Prawomocnym wyrokiem z dnia 25 września 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny w sprawie o sygn. VI ACa 1286/22 w składzie SAA Krzysztof Tucharz, SSA Marcin Strobel oraz SSA Grażyna Kramarska, oddalił apelację Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 lipca 2021 r., sygn. akt XXVIII C 1427/21 (SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha) w którym sąd ten ustalił, że umowa o dewizowy kredyt mieszkaniowy/inwestorski z lipca 2008 roku, zawarta pomiędzy Klientami Kancelarii a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (obecnie: Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie) jest nieważna i zasądził od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych Klientów solidarnie kwotę 11 868,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty. Tym samym Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego i wyrok ten jest prawomocny. Sąd odwoławczy zasądził również od Banku na rzecz naszych Klientów kwotę 8 100,00 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego. 

Postepowanie w Sądzie I instancji trwało 10 miesięcy. W sprawie odbył się jeden termin rozprawy, gdzie zostali przesłuchani Powodowie, od których Sąd odebrał oświadczenia o świadomości skutków uznania umowy za nieważną w całości, a także pominął wnioski stron o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego oraz wniosek Pozwanego zawarty w odpowiedzi na pozew o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków banku jako nieistotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

Sprawa dotyczyła wzorca umowy Banku BZ WBK, gdzie w art. 3.07 ust. 3 pkt 3.1 Umowy wskazano, że wypłata kredytu nastąpi przy wykorzystaniu bieżącego / negocjowanego kursu kupna dewiz dla CHF obowiązującego w banku. Pozwany bank podnosił, że nie stosował tabelarycznego kursu waluty do przeliczenia kwoty kredytu w CHF na PLN w związku z jego uruchomieniem, a zastosował kurs indywidualnie negocjowany z Klientami. Sąd podzielił argumentację Kancelarii że, jeżeli kredytobiorca mógłby faktycznie negocjować kurs kupna CHF mający zastosowanie do przeliczenia wypłaty kredytu na złote polskie, to zostałby on wprost podany w treści umowy, tudzież wypłata kredytu następowałaby na pisemny wniosek kredytobiorcy, w którym kurs przeliczeniowy CHF zostałby podany lub też zostałyby podane w Umowie jednoznaczne i szczegółowe warunki, w tym czas i sposób podjęcia negocjacji nad kursem wypłaty.

Brak powyższych elementów doprowadziło Sąd Okręgowy do słusznego wniosku, że żadnych negocjacji nie było, co pozwoliło na spełnienie jednej z przesłanek koniecznych do stwierdzenia abuzywnego charakteru postanowień Umowy. Sąd podzielił argumentację dotyczącą występowania pozostałych przesłanek abuzywności tych postanowień, które po wyeliminowani musiały prowadzić do uznania umowy za nieważną. 

W sprawie strony długo czekały na sporządzenie uzasadnienia wyroku, więc postępowanie odwoławcze zostało zainicjowane w sierpniu 2022 r. i trwało 13 miesięcy, gdzie odbył się jeden terminy rozprawy – Sąd odebrał stanowiska od pełnomocników stron i odroczył publikację wyroku, która odbyła się już po 2 tygodniach. Postępowanie przed sądami obu instancji po raz kolejny pozwoliło na uzyskanie prawomocnego wyroku zgodnego z przeważającą linią orzeczniczą ukształtowaną przez TSUE oraz SN. Łącznie zatem od momentu wniesienia powództwa do wydania prawomocnego wyroku minęło 37 miesięcy.

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Michalina Kasjaniuk – Kancelaria Adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu we frankach BZ WBK (Santander Bank Polska) i „Negocjowany Kurs”. Prawomocnie wygrywamy w WARSZAWIE w 37 MIESIĘCY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *