W dniu 28 lipca 2022 r. po zaledwie 17 miesiącach od dnia złożenia pozwu, zapadł prawomocny wyrok, w którym Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację wniesioną przez pozwany Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu i zasądził od Pozwanego na rzecz Klientki Kancelarii zwrot kosztów postępowania apelacyjnego w kwocie 8 100 zł. Wyrok w sprawie o sygnaturze akt I ACa 12/22 został wydany przez SSA Katarzynę Polańską-Farion na posiedzeniu niejawnym.

Postępowanie sądowe zostało zainicjowane w marcu 2021 r. pozwem, w którym w imieniu Klientki Kancelarii domagaliśmy się ustalenia, że umowa o kredyt hipoteczny indeksowany do waluty obcej CHF jest nieważna, ewentualnie wnosiliśmy o zasądzenie nadpłat na skutek uznania klauzul przeliczeniowych za bezskuteczne i niewiążące stron. Postępowanie w I instancji ograniczyło się do przesłuchania Powódki, bowiem Sąd postanowił pominąć pozostałe zgłoszone przez pozwany bank wniosku dowodowe w postaci przesłuchania świadków, pracowników centrali banku oraz wnioski dowodowe obu stron o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego, uznając je za nieistotne dla rozpoznania niniejszej sprawy.

Argumentacja Pozwanego miała na celu doprowadzenie do oddalenia powództwa zgłoszonego przez Kancelarię, a skupiała się na kwestionowaniu posiadanego przez Powódkę statusu konsumenta, podnoszeniu, że umowa została zawarta celem dokonania spłaty innego posiadanego wcześniej kredytu złotówkowego, zaciągniętego na cele mieszkaniowe, jak również, że mieszkanie jest obecnie wynajmowane, co miałoby pozbawiać Kredytobiorcę statusu konsumenta. Podnoszone przez bank zarzuty nie spotkały się z uznaniem Sądu, który w pisemnym uzasadnieniu wyroku wydanego dnia 26 października 2021 r. (XXVIII C 1685/21) wskazał, że „W ocenie Sądu Okręgowego zgromadzony w sprawie materiał procesowy dawał podstawy do uznania, że zawierając kwestionowaną umowę kredytu strona powodowa miała status konsumenta. Powódka zawierając umowę nie prowadziła działalności gospodarczej, ani nie kupiła kredytowanego mieszkania w bezpośrednim zamiarze rozpoczęcia jej prowadzenia. Mieszkanie nabyte za środki pozyskane z kredytu wykorzystywała na cele mieszkalne, zaś oceny tej nie zmienia okoliczność jej wynajmowania po 8 latach użytkowania.”

Pozwany w przedmiotowej sprawie podniósł również zarzut przedawnienia roszczeń powódki oraz zarzut zatrzymania. Żaden z powyższych zarzutów nie został jednakże uwzględniony przez Sąd I instancji, który wyjaśnił, że „Sąd rozpoznający niniejszą sprawę nie podziela jednak poglądu dotyczącego zarzutu przedawnienia roszczenia powódki. Roszczenie główne, tj. roszczenie o ustalenie nieważności umowy nie podlega bowiem przedawnieniu jako roszczenie o charakterze procesowym.”

Także wobec uwzględnienia powództwa o ustalenie i nierozstrzyganiu o żądaniu zapłaty będącym roszczeniem o świadczenie zgłoszonym jako roszczenie ewentualne, zarzut zatrzymania podniesiony przez Pozwanego Sąd I instancji również uznał za bezzasadny, ponieważ roszczenie o ustalenie nie jest roszczeniem o świadczenie, stąd orzekanie w przedmiocie zatrzymania było bezprzedmiotowe.

Przyczyną wadliwości umowy, prowadzącej do jej nieważności, był narzucony przez bank sposób ustalania wysokości kwoty podlegającej zwrotowi a w konsekwencji i wysokości odsetek – a więc głównych świadczeń kredytobiorcy. Ustalenie ich wysokości wiązało się z koniecznością odwołania się do kursów walut ustalanych przez bank w tabeli kursów. Tymczasem umowa nie określała prawidłowo zasad ustalania tych kursów

Sąd I instancji w uzasadnieniu przyjął, że postanowienie § 2 ust. 1 umowy, § 7 ust. 4 Regulaminu w zw. z § 15 ust. 1 Umowy dotyczące indeksacji kwoty wypłaconej kredytobiorcy oraz § 9 ust. 2 Regulaminu w zw. z § 15 Umowy dotyczące zasad spłaty stanowią niedozwolone postanowienia umowne. Z uwagi na okoliczność, że zakwestionowaniu podlegał cały mechanizm indeksacji w kształcie przyjętym w umowie, nie było również możliwe poszukiwanie odpowiedzi na możliwość ustalenia i przyjęcia innego, „sprawiedliwego” kursu dla dokonania rozliczeń między stronami, przy zachowaniu mechanizmu indeksacji. Działanie to stanowiłoby bowiem próbę uzupełnienia luki w umowie, do którego nie ma podstaw w braku wyraźnej woli konsumenta.

W pełni korzystny wyrok wydany przez Sąd I instancji Bank próbował zakwestionować wywodząc apelację, która jednak została oddalona przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, skutkiem czego wyrok ustalający nieważność umowy stał się prawomocny. Przy czym co z pewnością znacznie przyspieszyło rozpoznanie sprawy Sąd II instancji wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich rozszerzona została możliwość wydawania wyroków na posiedzeniach niejawnych. Zgodnie bowiem z art. 15zzs1 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, we wskazanym okresie przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, gdy nie można przeprowadzić posiedzenia zdalnego, a przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego nie jest konieczne. 

Powyższa sprawa jest z pewnością jednym z najszybciej prawomocnie zakończonych procesów w tzw. sprawach frankowych, bowiem co warto podkreślić, wyrok w I instancji zapadł po 7 miesiącach od złożenia pozwu, a w II instancji po 17 miesiącach od zainicjowania postępowania.

Z pewnością przyczyniły się do tego trafna argumentacja umieszczona w pismach procesowych przez pełnomocnika Kancelarii, ale także zdecydowane i szybkie działanie sądu, pomijające zbędne wnioski dowodowe. W efekcie powyższego Klientka Kancelarii po zaledwie kilkunastu miesiącach procesu uwolniła się od kredytu frankowego i oczekuje obecnie na rozliczenie z bankiem oraz wykreślenie hipoteki ustanowionej jako forma zabezpieczenia spłaty zobowiązania.

Wyrok jest prawomocny, sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski i adw. Dominika Peżyńska – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

PONIŻEJ WIDEO W KTÓRYM NASZA KLIENTKA OPOWIADA O WSPÓŁPRACY Z KANCELARIĄ W TEJ SPRAWIE

 

EKSPRESOWE PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu Raiffeisen Bank (Polbank). Wygrywamy PRAWOMOCNIE w 17 miesięcy w Warszawie [ ZOBACZ VIDEO REKOMENACJE ]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *