Spółka GetBack robi co może by uniknąć upadłości i choć dla wierzycieli to teoretycznie dobra wiadomość, w praktyce może jednakże się okazać, że przy braku aktywnego uczestnictwa  inwestorów w tym procesie wcale nie będzie on dla nich korzystny. Spółka niedawno złożyła bowiem do sądu wniosek o przeprowadzenie przyspieszonego postępowania układowego. 

Bardzo istotne jest, aby wierzyciele pozostali aktywni w toku postępowania restrukturyzacyjnego i korzystali z uprawnień przewidzianych ustawą, gdyż w ten sposób mogą realnie wpływać na przebieg postępowania.

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, ustawa przewiduje z kolei cztery postępowania restrukturyzacyjne: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne.

Zgodnie zaś z ustawą prawo restrukturyzacyjne, uczestnikiem postępowania może być m.in. rada wierzycieli. Radę wierzycieli ustanawia oraz powołuje i odwołuje jej członków sędzia-komisarz z urzędu, o ile uzna to za potrzebne, albo na wniosek. 

Rada wierzycieli ustanowiona może zostać na wniosek dłużnika, co najmniej trzech wierzycieli lub wierzyciela albo wierzycieli mających łącznie co najmniej piątą część sumy wierzytelności. Sędzia- komisarz niezwłocznie ustanawia wówczas radę wierzycieli, nie później jednak niż w terminie tygodnia. Co do zasady, rada wierzycieli składa się z pięciu członków oraz dwóch zastępców powoływanych spośród wierzycieli dłużnika będących uczestnikami postępowania.

Zainwestowałeś w obligacje GETBACK – skontaktuj się z nami. 

GETBACK OBLIGACJE – REPREZENTACJA POKRZYWDZONYCH

Rada wierzycieli przede wszystkim udziela pomocy nadzorcy sądowemu albo zarządcy, kontroluje ich czynności, bada stan funduszów masy układowej lub sanacyjnej, udziela zezwolenia na czynności, które mogą być dokonane tylko za zezwoleniem rady wierzycieli, oraz wyraża opinię w innych sprawach, jeżeli zażąda tego sędzia-komisarz, nadzorca sądowy albo zarządca lub dłużnik. 

Przeczytaj także:

Prawne możliwości dochodzenia roszczeń dla obligatariuszy Getback

Przy wykonywaniu obowiązków rada wierzycieli kieruje się jednakże interesem ogółu wierzycieli. Rada wierzycieli lub jej członkowie mogą ponadto przedstawiać sędziemu-komisarzowi swoje uwagi o działalności dłużnika, nadzorcy sądowego albo zarządcy, jak również rada może żądać od dłużnika, nadzorcy sądowego albo zarządcy wyjaśnień oraz badać księgi i dokumenty przedsiębiorstwa dłużnika w zakresie, w jakim nie narusza to tajemnicy przedsiębiorstwa. 

W pozostałym zakresie i w przypadku wątpliwości sędzia-komisarz określa zakres uprawnień członków rady do badania ksiąg i dokumentów przedsiębiorstwa dłużnika. Co również istotne, zezwolenia rady wierzycieli wymagają określone czynności podejmowane przez dłużnika i zarządcę. 

Zgoda ta jest udzielana pod rygorem nieważności, brak zgody powoduje zatem nieważność czynności, ustawa wymaga więc, żeby zgoda rady wierzycieli obejmowała: obciążenie składników masy układowej lub sanacyjnej hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym lub hipoteką morską w celu zabezpieczenia wierzytelności nieobjętej układem; przeniesienie własności rzeczy lub prawa na zabezpieczenie wierzytelności nieobjętej układem; obciążenie składników masy układowej lub sanacyjnej innymi prawami; zaciąganie kredytów lub pożyczek; zawarcie umowy dzierżawy przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części lub innej podobnej umowy, jak również sprzedaż przez dłużnika nieruchomości lub innych składników majątku o wartości powyżej 500 000 zł.

Jak wynika z powyższego, radzie wierzycieli ustawodawca przyznał wiele uprawnień, które mogą w realny sposób kształtować postępowanie restrukturyzacyjne. W przypadku przyspieszonego postępowania układowego skorzystanie z tej możliwości jest szczególnie istotne, gdyż samo zainicjowanie tego postępowania wiąże się ze sporymi ograniczeniami względem wierzycieli. 

Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami, od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego do dnia jego zakończenia albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego, spełnianie przez dłużnika albo zarządcę świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem, jest niedopuszczalne, ponadto potrącenie wzajemnych wierzytelności między dłużnikiem i wierzycielem również jest niedopuszczalne.

Celem przyspieszonego postępowania układowego, zresztą jak każdego postępowania restrukturyzacyjnego, jest ochrona spółki przed upadłością, zwykle niestety kosztem wierzycieli, dlatego w celu ochrony swych interesów wierzyciele powinni korzystać z przyznanych im uprawnień i czynnie uczestniczyć w postępowaniu układowym, wówczas bowiem istnieje większa szansa na wyegzekwowanie ich należności.

Rada wierzycieli, a przyspieszone postępowanie układowe GetBack.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *