Unieważnienie kredytu frankowego w SENTENCJI WYROKU na przykładzie naszej wygranej z GETIN BANK [VIDEO]

Unieważnienie kredytu frankowego w SENTENCJI WYROKU na przykładzie naszej wygranej z GETIN BANK [VIDEO]

  Wersja tekstowa: Adwo­kat Mar­tyna Krupa Kan­ce­la­ria Sosnow­ski Adwo­kaci i Rad­co­wie Prawni. Sza­nowni pań­stwo dzi­siej­szy mate­riał poświę­cony będzie wyro­kowi jaki zapadł 5 paździer­nika 2020 roku w Sądzie Okrę­go­wym w War­sza­wie w spra­wie pro­wa­dzo­nej przez naszą

Prawomocne zabezpieczenie roszczenia naszego Klienta w sprawie o unieważnienie kredytu GE Money Bank S.A. (BPH S.A.)

Prawomocne zabezpieczenie roszczenia naszego Klienta w sprawie o unieważnienie kredytu GE Money Bank S.A. (BPH S.A.)

Składając pozwy przeciwko bankom dość często jednocześnie zgłaszamy wniosek o zabezpieczenie roszczeń naszych klientów. Zabezpieczenie, o jakie wnosimy, może mieć dwojaki charakter, tzn. może przyjąć postać wstrzymania obowiązku spłaty rat