W  dniu 25 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt I C 759/20 ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartego przez naszych Klientów.

Podobnie jak poprzednio opisywana sprawa ze stycznia tego roku postępowanie umowy kredytu mieszkaniowego o nazwie EKSTRALOKUM zaciągniętego przez naszych Klientów w 2008  r. z dawnym Kredyt Bankiem. 

Pozew w tej sprawie, wniesiony został w sierpniu 2020 r. – postępowanie trwało 7 MIESIĘCY. W momencie składania pozwu powodowie spłacili do banku kwotę 126 tys zł,  z udzielonej przez bank kwoty kredytu 170.000 zł.

Podstawą pozwu były m. in. zarzuty dotyczące abuzywności klauzul zawartych w umowie dotyczących przeliczeń kursowych do CHF, nadto jako podstawa nieważności wskazana została także sprzeczność umowy z przepisami prawa bankowego oraz zasadami współżycia społecznego poprzez naruszenie przezbank równowagi stron. 

 

 

Sprawa ta była o tyle problematyczna, że bank od początku próbował dosłownie wszystkich dostępnych środków procesowych w celu obrony. Przede w toku postępowania Pozwany bank wystąpił wobec powodów z roszczeniem o korzystanie z  kapitału składając zarzut potrącenia. 

Nadto bank złożył wniosek o zawieszenie postępowania do czasu wydania rozstrzygnięcia przez TSUE pytań prawnych zadanych przez Sąd Okręgowy w Gdańsku (sygn. TSUE C19/20) Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (sygn. TSUE C-212/20 oraz C-198/20), a także do czasu rozstrzygnięcia pytania prawnego Sądu Okręgowego w Warszawie rozpatrywanego przez Sąd Najwyższy ( sygn. akt III CZP 11/20).

Złożona przez nas odpowiedź na wniosek pozwanego banku spotkała się z pełną akceptacją Sądu Okręgowego, który uznał za zbędne zawieszanie postępowania i zmierzające jedynie do przedłużenia postępowania. W ocenie Sądu Okręgowego nie było w niniejszej sprawie żadnych kwestii spornych, które winny być przez unijny Trybunał czy Sąd Najwyższy rozstrzygnięte przed wydaniem wyroku w niniejszej sprawie. 

Podobnie jak wcześniej wyrok zapadł po zaledwie 7 miesiącach od wniesienia pozwu. Sąd poprzestał na przesłuchaniu naszych Klientów, uznając za zbędne przesłuchiwanie świadków powołanych przez bank. 

W wydanym wyroku Sąd całkowicie poparł argumentację Powodów sformułowaną przez Kancelarię o do nieważności umowy.

Jak wynika z bardzo krótkich i zwięzłych ustnych motywów wyroku umowa winna zostać unieważniona z 3 powodów. Po pierwsze z uwagi na to, że obligowała naszych Klientów do porzucenia swoich obowiązków i dokonania płatności rat kredytu w ściśle określonym dniu (podczas rozprawy Powodowie zeznali, że za każdym razem co miesiąc w dniu płatności raty trzeba było pytać w kasie banku jaki jest kurs CHF żeby przelać odpowiednią kwotę w PLN z tytułu raty kredytu), na co kredytobiorcy mieli w rzeczywistości mniej niż 24 godziny. Po drugie z umowy nie wynikało, ile faktycznie będzie wynosić rata kredytu. Po trzecie to bank miał wpływ na wysokość kursu waluty natomiast kredytobiorcy nie mieli żadnej możliwości, nie tylko wyrażenia lub nie zgody na taką modyfikację ale również i na weryfikację działań banku

Nadto, co niezwykle ważne i istotne sąd ponownie, podobnie jak to uczynił w innym naszym wyroku opisywanym wcześniej na blogu z 29 stycznia 2021 r. oddalił w całości zarzut i roszczenie banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, popierając w tym stanowisko Kancelarii. W ocenie sądu żądanie to nie ma żadnego uzasadnienia i jest sprzeczne z celem unijnej dyrektywy 93/13, której założeniem jest ochrona konsumenta. Uznanie umowy za nieważną w konsekwencji stosowania abuzywnych zapisów ma zaś być karą dla banku, dlatego też nie może się on domagać korzyści z tego tytułu, że stosował niedozwolone klauzule umowne.

Bazując na tym, i poprzednich wyrokach Sądu Okręgowego w Katowicach można stwierdzić, że ów sąd ma już wypracowaną linię orzeczniczą co do bezzasadności roszczeń banku o korzystanie z kapitału. Również spodziewana 13 kwietnia 2021 r. uchwała izby cywilnej Sądu Najwyższego nie jest dla tutejszego sądu jakąkolwiek przesłanką do wstrzymywania się z wydawaniem wyroków w sprawach tzw. frankowych. 

Sąd Okręgowy w Katowicach ma w tej materii ugruntowane już stanowisko, korzystne dla kredytobiorców (co z pewnością jest sporą zasługą także skutecznych pełnomocników reprezentujących kredytobiorców w sporach przed sądem, wskazujących sądowi argumentację w tych sprawach) – w tym dla Powodów w niniejszej sprawie, którzy po uprawomocnieniu się wyroku i spłaceniu pozostałego kapitału bankowi będą mogli raz na zawsze pozbyć się toksycznego produktu kredytowego. 

Opisy naszych wygranych także na naszym kanale YOUTUBE

Santander (umowa EKSTRALOKUM KREDYT BANK-u) znów przegrywa z nami w Katowicach – umowa nieważna, oddalone roszczenie o korzystanie z kapitału

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *