W dniu 22 grudnia 2021r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok w sprawie o sygn. akt I C 1187/20 w którym ustalił, że umowa o mieszkaniowy kredyt budowlano – hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF zawarta przez naszych Klientów z ING Bankiem Śląskim z siedzibą w Katowicach w 2008 r. jest nieważna, zasądził także zwrot kosztów procesu w całości.

Pozew wpłynął do Sądu w listopadzie 2020 r., a wyrok zapadł po przeprowadzeniu 1 merytorycznej rozprawy zdalnej. Postępowanie trwało zatem nieco ponad rok czasu. Sąd ograniczył postępowanie dowodowe do przesłuchania świadków (na piśmie) oraz naszych Klientów. Z kolei jako nieistotny pominął Sąd wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu rachunkowości o specjalności bankowej.

Sprawa dotyczyła kredytu, który został udzielony na budowę domu we Wrocławiu.

Co ciekawe, sporny kredyt opiewał na kwotę ponad milion złotych. 

W pozwie Kancelaria zgłosiła żądanie ustalenia nieważności / unieważnienia ww. umowy kredytu oraz ewentualnie roszczenie o tzw. „odfrankowienie”. Argumentacja sprowadzała się zasadniczo do sprzeczności umowy kredytu z zasadami prawa powszechnie obowiązującego – tj. przepisami Prawa Bankowego oraz Kodeksu Cywilnego. Kancelaria przytoczyła także postanowienia umowy, które naszym zdaniem winny zostać zakwalifikowane przez Sąd jako tzw. postanowienia abuzywne.

Pozwany Bank w odpowiedzi na pozew wnosił o oddalenie powództwa, podnosząc m. in., iż jego zdaniem sporna umowa jest ważna, zgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym regulacjami Kodeksu cywilnego oraz Prawa Bankowego, a także zarzut przedawnienia roszczeń.

Zdaniem Sądu I instancji powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości. 

Jak wynika z uzasadnienia wyroku, oceny zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy, przy uwzględnieniu jej treści oraz okoliczności zawarcia, co wprost wynika z art. 3852 Kodeksu cywilnego, zaś celem powyższej regulacji jest przede wszystkim zapewnienie prawidłowego funkcjonowania mechanizmu podejmowania decyzji przez słabszą pod względem ekonomicznym, czy też posiadanej wiedzy stronę umowy jako uczestnika obrotu, tj. konsumenta, na co pozwala incydentalna kontrola postanowień konkretnej umowy.

Przy zawieraniu umów z konsumentami przez profesjonalne podmioty (w tym również Banki) kryje się bowiem potencjalne niebezpieczeństwo wykorzystania niewiedzy i braku doświadczenia konsumenta w postaci narzucenia niekorzystnych dla niego postanowień, co może skutkować poważnym zachwianiem równowagi kontraktowej stron, a jednocześnie naruszeniem interesów konsumenta.

Nasza Kancelaria reprezentując powodów w przedmiotowej sprawie w wystarczający sposób wykazała interes prawny w zakresie ustalenia nieważności przedmiotowej Umowy kredytu.

Po drugie, nie budziło również wątpliwości Sądu, iż zakwestionowane przez naszą Kancelarię zostały te postanowienia umowy, które zawierały mechanizmy przeliczeniowe (indeksacyjne) odwołujące się do kursów obowiązujących w pozwanym Banku, które nie podlegały indywidualnemu uzgodnieniu oraz winny zostać uznane za abuzywne. Zdaniem Sądu I instancji nie sposób uznać, iż takie postanowienia jako typowe dla kredytów hipotecznych indeksowanych kursem CHF mogły podlegać jakimkolwiek negocjacjom i by powodowie jako konsumenci mogli mieć na ich treść rzeczywisty wpływ, gdzie w przypadku umów kredytów bankowych taki wpływ ogranicza się w zasadzie wyłącznie do kwoty kredytu.

Co więcej, powodowie wskutek odwołania do tabel kursowych obowiązujących w Banku zostali pozbawieni wiedzy w jaki sposób ustalana jest wysokość ich faktycznego zobowiązania, czyli tego, co z ich punktu widzenia stanowiło jeden z najważniejszych parametrów umowy.

W konsekwencji Sąd uznał, że doszło do kształtowania praw i obowiązków naszych Klientów jako konsumentów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i naruszenia ich interesów w sposób rażący,

Biorąc pod uwagę wzmiankowane wadliwości umowy, Sąd stwierdził, że w takim kształcie nie może ona nadal obowiązywać. Zasądził także zwrot kosztów procesu w całości.

W chwili obecnej wyrok jest nieprawomocny, a Bank zapowiedział apelację. W przypadku uprawomocnienia orzeczenia, szacunkowa korzyść Klientów Kancelarii wyniesie ok. 1 mln 200 tys. złotych.

Sprawę prowadzą adwokat Jacek Sosnowski oraz adwokat Bartłomiej Górczyński – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie kredytu we frankach ING BANK. SO w Katowicach. Korzyść dla naszego Klienta 1 200 000 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *