Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny i Własności Intelektualnej w wyroku z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 179/22 oddalił apelację oraz zasądził od pozwanego na rzecz naszej Klientki 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym na skutek apelacji pozwanego banku od wyroku z dnia 29 listopada 2021 roku, w którym Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział XVIII Cywilny w sprawie o sygn. akt XVIII C 1846/20 ustalił, że umowa kredytu budowlanego w walucie wymienialnej zawarta w dniu  05 października 2006 roku pomiędzy naszą Klientką a poprzednikiem prawnym pozwanego Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie jest nieważna oraz obciążył kosztami procesu pozwanego i z tego tytułu zasądził od pozwanego na rzecz Powódki kwotę 6.451,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 5.400,00  zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd Okręgowy orzekł, iż odnosząc się do kwestii indywidualnego uzgodnienia z konsumentem treści określonych postanowień, należy wskazać, iż za nieuzgodnione indywidualnie ustawa uznaje bowiem te postanowienia, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu – w szczególności chodzi o postanowienia umowy przejęte z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta (art. 3851 § 3 k.c.).

Ciężar dowodu, że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie, spoczywa na tym, kto się na to powołuje (art. 3851 § 4 k.c.). Wzorce umowne to klauzule opracowane przed zawarciem umowy i wprowadzane do stosunku prawnego przez jedną ze stron w ten sposób, że druga strona nie ma wpływu na ich treść (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 listopada 2011 roku, sygn. akt V ACa 546/11).

Jak wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, powódka przystąpiła jedynie do umowy o zaproponowanej przez pozwany bank treści, nie mając wpływu na kształtowanie zawartości poszczególnych jej postanowień. W toku postępowania ustalono, iż powódka jedynie podpisała umowę przygotowaną przez bank.

Należy przy tym podkreślić, że nawet, jeżeli jako konsument znał i rozumiał treść danego postanowienia oraz zgodził się na wprowadzenie go do umowy, można je uznać za nieuzgodnione indywidualnie, jeżeli treści tego postanowienia nie sformułowano w toku negocjacji (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 30 sierpnia 2018 roku, sygn. akt I ACa 316/18).

Sąd Okręgowy dalej stwierdza, iż zakwestionowane przez powódkę klauzule denominacyjne usytuowane są regulaminie kredytów hipotecznych i budowlanych i określają mechanizm postępowania w przypadku kredytu denominowanego kursem waluty obcej.

Zdaniem Sądu postanowienia te kształtują relację banku z konsumentem w sposób dalece nieprawidłowy, albowiem prowadzą do zaburzenia elementarnej równowagi pomiędzy stronami umowy kredytowej. Bezpośredni i kluczowy wpływ na kwotę wypłaconą powódce, a także  na wysokość salda zadłużenia z tytułu kredytu, jak i także wysokość każdej z rat kapitałowo-odsetkowych ma bowiem sposób tworzenia tabel kursowych banku.

Należy podkreślić, iż w przedmiotowej sprawie dobrym obyczajem było to, aby pozwany bank dał powódce swoistą pewność i zagwarantował jej przejrzystość oraz klarowność łączącego ich stosunku prawnego. Umowy kredytowe denominowane do franka szwajcarskiego (jak i znajdujące do nich zastosowanie regulaminy) winny być dla konsumentów (klientów banków) w pełni przejrzyste i zrozumiałe.

W ocenie Sądu, powódka winna mieć jasność co do tego, do spełniania jakich świadczeń jest zobowiązana. Powódka winna móc w sposób bezproblemowy wyliczyć wysokość kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych, a także mieć pełną świadomość co do salda zadłużenia.

Za niedopuszczalne należy więc uznać stworzenie kilkunastu szczegółowych paragrafów we wzorcu umowy kredytu, objaśniających poszczególne aspekty jej funkcjonowania, w tym odnoszących się do mechanizmu denominacji, przy jednoczesnym braku zwięzłego i zrozumiałego dla przeciętnego człowieka przedstawienia techniki denominacji i zasad tworzenia tabel kursowych banku. W takiej sytuacji bezsprzecznie pozwany bank był wyłącznie władnym w zakresie ustalania wysokości kursów walut wskazanych w jego tabeli kursowej.

Apelację od powyższego wyroku wniósł pozwany bank, zaskarżając wyrok w całości. Pozwany zarzucił również Sądowi I instancji naruszenie szeregu przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy i jej rozstrzygnięcie oraz naruszenie przepisów prawa materialnego.

W odpowiedzi na powyższą apelacje, wnieśliśmy o oddalenie apelacji jako w całości bezzasadnej oraz zasądzenie od pozwanego banku na rzecz Powódki kosztów postępowania apelacyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm prawem przepisanych.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu podzielił stanowisko Sądu I instancji, iż umowa kredytu budowlanego w walucie wymienialnej zawarta w dniu 5 października 2006 roku pomiędzy naszą Klientką a poprzednikiem prawnym pozwanego   Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie zasługuje na ustalenie jej nieważności z uwagi na zastosowane przez pozwany bank klauzule abuzywne.

Sprawę prowadził adw. Jacek Sosnwoski i adw. Katarzyna Wójcik – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Sąd Apelacyjny Poznań PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu BNP PARIBAS (umowa z Bankiem Gospodarki Żywnościowej). PRAWOMOCNIE wygrywamy w 32 MIESIĄCE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *