W dniu 11 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok (sygn. akt II C 288/20) ustalający nieważność umowy o Mieszkaniowy Kredyt Hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF z 2008 r.

Ustalenie nieważności dotyczyło zarówno pierwotnej umowy, jak i zawartych do niej aneksów z 2010 i 2012 r. (aneksy te dotyczyły zmiany rachunku bankowego do spłaty rat oraz umożliwiły spłatę rat kredytu bezpośrednio w CHF).

W sprawie wniesione w imieniu powodów przez kancelarię powództwo dotyczyło identycznego wzorca umownego oferowanego przez bank ING jak ten omawiany w jednym z naszych wpisów z lipca tego roku.

Podobnie jak w tamtym przypadku również w tej sprawie nie było zaskoczeniem, że skład orzekający nie miał żadnych wątpliwości, że postanowienia wzorca umownego odnoszące się do przeliczeń kredytu do waluty szwajcarskiej przy wypłacie kredytu i jego spłacie są abuzywne (niedozwolone) .


 

Sąd również w tym przypadku uznał, jak wynika z ustnych motywów, że w wyniku wyeliminowania abuzywnych postanowień umownych powstaje luka w umowie, której nie można uzupełnić. Nie da się przy tym tych klauzul zastąpić innymi przepisami prawa z uwagi na brak takich przepisów w systemie prawa jak też zmienić umowy w inny sposób (stosując np. kurs średni NBP, jak tego chciał pozwany Bank), gdyż byłaby to zbyt daleko idąca ingerencja w treść stosunku prawnego.

Skutkiem tego umowę uznać należy za nieważną.

Tym Samym w ocenie Sądu zostały spełnione wszystkie przesłanki określone w przepisach Kodeksu Cywilnego jak i unijnej dyrektywy 93/13 do uznania kwestionowanych postanowień umowy za niedozwolone.  Zatem takie, cytowane wyżej  zapisy, należy z umowy usunąć. Również w tych sprawach sąd wskazał w kontekście orzeczenia TSUE z 3.10.2020 (sygn.. C-260/19), że kluczowa jest tutaj wola konsumenta, który świadomie, znając konsekwencje finansowe upadku umowy, od samego początku domagał się unieważnienia umowy. Wolę tę należy uszanować, zaś orzeczenie o nieważności umowy jest sankcją dla banku za stosowanie nieuczciwych postanowień umownych.

Co niezwykle ważne, w sprawie pozew został wniesiony w marcu 2020 . Sąd wydał wyrok po przeprowadzeniu jednej rozprawy, na której przesłuchani zostali kredytobiorcy. Sąd pominął wnioskowane przez bank dowody z zeznań świadków pracowników banku, jako całkowicie zbędne dla rozstrzygnięcia sprawy.

Nasza Kancelaria coraz częściej w Sądzie Okręgowym w Katowicach uzyskuje wyroki korzystne dla naszych Klientów po przeprowadzeniu zaledwie 1 rozprawy w czasie krótszym niż rok.

Sąd ten ma już wypracowaną linię orzeczniczą w tzw. sprawach frankowych i przy odpowiedniej argumentacji zawartej w pozwie można liczyć szybkie uzyskanie korzystnego wyroku. Dotyczy to przy tym nie tylko omawianych wyroków dotyczących banku ING, ale też kredytów indeksowanych udzielanych przez inne banki jak mbank, Raiffeisen czy PKO BP.

Jest to niezwykle istotne dla kredytobiorców wnoszących sprawy do sądu – którym zależy na szybkim rozpoznaniu sprawy i uwolnieniu się od toksycznego produktu finansowego.

Unieważnienie kredytu ING Bank w 8 miesięcy. Wygrywamy po 1 rozprawie w Katowicach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *