W dniu 26 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Jowita Cieślik) wydał wyrok w sprawie o sygn. XXVIII C 16791/21, w którym:

  1. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF zawarta przez naszego Klienta z Getin Bank S.A. w Katowicach – DOM Oddziałem w Łodzi (poprzednikiem prawnym Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie), jest nieważna w całości;
  2. zasądził od Banku na rzecz naszego Klienta kwotę 368 634,27 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 grudnia 2021 r. do dnia zapłaty
  3. oddalił powództwo o zapłatę w pozostałym zakresie (w zakresie składek na poczet ubezpieczenia nieruchomości i ubezpieczenia OC); 
  4. zasądził od Banku na rzecz naszego Klienta kwotę 11 817 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sprawa dotyczyła umowy o kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF, zawartej we wrześniu 2007 r. Klient zaciągnął kredyt pokrycie części ceny nabycia lokalu mieszkalnego. 

Pozew został złożony w czerwcu 2020 r. Wyrok zapadł po przeprowadzeniu łącznie pięciu rozpraw. W trakcie postępowania Sąd przeprowadził dowód z zeznań świadka zgłoszonego przez Bank (doradcy kredytowego) oraz dowód z przesłuchania stron ograniczony do przesłuchania naszego Klienta. Sąd postanowił pominąć zgłoszone przez obie strony wnioski o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego oraz wniosek banku o przesłuchanie świadka (pracownika Banku, który nie brał żadnego udziału w procedurze zawarcia umowy kredytowej przez naszego Klienta).

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż nasz Klient posiada niewątpliwe interes prawny w żądaniu ustalenia nieważności umowy kredytowej. W ocenie Sądu stosunek zobowiązaniowy, ukształtowany w wyniku zawartej przez strony umowy kredytu, wykracza poza granice swobody umów określone w art. 3531 k.c., z uwagi na zastosowanie przez Bank tworzonych przez siebie tabel kursów walut, mających bezpośredni wpływ na treść zobowiązania powodów. Sąd podkreślił, iż umowa kredytowa nie przewidywała żadnych ograniczeń w określaniu przez Bank kursów w tabelach kursów obowiązujących w banku. Nieważność postanowień dotyczących indeksacji prowadzi do wniosku, iż bez nich umowa nie zostałaby zawarta, co w konsekwencji prowadzi do  nieważności całej czynności pranej na podstawie art. 58 § 3 k.c.

Zdaniem Sądu w sprawie zostały jednocześnie spełnione wszystkie przesłanki do uznania kwestionowanych postanowienia składające się na mechanizm indeksacji za niedozwolone, co daje ten sam skutek w postaci nieważności całej umowy. 

Sąd podkreśl przy tym,  iż kredytobiorca nie został w sposób rzetelny i zrozumiały poinformowany o konsekwencjach związanych z zaciągnięciem oferowanego mu kredytu. W szczególności nie został w sposób rzetelny poinformowany o mechanizmie kredytu indeksowanego, a także o ryzykach wynikających dla niego  w przypadku wyboru tego rodzaju produktu finansowego. 

Sąd poruszył dodatkowo kwestię zawarcie przez Strony aneksu do umowy na podstawie którego spłata kredytu odbywała się po kursie sprzedaży NBP. Sąd wskazał, iż warunkiem sanowania niedozwolonych postanowień umownych wskutek późniejszego zdarzenia, niezależnie czy zdarzeniem tym jest jednostronna czynność konsumenta, czy aneks do umowy, jest „świadoma, wyraźna i wolna” zgoda konsumenta, która musi być jednoznacznie, wyraźnie i stanowczo ukierunkowana na sanowanie wadliwego postanowienia. Zawartego aneksu nie można uznać za wyraz takiej zgody, gdyż jego zamierzonym rezultatem nie było doprowadzenie do sytuacji, w której postanowienie uznane za niedozwolone będzie regulować stosunki stron.

Zdaniem Sądu umowa jest nieważna, jako sprzeczna z samą naturą zobowiązania. Jeśli chodzi o klauzule indeksacyjne, a w szczególności tabele kursów walut, to wg sądu dowody potwierdzają, że to wola banku decydowała o sposobie ustalenia kursu. Z tego też powodu umowa jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul przeliczeniowych. Skutkiem abuzywności klauzul przeliczeniowych jest nieważność umowy. 

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzą adw. Jacek Sosnowski oraz  adw. Marcin Miszczuk – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie kredytu we frankach Getin Bank S.A. w Katowicach – DOM Oddziałem w Łodzi i 368 634,27 zł dla naszego Klienta. Wygrywamy w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *