Wyrokiem z dnia 31 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny, sygn. akt XXIV C 2257/20 ustalił, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM zawarta w dniu 31 lipca 2006 r. pomiędzy naszymi Klientami a Kredyt Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie Oddział Tarnobrzeg jest nieważna oraz zasądził od Santander Bank Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz Powodów kwotę 163 663,02 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15 marca 2022 r. do dnia zapłaty, a kosztami postępowania w sprawie obciążył w całości pozwany Bank, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

W niniejszej sprawie pozew został złożony w październiku 2020 r., więc postępowanie trwało 31 miesięcy. Sąd przesłuchał wyłącznie Klientów Kancelarii na jednym terminie rozprawy, pomijając wnioski o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków Banku, ponieważ nie uczestniczyli oni w zawieraniu Umowy z Kredytobiorcami. Przed wyznaczeniem pierwszej rozprawy Sąd pominął dowód z opinii biegłego z zakresu bankowości oraz rachunkowości na okoliczności wskazane przez strony uznając, iż nie miały one znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. 

Santander Bank Polska S.A. w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. 

W przedmiotowym powództwie nasi klienci wykazali przed Sądem m.in., że postanowienia umowne nie zostały z nimi indywidualnie uzgodnione, są nietransparentne, kształtują prawa i obowiązki stron w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając przy tym interesy konsumentów, dlatego w konsekwencji postanowienia abuzywne nie są wiążące i pozostają bezskuteczne od początku trwania umowy. Ponadto umowa jest nieważna jako sprzeczna z prawem bankowym, ponieważ kwota kredytu została określona niejednoznacznie, pozostaje w sprzeczności z zasadą ekwiwalentności świadczeń stron, czego przejawem jest przerzucenie w całości ryzykiem wynikającym z umowy na konsumentów.

Sąd podczas rozprawy pouczył Klientów o skutkach uznania postanowień Umowy za abuzywne, co będzie prowadziło do jej nieważności a, Klienci naszej Kancelarii zażądali przed Sądem unieważnienia umowy.

Wcześniej, w toku sprawy Sąd zarządził standardową wymianę pism procesowych, a zamierzając do zakończenia postępowania sądowego. Tym samym po przesłuchaniu Klientów naszej Kancelarii postępowanie dowodowe się zakończyło. Sąd wydał wyrok niespełna dwa tygodnie po pierwszym i jedynym terminie rozprawy.

Orzeczenie jest nieprawomocne. Bank wniósł o sporządzenie uzasadnienia wyroku, więc zapewne wniesie apelację od korzystnego dla Kredytobiorców rozstrzygnięcia.

Sprawę prowadzi Kancelaria Adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

ZOBACZ TAKŻE NASZE MATERIAŁY VIDEO NA YOUTUBE

Santander Bank Polska unieważnienie kredytu frankowego umowa EKSTRALOKUM i 163 663,02 zł dla naszych Klientów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *