Przedawnienie kredyty „frankowe” – 3 sposoby na przerwanie biegu przedawnienia w sprawach frankowiczów

Poniżej treść filmu w formie tekstowej:

Dzień dobry, nazywam się Jacek Sosnowski. Witam Państwa na kanale kancelarii Sosnowski adwokaci i radcowie prawni.

Tematyką dzisiejszego materiału będzie problematyka, o którą Państwo często pytają, to znaczy problematyka przedawnienia związanego z tak zwanymi umowami kredytów frankowych.

Zgłaszając się do naszej kancelarii często pytają Państwo – „Panie mecenasie nasza umowa została podpisana w 2005, 2006 czasami 2007 r. czy czy przysługują nam jeszcze jakieś roszczenia czy możemy poznać bank? czy czy nasze roszczenie nie jest przedawnione? czy w ogóle można jeszcze wykonać jakieś kroki w celu uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia w sprawie?”

Zadawane przez Państwa pytanie jest jak najbardziej zasadne przedawnienie jest jedną z najistotniejszych kwestii prawa cywilnego i tak naprawdę od zaistnienia przesłanek przedawnienia  niejednokrotnie zależy czy dane roszczenie dana sprawa zostanie wygrana czy też przegrana.

Dodatkowo w różnego rodzaju publikacjach materiał materiałach istniejących w internecie znajduje się wiele różnych często sprzecznych informacji. 

Z jednej strony czytałem wypowiedzi różnych osób najczęściej oglądają blogerów o tym że po upływie 10 lat roszczenie, roszczenia się przedawniają w tej sytuacji w sprawach frankowiczów.

Również z innej strony widoczne są publikacji o tym że 9 lipca 2018 weszły w życie przepisy skracające ten bieg terminu przedawnienia więc to już zupełnie nie można mówić o jakichkolwiek roszczeniach. 

Innym razem czytamy że jakoby działania banku stanowiły nadużycie prawa i nie ma przedawnienia, jeszcze gdzie indziej znajdują się informacje odnośnie roszczeń majątkowych i niemajątkowych i jakby powstaje cały galimatias który wymaga uporządkowania stąd też pomysł na temat dzisiejszego nagrania.

Proszę Państwa dokonamy teraz pewnego usystematyzowania zagadnienia przedawnienia w kontekście spraw frankowych. 

Mam nadzieję że Państwu to pomoże i będą Państwo mieli nieco większą pewność odnośnie możliwości zrealizowania Państwa roszczeń.

Taką podstawą jeśli chodzi o problematykę przedawnienie jest charakter roszczenia ponieważ w polskim prawie cywilnym i nie tylko w polskim wyróżniamy dwa rodzaje roszczeń

Pierwszym rodzajem są roszczenia o charakterze majątkowym, drugim rodzajem są roszczenia o charakterze nie majątkowym. Jak stanowi kodeks cywilny a dokładnie artykuł 117 kodeksu cywilnego: 

„Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu”. 

Proszę państwa jeśli rozpatrywać kwestie przedawnienia to należy ją rozpatrywać tylko w kontekście roszczeń o charakterze majątkowym a nie niemajątkowym.

Jaki jest termin przedawnienia?

Zgodnie z ustawą obowiązującej w chwili zawierania wszystkich umów frankowych przedawnienie wynosiło 10 lat co wynika wprost z artykułu 118 Kodeksu Cywilnego

Oczywiście zasada ta dotyczy tylko i wyłącznie roszczeń o charakterze majątkowym a więc żądania zapłaty od banku zwrot nadpłaconych rat kredytowych do dnia złożenia pozwu.

Pytają Państwo w tym kontekście bardzo często o skrócony bieg terminu przedawnienia to znaczy jak na skutek nowelizacji Kodeksu Cywilnego 9 lipca 2018 r. obowiązuje w Polsce 6 letni termin przedawnienia roszczeń majątkowych także pytają państwo czy ten 6 letni okres skraca możliwość dochodzenia roszczeń do 6 lat wstecz?

Otwórz odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Absolutnie nie! Państwa roszczenie powstało pod rządami dawnej ustawy, prawo nie działa wstecz, to też w stosunku do każdego z Państwa obowiązuje 10 letni okres przedawnienia.

Oczywiście możliwe jest powstanie interpretacji zupełnie innej to jest nowa regulacja żaden sąd w szczególności jakiegoś wyższego rzędu jak Sąd Apelacyjny nie wypowiedział się w tej kwestii. 

Nie mniej jednak z takich ogólnych zasady prawa cywilnego i takiej elementarnej jak się wydaje oczywistej wykładni zmian jakie nastąpiły należy wysnuć wniosek że termin przedawnienia będzie wynosił 10 lat w stosunku do każdej z rat jaka została przez Państwa umieszczona i zostanie uiszczona.

Niemniej jednak tak jak wspominałem nie ma jeszcze wiążącej wykładni związanej z tymi przepisami i przy najbardziej czarnym scenariuszu jaki może nastąpić można, należy się liczyć z ewentualnością, chodź tutaj wydaje się to zupełnie nieprawdopodobne aby od dnia wejścia w życie tej nowelizacji to znaczy od 9 lipca 2018 roku każde kolejne raty, które będą wypłacane na rzecz banku będą przedawniały się z okresem 6 letnim.

Tak jak wspominałem Państwu ja się nie zgadzam z tobą interpretacją mnie jednak na pewno przedstawiciele banku będą starali się tego typu argumentacji forsować w sądach w kolejnych procesach.

Jak przerwać bieg przedawnienia w przypadku spraw frankowych?

Zapytają się więc Państwo co można zrobić żeby przerwać bieg terminu przedawnienia ponieważ z każdym miesiącem kolejne raty na przykład spłacona w 2009 roku, w styczniu, za chwile w lutym się przedawniają.

Najbardziej skutecznym sposobem na przerwanie biegu terminu przedawnienia jest oczywiście złożenie powództwa do sądu przeciwko bankowi.

Z chwilą złożenia pozwu przerywa się przedawnienie danego roszczenia.

Drugim sposobem na przerwanie biegu terminu przedawnienia jest złożenie do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.

Ten wniosek jest następnie przesyłany przez sąd do banku. Bank ma szansę zawrzeć ugodę, co w praktyce niestety nigdy nie następuje.

Niemniej jednak, samo złożenie takiego wniosku przerywa bieg terminu przedawnienia.

Trzecim sposobem na przerwanie przedawnienia jest zgłoszenie do Rzecznika Finansowego wniosku o przeprowadzenie postępowania polubownego.

Tutaj są również pewne obostrzenia formalne, niezbędne do złożenia tego wniosku, gdyż najwcześniej musi zostać przeprowadzona procedura reklamacyjna. Sam bank często bardzo przedłuża ten proces. 

Bank ma 30 dni na odpowiedź, zanim korespondencja do banku zostanie dostarczona, zanim odpowiedź banku zostanie dostarczona to często upływa okres dwóch miesięcy dopiero później może być formalnie nieskierowany wniosek do Rzecznika.

Niemniej jednak z chwilą złożenia takiego wniosku mamy również przerwanie biegu terminu przedawnienia.

Tyle proszę Państwa jeśli chodzi o charakter roszczeń majątkowych Konsumentów w stosunku do banku. 

Jeżeli umowa hipotetycznie została zawarta w 2007 roku, nie było przeprowadzonego postępowania, czy to przed Rzecznikiem Finansowym, czy to nie było złożonego zawezwania do próby ugodowej do sądu łącznie ze stawiennictwem na tym posiedzeniu, to należy uznać że takie roszczenia za okres 2007-2009 takie nadpłacone raty, ponieważ mamy styczeń 2019 roku. To roszczenia za ten okres są przedawnione.  

Pozostałe absolutnie nie! Także za raty nadpłacone za okres od 2009 roku do 2019 roku można żądać zwrotu od banku.

Przedawnienie roszczenia do uznania umowy frankowej za nieważną

Teraz Państwo zapytają – no dobrze mecenasie ale powiedział Pan tylko roszczenia charakterze majątkowym o roszczeniu zwroty nadpłaty przy uznaniu że umowa ma charakter złotówkowy ale ja na przykład chce czy oczekuje aby sąd zgodnie z wieloma orzeczeniami uznał moją umowę za nieważna na początku do końca.

Kiedy moje roszczenie o ustalenie nieważności się przedawni?

Odpowiedz na to pytanie wydaje się proste, ponieważ zgodnie z ugruntowanymi orzecznictwem Sądu Najwyższego, roszczenie o ustalenie a z takim roszczenie mamy do czynienia w przypadku ustalenia nieważności nie przedawnia się nigdy.

Wynika to z tego, iż roszczenie to ma charakter niemajątkowy, to znaczy tutaj kredytobiorca nie oczekuję żadnego zaspokojenia ze strony banku a jedynie zwrotu wzajemnego świadczeń uzyskanych zarówno przez bank od kredytobiorcy jaki przez kredytobiorcę do banku.

Żadna ze stron nie zostaje zaspokojona stąd też nie majątkowy charakter takiego i tak należy je postrzegać jako roszczenie, które jest nigdy nie przedawnione i zawsze można je podnieść w sprawie.

Niemniej jednak problematyka przedawnienia jest najbardziej skomplikowaną i często zmienną problematyką zawartą w prawie cywilnym stąd też pomimo obowiązującego orzecznictwa Sądu Najwyższego, które jest klarowne, które wydaje się gruntowane tutaj należy w szczególności zaznaczyć że w Polsce nie występuje, nie działa prawo precedensowe tak jak ma to miejsce w Ameryce, stąd też nawet pomimo tego że Sąd Najwyższy w tych kwestiach się wypowiedział co najmniej dwukrotnie to teoretycznie przynajmniej istnieje możliwość że sąd powszechny rozpatrujący Państwa sprawę będzie miał nieco inne zapatrywanie na temat niemajątkowego charakteru roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytowej czy też przedawnienia choć wydaje mi się to niezwykle wątpliwe.

To tyle jeśli chodzi o zagadnienie związane z przedawnieniem. Mam nadzieję, że nieco to Państwu rozjaśniałem tą jakże zawiłą kwestie. Zaznaczam że ma niezwykle charakter szeroki i doczekała się wielu wielu grubych komentarzy, także to co Państwu przedstawiłem to jest taki telegraficzny skrót, skrót od tego co należy wiedzieć na temat przedawnienia. Pozdrawiam i do zobaczenia następnym materiale.

Przedawnienie kredyty „frankowe” – Jak przerwać bieg przedawnienia [ video ]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *