Wyrokiem z dnia 2 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt XXVIII C 330/21 ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej w dniu 26 września 2006 roku pomiędzy naszymi Klientami a bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie w całości oraz zasądził od banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych Klientów kwotę 11.834 zł (jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Apelację od powyższego wyroku wniósł pozwany bank, zaskarżając wyrok w całości. Pozwany zarzucił również Sądowi I instancji naruszenie szeregu przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy i jej rozstrzygnięcie oraz naruszenie przepisów prawa materialnego.

W odpowiedzi na apelacje Banku, wnieśliśmy o oddalenie apelacji jako w całości bezzasadnej oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz Powodów kosztów postępowania apelacyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm prawem przepisanych. Całe postępowanie od złożenia pozwu  do prawomocnej wygranej trwało 26 miesięcy. 

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w wyroku z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie o sygn. akt VI ACa 916/21 oddalił apelację w całości oraz zasądził na rzecz Powodów od Banku Millennium S.A. w Warszawie kwotę 8.100 (osiem tysięcy sto) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym. 

Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł, że postanowienia indeksacyjne, przewidujące, że waluta obca jest walutą rozliczeniową, a złoty jest walutą wypłaty i spłaty oraz postanowienia kursowe (spreadowe), określające sposób przeprowadzenia przeliczenia, odwołujący się do tabel kursowych pozwanego są nieważne.

W ocenie Sądu prawidłowo przyjęto, że niektóre postanowienia umowne zawarte w umowie kredytu mają charakter niedozwolony. Klauzule abuzywne, które zostały zamieszczone przez bank w umowie kredytu były tego rodzaju, że skutkowały nieważnością całej umowy, ponieważ dotyczyły głównych świadczeń stron.

Mechanizm indeksacji nie został w prawidłowy sposób wyjaśniony kredytobiorcom, co więcej kwestie związane z kursami dawały silniejszej stronie umowy możliwość dowolnego, arbitralnego kształtowania wysokości kursu i tym samym wysokości zobowiązania drugiej strony umowy.

Sąd również wskazał, że dla oceny abuzywności postanowień umowy nie ma żadnego znaczenia, czy ostatecznie kursy CHF ustalone i zastosowane  przez pozwanego były „rynkowe”, czy nie, ani też jak kształtowały się te kursy w porównaniu do średnich kursów NBP, w szczególności czy były korzystniejsze dla powoda niż średnie kursy NBP i kursy innych banków. Dla oceny abuzywności istotny jest bowiem moment zawierania umowy, bez znaczenia są zaś konsekwencje sposobu jej późniejszego wykonywania. 

Sprawę prowadził adw. Jacek Sosnowski i  adw. Mateusz Jachimczyk– Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Sąd Apelacyjny Warszawa SZYBKIE PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu we frankach Millennium Bank z 2006 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *