W dniu 17 listopada 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie naszych Klientów przeciwko Getin Noble Bank S.A. w Warszawie (sygn. akt: XXV C 477/19), w którym ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta przez naszych Klientów z byłym Getin Bankiem S.A. z siedzibą w Katowicach DOM Oddział w Łodzi jest nieważna, równocześnie w całości obciążył Pozwany Bank kosztami procesu.

Kwestionowana umowa kredytowa została zawarta przez Powodów w marcu 2007 r. z byłym Getin Bankiem S.A. z siedzibą w Katowicach DOM Oddział w Łodzi. Umowa ta była umową kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, a więc taką, w której kwota kredytu została wyrażona w walucie PLN, a wypłata i spłata kredytu następowały w PLN. Co warte podkreślenia, sporny kredyt był typowym kredytem „konsumenckim”. Nasi Klienci zaciągnęli go bowiem w celu zakupu nieruchomosci na własne cele mieszkaniowe. Nasi Klienci w momencie składania pozwu do Sądu nie mieli jeszcze spłaconego kapitału udzielonego przez Bank kredytu.

Podobnie jak w wielu tego typu sprawach podstawą żądania pozwu w zakresie ustalenia nieważności umowy były m.in. zarzuty dotyczące abuzywności klauzul zawartych w umowie dotyczących przeliczeń kursowych do CHF (§ 9 ust. 2 oraz § 10 ust. 3 umowy kredytu), nadto jako podstawa nieważności wskazana została także sprzeczność umowy z przepisami prawa bankowego oraz zasadami współżycia społecznego poprzez naruszenie przez bank równowagi stron.

Strona pozwana kwestionowała argumentację zawartą w pozwie, podnosząc m. in. zarzuty braku sprzeczności Umowy z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym Prawem Bankowym oraz przepisami Kodeksu cywilnego), braku abuzywności postanowień umownych oraz zarzut przedawnienia.

Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe, które składało się z drobiazgowego przesłuchania kredytobiorców oraz świadka, który podpisywał umowę ze strony banku. Sąd pominął jako zbędne i nieistotne dla rozstrzygnięcia sprawy wnioski o dowód z opinii biegłego.

Pozwany Bank domagał się wydania takiej opinii m. in. na okoliczność: „wyliczenia kwoty ewentualnej nadpłaty/niedopłaty poprzez rozliczenie kredytu Powodów przy założeniu, że kredyt ten byłby kredytem złotowym, opartym o stawkę WIBOR 3M, przy zachowaniu pozostałych postanowień umowy”. Wniosek ten prowadziłby zatem de facto do uzyskania orzeczenia, wskutek którego sporna umowa kredytu zostałaby przewalutowana na warunkach podobnych do rekomendacji KNF w tzw. ”sprawach frankowych”.

W wyroku kończącym sprawę Sąd Okręgowy uznał, że umowa jest sprzeczna z prawem powszechnie obowiązującym, jako naruszająca zasadę swobody umów, Ustawę Prawo Bankowe oraz wobec nieoznaczenia wysokości świadczenia. Sąd podzielił zaprezentowaną przez nas argumentację w zakresie nieważności przedmiotowej umowy kredytowej. W ocenie Sądu umowa kredytowa zawiera bowiem postanowienia abuzywne”, zaś utrzymanie stosunku prawnego bez uznanych za bezskuteczne postanowień nie było w świetle okoliczności niniejszej sprawy możliwe.

Sąd podkreślił również, iż nawet przy przyjęciu, że kontynuacja umowy jest możliwa bez postanowień abuzywnych (chociaż w ocenie Sądu nie byłoby to dopuszczalne) to orzecznictwo TSUE wyklucza możliwość rekonstruowania umowy stron wbrew woli kredytobiorcy. Tymczasem strona powodowa wyraźnie dążyła do unieważnienia umowy.

W konsekwencji nasi Klienci otrzymali rozstrzygnięcie znacznie korzystniejsze finansowo, niż teoretyczna ugoda zawarta na warunkach proponowanych przez KNF. W przypadku uprawomocnienia się wyroku, Powodowie będą całkowicie wolni od toksycznego produktu kredytowego. Orzeczenie w tym kształcie powinno w naszej ocenie zamknąć drogę Bankowi do dochodzenia jakichkolwiek, ewentualnych roszczeń w związku z nieważną umową kredytu.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie umowy frankowej Getin Bank S.A. z siedzibą w Katowicach DOM Oddział w Łodzi z 2007 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *