Wersja tekstowa:

 

Dzień dobry,

Adwokat Kamil Kozak, adwokat Wojciech Nowosadzki. W dniu dzisiejszym mamy dla Państwa dobrą informację albowiem parę godzin temu zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie. W bardzo medialnej sprawie Państwa Dziubaków. Ja pozwolę sobie tylko przypomnieć, że w tej sprawie sędzia referent Kamil Gołaszewski skierował zapytanie prawne to Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a efekt tego zapytania myślę, że wszyscy Państwo poznali orzeczenie z 3 października 2019 korzystne dla kredytobiorców.

Otóż w dzisiejszym rozstrzygnięciu sąd uznał umowę kredytu indeksowanego za nieważną. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, że w umowie tej zawarte klauzule niedozwolone.

Nie chcąc przeinaczać twierdzeń sądu pozwolę sobie skorzystać z notatek z ustnych motywów rozstrzygnięcia.

Otóż Sąd Okręgowy zwrócił uwagę na to, że 

  • umowa nie była indywidualnie negocjowana
  • bank dyspomował swoim własnym wzorcem umowy i nie oferował klientom żadnych negocjacji 
  • nastąpiła ewidentna nierównowaga kontraktowa stron 
  • wprowadzone przez bank klauzule były sprzeczne z dobrymi obyczajami 
  • bank nie przedstawił należycie ryzyka kursowego związanego z kredytem indeksowanym
  • bank wykorzystał swoją uprzywilejowaną pozycję wprowadzając klientów w błąd i działał przy tym w celu maksymalizacji swojego zysku.

Co do zasady są to główne twierdzenia sądu, które stanowią swoisty zarzut pod adresem procedury wdrażanej przez bank podczas wprowadzania tego typu kredytów.

Otóż mając na względzie wszystkie te wymienione przeze mnie uchybienia sąd uznał że przede wszystkim umowa ta jest dotknięta takimi wadami, których nie da się w żaden sposób konwalidować, w żaden sposób naprawić i z tego powodu umowa ta w całości jest nieważna.

Ostatecznie takiego rozstrzygnięcia domagali się też Państwo Dziubakowie, których żądanie poparł nawet sam Rzecznik Praw Obywatelskich, który przyłączył się do sprawy.

Dzisiejszy wyrok nieprawomocny, bo z pewnością bank złoży apelację od niego, należy uznać za swoiście przełomowy a to dlatego, że daje szereg argumentów i to poważnych argumentów do tego aby kredytobiorcy mogli ubiegać się o unieważnienie umowy indeksowanej do waluty obcej.

Owszem tego typu orzeczenia zapadały już przed sądami polskimi natomiast to konkretne orzeczenie dzisiejsze jest o tyle oryginalne, że za padło na kanwie wytycznych Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wypowiedział się na zadane pytania przez sędziego Gołaszewskiego który wydał dzisiejszy wyrok.

Zatem należy mieć nadzieję, że ten wyrok stanie się podstawą do przyszłych wyroków wydawanych przez przed sądami polskimi a które należy oczekiwać ,że będą pozytywne dla kredytobiorców.

Nie tylko kredytobiorcy czekali na ten wyrok, czekali również sędziowie ponieważ należy mieć nadzieję że wyrok ten w końcu ujednolici stanowisko polskich sądów.

Przypomnijmy, że wytyczne TSUE dotyczyły tego jak moją postępować sądy w momencie, kiedy umowa zawiera klauzule abuzywne dając tym samym zielone światło do tego aby  kredytobiorcy mogli domagać się unieważnienia tejże umowy, względnie jeżeli inne rozstrzygnięcie będzie pozytywny dla kredytobiorcy będą mogli mieć oni wyborów pozostawienia tejże umowy w mocy.

 W kontekście wyroku, który zapadł w raptem parę godzin przed sporządzeniem tego filmu roszczenie związane z unieważnieniem umowy kredytu indeksowanego wydaje się dużo bardziej prawdopodobne i wierzymy głęboko, że również sędziowie dotychczas wydający niekoniecznie prokonsumenckie orzeczenia, którzy mieli wątpliwości co do rozstrzygania tego typu spraw, także po wydaniu dzisiejszego wyroku będą wydawać orzeczenia korzystniejsze dla konsumentów.

 Zaznaczam co bardzo istotne, że unieważnienie kredytu jest najkorzystniejszą możliwością zakończenia sprawy. Po pierwsze powoduje to, że kredytobiorca jest zwolniony z hipoteki, a po drugie co również bardzo istotne, nie będzie musiał na przyszłość płacić żadnych rat.

Dzisiejsze rozstrzygnięcie ma jeszcze jeden jeden pozytywny aspekt ponieważ tak naprawdę rozwiewa obawy kredytobiorców o tak zwane roszczenia odszkodowawcze banków, tak zwane bezumowne korzystanie z kapitału.

Banki na chwilę obecną straszą kredytobiorców takowym rozstrzygnięciem, że przy unieważnienie umowy bank zwróci się do sądu o odszkodowanie w stosunku do kredytobiorcy z tytułu tak zwanego korzystania z kapitału.

Tego typu rozumowanie stanowi tak naprawdę wypaczenie instytucji ochrony konsumenta. W podobnym tonie wypowiedział się Rzecznik Finansowy, który wskazał, że jeśli doszłoby do takiej sytuacji i przy unieważnienie umowy bank pozwalałby kredytobiorcę o odszkodowanie z tytułu korzystania z kapitału – doszłoby do takiej sytuacji, w której bank mimo że stosował klauzule niedozwolone nie poniósł by żadnej stancji z tego tytułu dodatkowo zarobił by jeszcze gratyfikację w postaci odszkodowania którego by domagał się od kredytobiorcy.

Reasumując należy mieć nadzieję, że dzisiejsze pozytywny wyrok w sprawie Państwa Dziubak stanie się podstawą przyszłych wyroków w podobnych sprawach które również będą kończyć się pozytywnie dla kredytobiorców.

 Dziękuję bardzo za uwagę

WYROK DZIUBAK VS RAIFFEISEN d.Polbank EFG – USTALENIE NIEWAŻNOŚCI UMOWY W SENTENCJI WYROKU [VIDEO]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *