W dniu 21 czerwca 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny wydał wyrok w sprawie naszych Klientów (sygn. akt II C 966/20), w którym ustalił nieważność umowy o mieszkaniowy kredyt hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF z listopada 2008 r. Pozew w sprawie został złożony w listopadzie 2020 r. Postępowanie trwało 7 miesięcy. 

W sprawie wniesione w imieniu powodów przez naszą Kancelarię powództwo dotyczyło wzorca kredytu waloryzowanego oferowanego przez bank ING, gdzie kwota kredytu została wskazana w umowie w walucie polskiego złotego a zadłużenie naszych klientów bank ustalał w walucie CHF z wykorzystaniem kursu kupna pochodzącego z własnej tabeli banku ING. Analogiczny mechanizm odnajdował zastosowanie przy ustalaniu przez bank wysokości comiesięcznych rat kredytu.

W odpowiedzi na pozew ING Bank Śląski wskazywał, że powództwo winno zostać przez Sąd oddalone, gdyż postanowienia przeliczeniowe nie stanowią abuzywnych klauzul indeksacyjnych i nie kształtują interesów naszych klientów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.

Ponadto, bank wskazywał iż powodowie godzili się na zbliżony do rzeczywistego przelicznik kredytu w CHF, a przy zastosowaniu kursu Narodowego Banku Polskiego wysokość ich nadpłaty byłaby nieznaczna. Zdaniem pozwanego kurs był ustalany w sposób obiektywny i niedyskrecjonalny. Stąd bank ING wywodził, że brak jest podstaw do uznania kredytobiorców za osoby pokrzywdzone.

Na rozprawie Sąd postanowił pominąć dowody z zeznań świadków zawnioskowanych przez bank oraz dowody z dokumentów wskazane w odpowiedzi na pozew. Sąd dopuścił natomiast dowód z przesłuchania stron, ograniczonego do przesłuchania powodów celem wykazania okoliczności zawarcia spornej umowy, w tym informacji przekazanych powodom przez pracowników banku.

W trakcie zeznań powodowie wskazali, że podpisali umowę kredytu w celach mieszkaniowych i nigdy nie prowadzili w kredytowanej nieruchomości działalności gospodarczej. Ponadto, kredytobiorcy opisali szczegółowo rozmowy, jakie toczyły się z ich udziałem w banku, jeszcze przed podpisaniem umowy kredytu waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego.

Sąd podzielił stanowisko Powodów zaprezentowane przez prawników naszej Kancelarii o abuzywności klauzul waloryzacyjnych odnoszących się do franka szwajcarskiego, a w konsekwencji skład orzekający wskazał, że postanowienia wzorca umownego odnoszące się do przeliczeń kredytu do waluty szwajcarskiej przy wypłacie kredytu i jego spłacie są sprzeczne z art. 385(1) k.c.

Brak jakichkolwiek wątpliwości, co do nieważności spornej umowy kredytowej odnalazł uzasadnienie również w oddaleniu wniosku o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego. Zdaniem sądu  z uwagi na nieistnienie stosunku prawnego przeprowadzenie takiego dowodu byłoby zbędne i wyłącznie przedłużyło postępowanie w sprawie.

Nie ulega wątpliwości, że wyrok ten jest już kolejnym z całej serii wyroków przeciwko ING wydanych przez Sąd Okręgowy w Katowicach, w którym ów bank przegrywa proces z jego kredytobiorcami.  Można zatem powiedzieć, że mamy do czynienia z ugruntowaną linią orzeczniczą dotyczącą nieważności umów kredytowych banku ING.

ZOBACZ INNE NASZE WYGRANE NA KANALE YB

Unieważnienie kredytu ING BANK. Wygrywamy na 1 rozprawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *