Wyrokiem z dnia 29 czerwca 2023 r., wydanym w sprawie o sygn. akt sygn. akt I C 1999/22, Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, I Wydział Cywilny w składzie SSO Hanny Daniel ustalił, że umowa kredytu hipotecznego nominowanego do CHF zawarta w marcu 2006 r. pomiędzy powodami a pozwanym jest nieważna w całości, zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 236 512,99 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24 stycznia 2023 r. do dnia zapłaty;, a także kwotę 11 834,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Pozew został wniesiony w grudniu 2022 r., a więc postępowanie I instancji było bardzo sprawne – trwało zaledwie 6 miesięcy. W sprawie odbył się wyłącznie jeden termin rozprawy – przesłuchanie Powodów i zamknięcie przewodu sądowej. Kwestionowana przez Klientów Kancelarii umowa kredytu różniła się od standardowych umów indeksowanych do waluty obcej, zgodnie z którymi wypłacona kredytobiorcom kwota kredytu jest przeliczana na CHF przy zastosowaniu kursu kupna ustalonego jednostronną decyzją przez Bank, a wpłacane raty – przy zastosowaniu kursu sprzedaży również pochodzącego z tabeli kursowej banku. W analizowanej sprawie początkowo raty kredytu spłacane były w PLN, lecz przeliczane na CHF przy zastosowaniu kursu sprzedaży ustalonego przez NBP.

Pomimo, że kurs stosowany do spłaty kredytu był obiektywny – ponieważ niezależny od decyzji Pozwanego – to zasadnicze znaczenie miał fakt, że wypłata kredytu nastąpiła przy zastosowaniu kursu kupna ustalonego przez Bank, na nieznanych Powodom zasadach i tym samym to Bank zdecydował o ostatecznej wysokości zobowiązania Powodów wyrażonego w CHF. To z kolei uznać należało za sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszające interesy Klientów Kancelarii. Niezależnie od tego w swoich pisemnych stanowiskach podkreślaliśmy, że kurs sprzedaży NBP jest wyższy od kursu kupna ustalonego przez bank w tym samym dniu, co daje podstawę do uznania, że cała umowa oparta jest o tabele kursowe, a Kredytobiorcy ponoszą niczym nieuzasadniony koszt różnic kursowych.

Dodatkowo nieważna umowa kredytu zawierała niedozwoloną klauzulę zmiennego oprocentowania, pozwalającą Bankowi na ustalanie wysokości oprocentowania w sposób nieweryfikowalny dla Klientów Kancelarii. Co ciekawe Bank zaoferowanym Powodom aneksem dokonał zmiany abuzywnej klauzuli zmiennego oprocentowanie, na oprocentowanie oparte o stawkę LIBOR i marżę banku, dodatkowo jednak przemycił w aneksie inną – korzystną dla siebie – zmianę umowy.

Mianowicie dokonano zmiany sposobu przeliczania spłacanych rat kredytu, wskazując, że nie będzie to następowało już przy zastosowaniu obiektywnego kursu sprzedaży ustalonego przez NBP, lecz kursu sprzedaży ustalanego każdorazowo przez Pozwanego w jego tabeli kursowej.

Powyższy wyrok jest potwierdzeniem, że słuszna byłą argumentacja zastosowana przez Kancelarię, zgodnie z którą posłużenie się kursem sprzedaży NBP do przeliczenia spłacanych rat, to w istocie nieudolna próba kamuflażu instrumentu, który ma charakter nieuczciwy.

Zapadły wyrok jest nieprawomocny, a pełnomocnik banku złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku, jednakże obserwując ukształtowaną już linię orzeczniczą w sprawach kredytów powiązanych z walutą obcą, z dużym prawdopodobieństwem wyrok ten – nawet jeśli pozwany bank wniesienie od niego apelację – zostanie utrzymany w mocy.

Sprawę prowadzili adwokaci z Kancelarii Adwokackiej Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

 

 

Ekspresowe unieważnienie kredytu we frankach Santander Consumer Bank ( nietypowa umowa – raty w PLN przeliczane na CHF po kursie NBP) i 236 512,99 zł dla naszych Klientów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *