Wyrokiem z dnia 31 sierpnia 2023 r. Sądu Apelacyjnego w Warszawie wydanym w sprawie o sygn. akt I ACa 251/23 oddalił apelację Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (następcy prawnego Kredyt Bank S.A.) od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie o sygn. akt XXV C 221/22 oraz zasądził od Banku na rzecz naszych Klientów kwotę po 1200 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Całe postępowanie od dnia złożenia pozwu do wydania prawomocnego wyroku trwało 44miesięcy. A postępowanie apelacyjne trwało 8 miesięcy. 

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie o sygn. akt XXV C 221/22 uznał, że zawarta pomiędzy Kredyt Bank S.A. a naszymi Klientami umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM jest w całości bezwzględnie nieważna. Głównym żądaniem pozwu było ustalenie nieważności zawartej między stronami umowy kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM 2007 roku.

Pozwany Bank w odpowiedzi na pozew wnosił o oddalenie powództwa, podnosząc m.in., iż jego zdaniem sporna umowa jest ważna, zgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym regulacjami Kodeksu cywilnego oraz Prawa Bankowego.

Sąd Apelacyjny w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że ocena dowodów dokonana przez Sąd I instancji była prawidłowa, w tym zasadnie Sąd ten ustalił i ocenił, że sporne postanowienia umowne nie zostały indywidualnie uzgodnione z Naszymi Klientami. Sąd Apelacyjny w całości podzielił także stanowisko wyrażone przez Sąd I instancji w zakresie ustalenia bezwzględnej nieważności umowy. Sąd Apelacyjny zaznaczył, że bank wprowadzając do umów klauzule niedozwolone, nadużył swojej pozycji celem uzyskania jak najwyższych zysków kosztem konsumenta.

Sąd podzielił więc zaprezentowaną przez naszą Kancelarię argumentację w zakresie żądań wywiedzionych w roszczeniu głównym i podtrzymanych w dalszym toku postępowania, w tym apelacyjnego.

Na skutek wyroku Sądu Apelacyjnego sprawa jest już prawomocnie zakończona. Zakończył się więc definitywnie spór pomiędzy kredytobiorcami a bankiem.

Sprawę prowadził adw. Jacek Sosnowski i adw. Mateusz Jachimczyk – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Sąd Apelacyjny w Warszawie PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu we frankach SANTANDER BANK (umowa Kredyt Bank EKSTRALOKUM) z 2007 r. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *