Wyrokiem z dnia 17 sierpnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu, XIV Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pile, w składzie SSO Marcina Garcia Fernandez, w sprawie o sygn. akt XIV C 1043/20 ustalił, że umowa kredytu  zawarta 23 grudnia 2006 r. między a poprzednikiem prawnym pozwanego GE Money Bankiem Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, a Klientami Kancelarii jest nieważna. Jednocześnie Sąd zasądził od Pozwanego Banku BPH S.A. na rzecz Kredytobiorców kwoty 229 116,10 zł oraz 7 291,95 CHF wraz ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 kwietnia 2022 r. do dnia zapłaty, jednocześnie obciążając Pozwany Bank całościami kosztów procesu. 

  • Sąd Okręgowy w Poznaniu orzekł, że umowa kredytu  GE Money Bankiem SA z siedzibą w Gdańsku, a Klientami Kancelarii jest nieważna z powodu abuzywnych postanowień, które dawały Bankowi nieuzasadnioną swobodę w jednostronnym określaniu rozmiaru zobowiązania kredytobiorcy do spłaty kredytu.
  • Sąd zasądził od pozwanego Banku BPH SA na rzecz kredytobiorców kwoty 229 116,10 zł oraz 7 291,95 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 kwietnia 2022 r. do dnia zapłaty, a także obciążył Pozwanego Banka całościami kosztów procesu.
  • Postępowanie pierwszej instancji trwało łącznie niecałe 21 miesięcy, a Sąd dokonał wszystkich ustaleń podczas dwóch terminów rozpraw przesłuchując Kredytobiorców oraz świadków powołanych przez Pozwanego Bank, a na trzeciej rozprawie został ogłoszony wyrok. Pozew złożono w listopadzie 2020 r., a wyrok zapadł 17 sierpnia 2022 r.

W niniejszej sprawie pozew złożono w listopadzie 2020 r., Sąd dokonał wszystkich ustaleń podczas dwóch terminów rozpraw przesłuchując Kredytobiorców oraz świadków powołanych przez Pozwany Bank, a na trzeciej rozprawie został ogłoszony wyrok. Postępowanie pierwszoinstancyjne trwało łącznie niecałe 21 miesięcy.  Sąd w ramach postępowania dowodowego pominął wniosek dowodowy w postaci opinii biegłego zgłoszoną przez obie strony postępowania, ponieważ w jego ocenie byłoby to nieistotne dla rozstrzygnięcia sprawy. 

Sąd podzielił stanowisko Naszej Kancelarii, że łącząca strony umowa zawierała postanowienia abuzywne oraz że po ich wyeliminowaniu z treści umowy należy ustalić, iż jest ona nieważna w całości.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że postanowienia przedmiotowej umowy pozostawiały Bankowi pełną i niczym nieuzasadnioną swobodę w jednostronnym w określeniu kursu, po którym nastąpi przeliczenie kwoty kredytu na walutę indeksacji, jak również kursów, po których będzie następowało przeliczenie rat z waluty indeksacji na złote. Tym samym postanowienia te dawały Bankowi nieuzasadnioną swobodę w jednostronnym określaniu rozmiaru zobowiązania kredytobiorcy do spłaty kredytu. To zaś sprawiało, że treść ukształtowanego w ten sposób stosunku prawnego kredytu była sprzeczna z właściwością (naturą) tego stosunku, co powodowało, że umowa jest sprzeczna z prawem w rozumieniu art. 58 § 1 k.c. i jako taka jest nieważna.

Sąd jednak uznał za celowe dokonanie także oceny przedmiotowej umowy pod kątem zarzutu Kredytobiorców, że jest ona nieważna również z uwagi na zawarte w niej niedozwolone postanowienia umowne. W konsekwencji Sąd doszedł do przekonania, że zarzut ten był w pełni uzasadniony.

Zdaniem Sądu, zapisy kwestionowanej Umowy, nie mogły stanowić dowodu indywidualnego wynegocjowania jakichkolwiek jej postanowień, choćby dlatego, że stanowiły cześć wzoru narzuconego przez Bank. Poza tym, gdyby chcieć potraktować poważnie treść § 11 ust. 3, należałoby uznać, że Kredytobiorcy negocjowali wszystkie co do jednego zapisy umowy, co jest skrajnie nieprawdopodobne. Sąd zwrócił uwagę, że w innych rozpoznawanych sprawach, dotyczących kredytów indeksowanych udzielonych przez GE Money Bank, umowy mają identyczne lub niemal identyczne postanowienia, regulujące klauzule indeksacyjną i tabel kursowych, jak umowa, której dotyczy ta sprawa.

Zdaniem Sądu teoria niebieskiego ołówka nie znajduje w niniejszej sprawie zastosowania, ponieważ „marża”, o której mowa w § 17 Umowy nie ma charakteru samodzielnego świadczenia i powiązanie go z dobrowolnie dobranym obiektywnym wskaźnikiem, nie zmienia istoty charakteru postanowienia umownego, więc umowa nie może zostać uzupełniona o kurs średni NBP.

W związku z powyższym według Sądu należało rozważyć konsekwencje bezwzględnej nieważności umowy, która była pierwszoplanową podstawą rozstrzygnięcia.

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Michalina Kasjaniuk Kancelaria Adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie kredytu GE Money Bankiem Spółka z 2006 r. i 229 116,10 zł oraz 7 291,95 CHF dla naszych Klientów. Wygrywamy w Poznaniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *