku z Getin Bank SA. Jest to kolejny unie­waż­nie­nie umowy kre­dy­to­wej uzy­skane przez naszą Kan­ce­la­rię w ciągu ostat­nich kilku dni kiedy to zdo­by­li­śmy unie­waż­nie­nia kre­dy­tów prze­ciwko takim ban­kom jak mBank, ING czy Mil­le­nium.

W ostat­nim cza­sie czę­sto sły­chać O unie­waż­nie­niach umów kre­dy­to­wych, jed­nak warto wska­zać że unie­waż­nie­nie i unie­waż­nie­nie nie zawsze ozna­cza to samo.

Unie­waż­nie­nie kre­dytu w sen­ten­cji wyroku jest naj­ko­rzyst­niej­szym roz­strzy­gnię­ciem jakie może zapaść w spra­wie fran­ko­wej.

W przy­padku usta­le­nia nie­waż­no­ści umowy kre­dy­to­wej trak­tuje się ją tak jakby do zawar­cia umowy nie doszło od samego początku. Ozna­cza to, że kre­dy­to­biorca powi­nien zwró­cić dokład­nie taką kwotę jaką otrzy­mał od banku przy zawar­ciu umowy a więc bez odse­tek i pro­wi­zji.

Usta­le­nie nie­waż­no­ści umowy w sen­ten­cji wyroku oprócz upadku całego zobo­wią­za­nia skut­kuje rów­nież nie­waż­no­ścią usta­no­wio­nych na pod­sta­wie umowy zabez­pie­czeń spłaty kre­dytu w szcze­gól­no­ści w postaci hipo­teki oraz innych dodat­ko­wych umów, a mia­no­wi­cie ubez­pie­cze­nia niskiego wkładu.

Wystą­pie­nie z powódz­twem o usta­le­nie nie­waż­no­ści umowy wymaga jed­nak wyka­za­nia inte­resu praw­nego w żąda­nym usta­le­niu. Sku­tecz­ność takiego powódz­twa jest uza­leż­niona od wyka­za­nia, że nie ist­nieje inny śro­dek prawny przy uży­ciu któ­rego powód może uzy­skać sku­teczną ochronę prawną.

Konieczne jest rów­nież wyka­za­nie, że orze­cze­nie usta­la­jące zapewni powo­dowi sku­teczną ochronę prawną. Speł­nie­nie tego wymogu nie jest jed­nak konieczne przy prze­stan­ko­wym stwier­dze­niu nie­waż­no­ści umowy.

Unie­waż­nie­nie umowy może być bowiem stwier­dzone w ramach pro­cesu o zapłatę.

Jed­nakże nie daje ono tak sze­ro­kiej ochrony bowiem brak jest wów­czas pod­staw do wykre­śle­nia hipo­teki.
W spra­wie naszego Klienta Sąd Okrę­gowy bada­jąc pra­wi­dło­wość zawar­tej umowy uznał że, ze względu na nie­pra­wi­dłowy poucze­nie o ryzyku kur­so­wym umowę należy uznać za zawie­ra­jącą posta­no­wie­nia abu­zywne w zakre­sie posta­no­wień doty­czą­cych indek­sa­cji.

Sąd uznał że nie tylko posta­no­wie­nia doty­czące kur­sów w tabeli banku są abu­zywne lecz cały mecha­nizm indek­sa­cji.

Posta­no­wie­nia te dawały ban­kowi moż­li­wość dowol­nego usta­la­nia wyso­ko­ści zarówno mie­sięcz­nych rat jaki wpły­wa­nie na wyso­kość całego zobo­wią­za­nia.

Bank nie infor­mo­wał kre­dy­to­biorcy, że ryzyko kur­sowe zwią­zane z tym pro­duk­tem jest nie­ogra­ni­czone a kwoty przed­sta­wione w symu­la­cji odbie­gały od infor­ma­cji jakie można było już wów­czas przed­sta­wić mimo, że for­mal­nie wypeł­niało to wymogi reko­men­da­cji S

W opar­ciu o te usta­le­nia Sąd usta­lił nie­waż­ność całej umowy.

Oprócz usta­le­nia nie­waż­no­ści w sen­ten­cji wyroku sąd zasa­dził na rzecz naszego klienta kwotę ponad 2000 zł sta­no­wiącą nad­płatę ponad udo­stęp­niony przez bank kapi­tał opo­wia­da­jąc się tym samym za teo­rią salda jako mniej anga­żu­jącą strony w dal­szym pro­ce­so­wa­nie się i zapew­niają więk­szy kom­fort psy­chiczny dla klienta.

Sprawę prowadziła adw. Katarzyna Wójcik, Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Unieważnienie kredytu frankowego w SENTENCJI WYROKU na przykładzie naszej wygranej z GETIN BANK [VIDEO]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *