Wyrokiem z dnia 19 października 2021 roku wydanym w sprawie o sygn. akt  I C 1173/20 Sąd Okręgowy w Katowicach ustalił, że umowa kredytu zawarta przez naszych Klientów z ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach jest nieważna, oraz rozstrzygnął o kosztach procesu zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu, obciążając nimi w całości 

Pozew został zarejestrowany w Sądzie 23 listopada 2020 r., rozprawa odbyła się w dniu 19 października 2021 r. – w ten sam dzień został ogłoszony wyrok. Wprawdzie na rozprawę trzeba było czekać nieco dłużej niż przeciętnie w Katowicach, ale za to sprawa skończyła się już na pierwszym terminie.

Zanim jednak Sąd wyznaczył termin rozprawy, zarządził dalszą wymianę pism procesowych, celem usystematyzowania okoliczności spornych pomiędzy Stronami. W sprawie zostało wygenerowanych kilka dalszych obszernych pism z argumentacją.

Jedyna w sprawie rozprawa odbyła się w trybie stacjonarnym.

Pełnomocnik banku nie zaproponował ugody.

Sąd nie zdecydował się przesłuchać żadnego z dwóch świadków zawnioskowanych przez Bank, uznał ten dowód za nieprzydatny. Pominął także dowód z opinii biegłego, co wskazywało na wolę rozstrzygnięcia, opartego o unieważnienie.

Następnie Sąd przeprowadził dowodów z przesłuchania Stron ograniczonego do przesłuchania Powodów. 

Mając już przeprowadzone postępowanie dowodowe, Sąd zamknął rozprawę.

Następnie, Sąd ogłosił orzeczenie, orzekając na korzyść Kredytobiorców. 

Sąd uwzględnił argumenty Strony powodowej dotyczące występowania w umowie klauzul abuzywnych, oraz okoliczności zawarcia umowy.

Sąd orzekł, iż umowa jest od samego początku nieważna z mocy art. 58 § 1 k.c. Pozostaje w sprzeczności z art. 3581 § 2 k.c. oraz art. 3531 k.c. Umowa narusza zasady współżycia społecznego, co skutkuje jej nieważnością z mocy art. 58 § 2 k.c. Naruszenie zasad współżycia społecznego polega na takim ukształtowaniu przez Bank stosunku prawnego, które powoduje znaczące uprzywilejowanie Banku względem strony powodowej, której przysługuje status konsumenta.

Uprzywilejowanie to daje Bankowi uprawnienie do jednostronnego kształtowania wysokości zobowiązania kredytobiorcy. Pozwala na samodzielne kształtowanie dwóch mierników wartości indeksacji, tj. kursów kupna i sprzedaży CHF. Kształtowanie to nie tylko nie podlega choćby ograniczonej kontroli kredytobiorców, ale pozostaje poza jakąkolwiek wiedzą podmiotów innych niż Bank, co do tego w jaki sposób jest lub było dokonywane.

Niezależnie od tego umowa zawiera postanowienia, które nie były indywidualnie uzgodnione z powodami, którzy zawarli umowę jako konsumenci. Postanowienia te, dotyczące waloryzacji, kształtują prawa i obowiązki powodów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami rażąco naruszając ich interesy. Postanowienia te, jako niedozwolone, nie wiążą powodów z mocy art. 3851§ 1 k.c.

Nieważność umowy skutkuje tym, że nie istnieje stosunek prawny, który miał powstać między stronami w następstwie zawarcia umowy.

Zapadły wyrok jest nieprawomocny, jednak mając na uwadze kierunek linii orzeczniczej, można być dobrej myśli co do ostatecznego ewentualnego rozstrzygnięcia przed Sądem Apelacyjnym.

Zobacz inne nasze wygrane z ING BANK na naszym kanale YouTube

 

Unieważnienie kredytu ING BANK ŚLĄSKI. WYGRYWAMY w Katowicach w 11 MIESIĘCY [Wyrok I C 1173/20]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *