Sąd Apelacyjny w Lublinie I Wydział Cywilny, wyrokiem z dnia 28 czerwca 2023 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I ACa 220/23 oddalił apelację pozwanego Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Siedlcach. Tym samym został utrzymany w mocy wyrok ustalający nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej pomiędzy naszym Klientem a GE Money Bank S.A. z siedzibą w Gdańsku (obecnie Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku). Jednocześnie na rzecz naszego Klienta zasądzona została kwota 113 802,44 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 5 stycznia 2022 r. do dnia zapłaty oraz koszty procesu. Sąd Apelacyjny zasądził także zwrot kosztów postępowania apelacyjnego w wysokości 8 100 zł.

Pozew w niniejszej sprawie został złożony w październiku 2020 r. Wraz z pozwem został złożony wniosek o zabezpieczenie, który został uwzględniony przez Sąd. Postanowienie umożliwiające Klientowi Kancelarii zaprzestania dalszych spłat nie uległo zmianie, nawet na skutek zażalenia wniesionego przez bank, dzięki czemu Kredytobiorca mógł oczekiwać na rozstrzygnięcie sprawy, bez obowiązku wpłaty dalszych kwot na rzecz banku.

Wyrok w I instancji został wydany po dwóch latach od wniesienia pozwu, Sąd  I instancji w całości uwzględnił żądania zgłoszone przez Kancelarię w imieniu Kredytobiorcy. Natomiast na wyrok w II instancji musieliśmy czekać kolejne 7 miesięcy. W konsekwencji łączny czas trwania postępowania od dnia złożenia pozwu do dnia prawomocnego rozstrzygnięcia to niespełna 33 miesiące. 

Od wyroku Sądu I instancji pozwany Bank złożył apelacje, w której zarzucił przedmiotowemu wyrokowi naruszenie przepisów zarówno prawa procesowego, jak i prawa materialnego. Nasza Kancelaria złożyła odpowiedź na apelację pozwanego Banku, w której odniosła się do wszystkich  zarzutów strony przeciwnej. 

Sąd Apelacyjny uznał apelacje Banku w całości za bezzasadną i utrzymał wyrok Sądu I instancji w całości. Sąd Apelacyjny odnosząc się do zarzutów Banku podniesionych w apelacji wskazał, że nie ma żadnych podstaw do podzielenia zarzutów naruszenia przepisów prawa procesowego. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, Sąd Okręgowy ustalił prawidłowy tan faktyczny na podstawie dowodów słusznie ocenionych jako wiarygodne. Ponadto Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne Sądu Okręgowego i przyjął je za własne. 

Sąd Apelacyjne odnosząc się do zarzutów naruszenia prawa materialnego wskazał, że w jego ocenie w prawidłowo ustalonym stanie faktycznym Sąd Okręgowy nie naruszył przedmiotowych norm prawnym. W związku z czym zarzuty podniesione w apelacji są niezasadne i nie mogą prowadzić do uwzględnienia apelacji.

Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu wyroku potwierdził twierdzenia Sądu I instancji, które Nasza Kancelaria zreferowała Państwu w naszej publikacji dostępnej pod linkiem – https://www.sprawy-przeciwko-bankom.pl/sad-okregowy-w-siedlcach-ustalil-niewaznosc-umowy-kredytu-zawartej-w-2006-r-z-ge-money-bank-bph-s-a-i-zasadza-dla-naszych-klientow-113-80244-zl/. 

Należy także podkreślić, że Pozwany złożył wniosek o wstrzymanie wykonania i skuteczności wyroku Sądu I instancji oraz wyroku Sądu Apelacyjnego. Przedmiotowy wniosek został oddalony przez Sąd Apelacyjny, co za tym idzie wyrok Sądu I instancji jak i wyrok Sądu II instancji są prawomocne i wykonalne.  

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Dominika Peżyńska – Kancelaria adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

LUBLIN prawomocne unieważnienie kredytu we frankach Bank BPH S.A. (umowa GE MONEY BANK) i 113 802,44 zł dla naszego Klienta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *