W dniu 3 września 2018 r. został skierowany do Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście  w Warszawie pozew w imieniu konsumentów przeciwko mBank. Przedmiotem roszczenia ww. pozwu było w pierwszej kolejności zapłatę nadpłaconych rat, tzw. odfrankowienie umowy. Natomiast jako ewentualne, w sytuacji gdyby jednak Sąd nie podzielił stanowiska strony co do argumentacji dotyczącej odfrankowienia, zgłosiliśmy roszczenie o ustalenie nieważności/ ustalenie nieistnienia umowy kredytowej.

W dniu 11 marca 2019 r. pełnomocnik Banku wystosował odpowiedź na pozew, w której nie uznał roszczeń kredytobiorców. Po przeprowadzeniu czterech rozpraw, w trakcie których sąd przeprowadził m.in. dowody z przesłuchania Powodów, zeznań świadków i opinii biegłego z zakresu rachunkowości i finansów, sąd zamknął rozprawę i wydał wyrok.

Wyrok ogłoszony w dniu 4 lutego 2020 r. przez Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście  w Warszawie w całości uznał żądanie główne pozwu a ponadto w całości obciążył Pozwanego kosztami procesu.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że przede wszystkim klauzula indeksacyjna a także pozostałe postanowienia zarówno umowy kredytu jak i regulaminu odnoszące się do przeliczenia kursu w oparciu o tabelę Banku, stanowią niedozwolone postanowienia umowne.

Przedmiotowe postanowienia spowodowały sytuację, w której kredytobiorca nie miał informacji, w jakiej wysokości ostatecznie ukształtuje się jego zobowiązanie a także jakie jest ostatecznie wynagrodzenie Banku. Przeliczenia kwoty kredytu i rat były dokonywane w oparciu o tabelę kursową, którą bank w sposób arbitralny ustalał. W konsekwencji ww. postanowienia są sprzeczne z dobrymi obyczajami a także w rażący sposób naruszają interesy konsumenta co z kolei prowadzi do sytuacji, iż nie wiążą one konsumenta. 

Sąd wskazał także, że w jego ocenie po wyeliminowaniu nieuczciwych postanowień umownych umowa może być dalej wykonywana i nic nie stoi na przeszkodzie by jej postanowienia ukształtować jako kredyt wyłącznie złotowy, oprocentowany w oparciu o stawkę LIBOR.

Sąd ustalił wysokość nadpłaconych do dnia wszczęcia procesu rat w oparciu o kalkulację dołączoną do pozwu oraz opinię biegłego wywołaną w toku procesu. W ustnym uzasadnieniu motywów wyroku sąd wskazał, że biegły potwierdził w istocie mechanizm wyliczeń strony powodowej i wymiar nadpłaconych dotychczas rat, których Pozwany bank skutecznie nie zakwestionował.

Z tego powodu roszczenie główne Powodów i kwota w pkt. 1 pozwu wskazana sąd uwzględnił w całości. Dowodzi to skuteczności działań Kancelarii również w zakresie precyzji wyliczeń roszczeń Powodów.

Sąd w dalszej części ustnych motywów wskazał, że nie można zgodzić się z zarzutem Pozwanego, który kwestionował status konsumenta po stronie Powodów. W ocenie Sądu aby stronie takiego statusu odmówić, kredyt musi być zaciągnięty w celach związanych z działalnością gospodarczą, w momencie gdy jest ona już prowadzona, zaś sama nieruchomość, na która kredyt zaciągnięto, musi pozostawać w ścisłym związku z wykonywaną działalnością. Wszystkie te przesłanki muszą być spełnione łącznie, nie wystarczy sam fakt zarejestrowania działalności gospodarczej w kredytowanej nieruchomości. Taki stan faktyczny w przedmiotowej sprawie nie występował, stąd zarzut Pozwanego nie zasłużył na uwzględnienie

Konkludując ww. stanowisko Sądu wyrażone w ustnych motywach rozstrzygnięcia potwierdziło dotychczasową koncepcję Kancelarii w dochodzeniu roszczeń w sprawach tzw. frankowych. Nasza Kancelaria jest jedną z niewielu Kancelarii, która w sposób elastyczny kształtuje roszczenia, które pozwalają kredytobiorcom na utrzymanie w mocy umowy kredytowej gdy leży w interesie Klientów (w oparciu o zasady kredytu złotowego + oprocentowanie ze stawką LIBOR), następnie przekonać Sąd do zasadności takiej koncepcji.

Dzięki wypracowanej koncepcji oraz pracy całego zespołu, kredytobiorcom przyznano kwotę prawie 64 000 złotych dotychczas nadpłaconych rat oraz uwolniono ich od perspektywy wzrostu kursu CHF w przyszłości.

Adwokaci prowadzący sprawę: Adwokat Jacek Sosnowski, Adwokat Katarzyna Wójcik

Zapraszamy na nasz kanał w serwisie Youtube gdzie odpowiadamy na najczęściej zadawane przez frankowiczów pytania

Jak wygląda sprawa o odfrankowienie? Wygrana sprawa – odfrankowanie kredytu mBank

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *