Wyrokiem z dnia 29 marca 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny , sygn. akt XXV C 2467/19 ustalił nieważność umowy kredytu z dnia 31 maja 2007 roku; zawartej między Naszym Klientem a Getin Bank S.A. w Katowicach oraz zasądził od pozwanego Getin Noble Bank S.A. w Warszawie na rzecz naszych klientów kwotę 11.817 zł (jedenaście tysięcy osiemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu. 

Wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2023 r.  Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny, sygn. akt VI ACa 644/22 oddalił apelację pozwanego banku oraz zasądził na rzecz Naszych Klientów koszty za instancje odwoławczą.

W ocenie Sądów obu instancji w umowie o kredyt hipoteczny z dnia 31 maja 2007 roku znajdują się niedozwolone klauzule umowne, gdyż kształtują prawa i obowiązki konsumenta – Kredytobiorcy – w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszają interesy (art. 3851 k.c.).

Sąd Apelacyjny wskazał, że oceny czy postanowienie umowne jest niedozwolone dokonuję się na moment zawarcia przedmiotowej umowy kredytowej zgodnie z poglądem wyrażonym w Uchwale Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie III CZP 29/17. Skoro ocena nieodzowności ma następować z chwili zawarcia umowy, to sposób wykonywania umowy nie ma znaczenia. Nawet gdyby przez pewien czas Pozwany, dokonywał staranności w stosunku obligacyjnym to nie ma to znaczenia z punktu widzenia wspomnianej uchwały. 

Sąd I instancji prawidłowo dokonał oceny charakteru postanowień abuzywnych zawartych w przedmiotowej umowie. Sąd Najwyższych wielokrotnie wskazywał, że tożsame klauzule stosowane we wzorach umownych, są abuzywne i nie mogą wiązać klientów. Odwołanie kursu do tabel banku, jest jednostronne i nie może wiązać klientów. Wyeliminowanie ryzyka kursowego z umowy, jest równoznaczne z tak daleko idącym przekształceniem umowy, że można ją uznać za umowę o odmiennej istocie i charakterze choćby nadal chodziło o inny podtyp czy wariant umowy kredytu. Oznacza to że utrzymanie klauzul w zamiarze przewidzianym przez strony nie jest możliwe, co przemawia za jej całkowitą nieważnością (bezskutecznością). 

Jeżeli uznamy, że niedowolny charakter postanowienia umownego dotyczy głównego świadczenia stron to zawsze będzie tak że możliwość dalszego obowiązywania umowy będzie uzależniona od pewnej konstrukcji ponieważ wyeliminowanie czy brak związania konsumenta niedozwolonym postanowieniem umownym stanowi tak dalece idącą erozję łączącą strony stosunku obligacyjnego, że zakres zobowiązań konsumenta nie jest możliwy do ustalenia bez wprowadzenia do umowy nowych postanowień. Tymczasem na gruncie prawa materialnego nie ma możliwości by uzupełnić lukę która powstanie wskutek usunięcia wyżej wskazanych postanowień.

Sądy podzieliły więc zaprezentowaną przez naszą Kancelarię argumentację w zakresie żądań wywiedzionych w roszczeniu głównym i podtrzymanych w dalszym toku postępowania.

Sprawę prowadził adw. Jacek Sosnowski i  adw. Mateusz Jachimczyk– Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Sąd Apelacyjny w Warszawie i PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu we frankach Getin Bank. Przymusowa Restrukturyzacja nie jest przeszkodą

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *