Wyrokiem z dnia 6 grudnia 2021 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku, V Wydział Cywilny, sygn. akt V ACa 573/21 oddalił apelację banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku od wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku sygn. akt: XV C 951/19, na mocy którego Sąd Okręgowy ustalił, że umowa kredytowa  z dnia 2 grudnia 2009 r. zawarta pomiędzy naszymi Klientami a poprzednikiem prawnym pozwanego GE Money Bank SA w Gdańsku jest nieważna oraz obciążył w całości pozwany Bank BPH S.A. w Gdańsku kosztami procesu, pozostawiając referendarzowi sądowemu ich szczegółowe wyliczenie.

Pozew w przedmiotowej sprawie został wniesiony w lutym 2019 roku. Wyrok Sądu I instancji zapadł w dniu 20 lipca 2021r., zaś postępowanie apelacyjne zakończyło się po przeprowadzeniu jednej rozprawy. Jak wyglądała sprawa w I instancji opisaliśmy tutaj Unieważnienie kredytu GE Money Bank S.A. Wygrywamy tym razem w SO w Gdańsku

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny w Gdańsku podtrzymał motywy rozstrzygnięcia zaprezentowane w wyroku wydanym przez Sąd Okręgowy w Gdańsku wskazując, iż żądanie Powodów okazało się uzasadnione w części dotyczącej nieważności umowy z dnia 2 grudnia 2009 r. Sąd II instancji przyjął za Sądem I instancji, że klienci w momencie zawierania umowy kredytu nie byli w stanie określić jego rzeczywistej kwoty – znali jedynie kwotę wyrażoną w walucie polskiej, określoną w umowie. Dopiero w momencie wypłaty kredytu kredytobiorcy uzyskali informację o jego rzeczywistej wysokości. Podobnie wyglądała kwestia wysokości rat kapitałowo – odsetkowych, albowiem klienci dopiero w momencie pobrania przez Bank określonych kwot z tytułu poszczególnych rat kredytu z  oznaczonego rachunku bankowego poznawali wysokość poszczególnych rat kredytu. 

W tej sytuacji Sąd uznał, że nie zostały określone główne świadczenia stron umowy. Co więcej, takie ukształtowanie treści umowy i zakres informacji udzielanych kredytobiorcom doprowadziło do niekorzystnego ukształtowania ich sytuacji prawnej jako strony stosunku zobowiązaniowego co naruszało równowagę kontraktową stron, gdyż bank faktycznie jednostronnie kształtował wysokość zobowiązania kredytobiorców ustalając kurs waluty, do której indeksowany był kredyt. 

Ponadto, Sąd Apelacyjny w Gdańsku podzielił stanowisko Sądu I instancji, iż  treść umowy kredytu została ustalona w oparciu o standardowy wzorzec umowy, którego zapisy nie były negocjowane przez naszych klientów a zatem nie mieli oni wpływu na ukształtowanie treści  umowy kredytu, którą zawarli z bankiem.

Podkreślił, że nasi klienci zawierając przedmiotową umowę kredytu kierowali się zaufaniem do instytucji, jaką jest bank i wierzyli, iż zaoferowany im produkt będzie zgodny z ich oczekiwaniami i będzie produktem bezpiecznym. Jednocześnie kredytobiorcy, zawierając przedmiotową umowę kredytu nie mieli świadomości w jaki sposób zmiana kursu waluty, do której indeksowany jest kredyt może wpłynąć na wysokość ich zobowiązania.

Co więcej, byli oni zapewniani o stabilności waluty, jaką jest frank szwajcarski.  Fakt, iż podlegające ocenie postanowienia umowy nie zostały z klientami indywidualnie uzgodnione, ani nie wyjaśniono im znaczenia poszczególnych postanowień ani nie uprzedzono o ewentualnych negatywnych skutkach zmiany kursy waluty indeksacji doprowadził Sąd Apelacyjny w Warszawie do wniosku, iż rację ma Sąd I instancji, że została spełniona również przesłanka z art. 3851  k.c. dotycząca abuzywności klauzul indeksacyjnych. 

Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku trafnie wskazał Sąd I instancji, że nie ma w polskim systemie norm prawnych takich przepisów dyspozytywnych, którymi Sąd mógłby uzupełnić nieuczciwe klauzule. Tym samym  utrzymanie w mocy przedmiotowej umowy kredytu bez klauzul uznanych za abuzywne nie jest możliwe co w konsekwencji doprowadziło do uznania przedmiotowej umowy za nieważną w całości.

Sąd podzielił więc zaprezentowaną przez Kancelarię argumentację w zakresie nieważności przedmiotowej umowy kredytowej.

Pozwany w toku niniejszego postępowania mimo obszernej argumentacji zawartej w odpowiedzi na pozew, nie udowodnił, aby doszło do jakichkolwiek negocjacji czy indywidualnego uzgodnienia postanowień umowy, a także aby Powodowie zostali rzetelnie poinformowani o ryzykach wynikających z tego typu umowy. Pamiętając o tym, zwracaliśmy szczególną uwagę, że niedozwolony charakter klauzul przeliczeniowych jako tylko jedną z wad umowy, wskazując przy tym na szereg innych podstaw do uznania umowy za całkowicie nieważną.  

Zapadły wyrok jest prawomocny i stanowi podstawę do wykreślenia hipoteki ustanowionej na kredytowanej nieruchomości w wyniku zawarcia nieważnej umowy kredytu. 

Sprawę prowadził adw. Jacek Sosnowski 

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu GE Money Bank SA (BPH S.A.) z 2009 r. Wygrywamy w SĄDZIE APELACYJNYM W GDAŃSKU

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *