Pragniemy Państwa poinformować, iż dnia 18 października 2023 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny, wyrokiem wydanym w sprawie o sygn. akt V ACa 884/22 oddalił apelację pozwanego Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt: II C 2051/19) stwierdzającego nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2006 r. pomiędzy naszymi Klientami a Bankiem Millennium S.A. Sąd zasądził nadto na rzecz naszych Klientów kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.

W niniejszej sprawie wyrok Sądu I instancji został wydany w kwietniu 2022 roku (pozew został złożony w grudniu 2019 roku), więc sprawa przed Sądem Apelacyjnym trwała 17 miesięcy. Sąd wydał wyrok po przeprowadzeniu jednej rozprawy.

Sprawa dotyczyła kredytobiorców, którzy w momencie zawierania umowy nie prowadzili działalności gospodarczych, nie mieli wykształcenia ani doświadczenia ekonomicznego, a kredyt zaciągnęli na cele mieszkaniowe.

Sąd Apelacyjny nie uwzględnił zarzutów dotyczących prawa procesowego i materialnego wystosowanych przez Bank. 

Poparł twierdzenia Sądu Okręgowego co do tego, że skutkiem uznania za niedozwolone wyłącznie postanowień umownych dotyczących zasad ustalania kursów walut byłaby konieczność ich pominięcia przy ustalaniu treści stosunku prawnego wiążącego konsumenta. 

Jednocześnie Sąd Apelacyjny w Warszawie nie zgodził się z podstawą ustalenia nieważności umowy kredytowej co do art 69 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe w brzmieniu z dnia zawarcia umowy. Wskazał że umowa jest nieważna z uwagi na treść postanowień umowy zawartych w § 2 ust. 2, 7 ust. 1, § 9 ust. 4, 5 i 6 umowy oraz § 8 ust. 3 Regulaminu. Sąd wskazał że niedozwolone są klauzule wprowadzające nieokreślony bliżej mechanizm przeliczania waluty PLN na CHF według kursu ustalonego samodzielnie przez pozwany bank w tabeli kursów a takie  postanowienia umowy są bezskuteczne wobec powodów, a nawet skutkują nieważnością umowy.

Zawarta pomiędzy stronami umowa stałaby się niewykonalna, nie doprowadziła do ustalenia sposobu ustalania wysokości świadczenia, a zatem byłaby sprzeczna z ustawą. Zaznaczył także, że w realiach niniejszej sprawy, przy zastosowaniu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, nie było przy tym możliwości zastąpienia wyeliminowanych z umowy postanowień, stąd wnioski wyciągnięte przez Sąd Okręgowy były prawidłowe.

Sprawę prowadzi Kancelaria Adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu we frankach MILLENNIUM BANK z 2006 r. w Sądzie Apelacyjnym w WARSZAWIE. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *