Kolejny prawomocny wyrok w sprawie kredytu indeksowanego do CHF uzyskany przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.  Mianowicie, Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca SSA Aleksandra Korusiewicz w dniu 14 listopada 2022 r. oddalił apelację Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej w Warszawie oraz zasądził od Banku na rzecz naszych Klientów kwotę 4 050 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny rozpoznawał apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 13 kwietnia 2021 r., sygn. akt II C 730/20, w którym to Sąd ustalił, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF z 2007 r., zawarta pomiędzy naszymi Klientami, a poprzednikiem prawnym pozwanego Getin Bank Spółką Akcyjną w Katowicach jest nieważna (pkt 1); zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 23.093,11 zł (pkt 2) oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.434 zł tytułem zwrotu kosztów procesu (pkt 3).

Co istotne, postępowanie sądowe było prowadzone mimo wydania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w dniu 29 września 2022 r. decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. Pełnomocnik Banku dążył na tej podstawie do zawieszenia sprawy, aczkolwiek bezskutecznie. Sąd stwierdził, że nie ma przeciwwskazań do dalszego procedowania.

W treści apelacji pełnomocnik Banku podniósł szereg zarzutów, dotyczących zarówno naruszenia przepisów prawa materialnego, jak i procesowego.

Apelacja nie jest zasadna.

W ocenie Sądu Apelacyjnego zgodzić należy się z Sądem I instancji, że nasi Klienci posiadają interes prawny w ustaleniu nieważności umowy, która, jak wynika z jej treści, wiąże strony do 2037 roku. Wyłącznie wyrok rozstrzygający powództwo o ustalenie jest w stanie trwale i zupełnie usunąć stan niepewności prawnej pomiędzy stronami w związku z przedmiotową umową kredytu, zważywszy że nie upłynął jeszcze okres, na jaki umowa ta została zawarta.

W ocenie Sądu Apelacyjnego, wbrew stanowisku pozwanego, zasadnie Sąd Okręgowy uznał, że nieważność umowy kredytu w całości wynika z bezskuteczności abuzywnych postanowień wprowadzających do niej ryzyko kursowe oraz opartych o kurs waluty CHF w tabelach kursowych ustalanych wyłącznie przez pozwany Bank.

Kwestionowane przez Kancelarię postanowienia umowy kredytu obejmują nie tylko zasady przeliczenia kursów walut, ale i także zapisy, które wprowadzają do umowy ryzyko kursowe, stanowiąc klauzulę określającą główne świadczenia stron. 

Zatem, zgodzić należy się z Sądem I instancji, że w taki sposób pozwany uzyskał możliwość samodzielnej modyfikacji wysokości kwoty wypłaconej jako kapitał kredytu, a następnie określonej w złotych wysokości spłacanych rat, tak w zakresie kapitału, jak i odsetek. Okoliczność, w jakim zakresie pozwany korzystał z tej możliwości i czy ewentualnie przyjmowany do przeliczenia kurs CHF był zbieżny ze średnim kursem NBP nie ma znaczenia dla konstrukcji samej umowy.

Dla oceny abuzywnego charakteru postanowienia umownego ma znaczenie to, że nie stanowiące uzgadnianego elementu stosunku prawnego łączącego strony, zasady w oparciu o które tabele były ustalane, zależały wyłącznie od woli banku i mogły w każdym momencie ulec zmianie.

W związku z tym, że postanowienia te kształtują prawa i obowiązki powodów, w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają ich interesy oraz nie zostały one sformułowane w sposób jednoznaczny, jak też stoją w sprzeczności z wymogami dobrej wiary i powodują znaczącą nierównowagę wynikających z umowy praw i obowiązków stron ze szkodą dla powodów, jak również nie były one z powodami indywidualnie ustalane to postanowienia te, w świetle zarówno przepisów dyrektywy 93/13 i przepisów kodeksu cywilnego uznać należy za nieuczciwe, a w konsekwencji niedozwolone i niewiążące powodów (art. 3851 § 1 k.c.). Wbrew stanowisku pozwanego trafnie Sąd Okręgowy stwierdził, że po wyeliminowaniu z umowy klauzuli indeksacyjnej umowa ta nie może dalej wiązać.

Prawomocny wyrok w tej sprawie przyniósł naszym Klientom szacunkową łączną korzyść na poziomie ok. 350.000,00 złotych.

Sprawę prowadzą adwokat Jacek Sosnowski oraz adwokat Bartłomiej Górczyński – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

EKSPRESOWE PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu we frankach Getin Bank w przymusowej restrukturyzacji. Wygrywamy w 21 MIESIĘCY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *