W dniu 26 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach wydał kolejny już wyrok (sygn. akt I C 223/20) ustalający nieważność umowy o Mieszkaniowy Kredyt Hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF z 2008 r.

W sprawie – podobnie jak w poprzednich sprawach przeciw ING – wniesione w imieniu powoda przez naszą Kancelarię powództwo dotyczyło identycznego wzorca umownego oferowanego przez bank ING.  

Również w tym przypadku skład orzekający nie miał żadnych wątpliwości, że postanowienia wzorca umownego odnoszące się do przeliczeń kredytu do waluty szwajcarskiej przy wypłacie kredytu i jego spłacie są abuzywne (niedozwolone) .

Tym Samym w ocenie Sądu zostały spełnione wszystkie przesłanki określone w przepisach kodeksu cywilnego jak i unijnej dyrektywy 93/13 do uznania kwestionowanych postanowień umowy za niedozwolone.  Zatem takie – cytowane wyżej – zapisy – należy z umowy usunąć. Również w tych sprawach sąd wskazał -w kontekście orzeczenia TSUE z 3.10.2020 (sygn.. C-260/19) – że kluczowa jest tutaj wola konsumenta, który świadomie, znając konsekwencje finansowe upadku umowy, od samego początku domagał się unieważnienia umowy. Wolę tę należy uszanować, zaś orzeczenie o nieważności umowy jest sankcją dla banku za stosowanie nieuczciwych postanowień umownych.

Pozew w niniejszej sprawie wniesiony został w lutym 2020 r. Sąd wydał orzeczenie po przeprowadzeniu zaledwie jednej rozprawy, na której przesłuchał naszego Klienta oraz świadków zawnioskowanych przez bank, ograniczając jednak ten dowód do przesłuchania wyłącznie świadków, którzy byli podpisani ze strony banku na umowie kredytowej.  Wyrok zapadł po niecałym roku od wniesienia pozwu w sprawie. 

Co ważne, sąd w tej sprawie nie przychylił się do wniosku banku o zawieszenie postępowania do czasu wydania wyroku przez TSUE w związku z pytaniami prejudycjalnymi zadanymi przez Sąd Okręgowy w Gdańsku (sprawa C-19/20). W ocenie Sądu zawieszenie postępowania było zbędne (pytania do TSUE dotyczą spraw już przesądzonych przez Trybunał, sprawa w TSUE dotyczy umowy innego banku /BPH/), a wniosek o zawieszenie był jedynie zgłoszony przez bank dla przedłużenia sprawy sądowej. 

Wyrok ten jest już kolejnym z całej serii wyroków przeciwko ING wydanych przez Sąd Okręgowy w Katowicach, w którym ów bank przegrywa proces z kredytobiorcą.  Można z pełną odpowiedzialnością zatem powiedzieć, że mamy do czynienia z ugruntowaną linią orzeczniczą dotyczącą nieważności umów kredytowych banku ING. 

Zapoznaj się z informacjami o innych naszych wygranych na naszym kanale Youtube

 

ING Bank znowu przegrywa z nami w Katowicach – umowa kredytowa nieważna NA 1 ROZPRAWIE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *