Wyrokiem z dnia 23 czerwca 2023 r. wydanym w sprawie o sygn. akt XXVIII C 17548/22 Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Bartłomiej Biegański ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zwarta w październiku 2006 r. pomiędzy Bankiem Millennium Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie a naszymi Klientami jest nieważna w całości, w związku z czym w oparciu o teorię dwóch kondykcji zasądził od Banku na rzecz Kredytobiorców kwotę 177 478,02 zł oraz 47 280,67 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia zapłaty. Ponadto co warte zwrócenia uwagi, Sąd zasądził od Banku Millennium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz Klientów kwotę 22 617,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, a w tym podwójne koszty zastępstwa procesowego.

Pozew w tej sprawie został złożony sierpniu 2022 r., a więc Kancelarii udało się uzyskać wyrok zaledwie w ciągu 10 miesięcy. W sprawie Sąd wyłącznie na jednym terminie rozprawy przesłuchał Kredytobiorców, pouczył ich o skutkach nieważności umowy, zamknął rozprawę i po krótkiej naradzie wydał przedmiotowy wyrok. W treści pozwu oraz pism procesowych wskazaliśmy, iż zawarta między Powodami będącymi konsumentami, a Pozwanym umowa zawiera postanowienia o charakterze niedozwolonym, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy Naszych Klientów.

Ponadto kwestionowane postanowienia nie zostały z nimi indywidualnie uzgodnione, nie wyjaśniono im mechanizmu indeksacji ani nie poinformowano ich rzetelnie o ryzyku walutowym. W naszej ocenie umowa jest sprzeczna z naturą stosunku prawnego, zasadami współżycia społecznego oraz Prawem bankowym.

Przedstawiony przez Nas pogląd m.in. co do abuzywności klauzul zawartych w treści umowy, jak też Regulaminu stanowiącego jej integralną część oraz skutków tej abuzywności zaaprobował Sąd orzekający w niniejszym postępowaniu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż żądanie stwierdzenia nieważności spornej umowy kredytu okazało się uzasadnione. Sąd podkreślił, że postanowienia dotyczące indeksacji w zakresie w jakim odsyłają do kursów waluty ustalonych jednostronnie przez Bank w Tabelach kursowych są sprzeczne z naturą stosunku zobowiązaniowego.

W ocenie Sądu, sprzeczność z ustawą postanowień odsyłających do Tabel Kursowych banku oraz ich abuzywność prowadzi do upadku całego mechanizmu indeksacji, gdyż bez tego odesłania nie byłoby możliwe ustalenie wysokości świadczeń stron. Nie ma ponadto możliwości zastąpienia klauzul waloryzacyjnych jakimkolwiek przepisem dyspozytywnym czy to kodeksu cywilnego czy też prawa bankowego lub innego polskiego aktu prawnego, co było jednoznaczne z koniecznością ustalenia nieważności przedmiotowej umowy.

Sąd podzielił więc zaprezentowaną przez naszą Kancelarię argumentację w zakresie nieważności przedmiotowej umowy kredytowej i zasadności zasądzenia od pozwanego Banku na rzecz naszych Klientów zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem jej wykonania.

Zapadły wyrok jest nieprawomocny, jednak mając na uwadze kierunek linii orzeczniczej należy wyrazić nadzieję, że wyrok utrzyma się w II instancji.

Sprawę prowadzili adwokaci z Kancelarii Adwokackiej Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Szybkie Unieważnienie kredytu we frankach Millennium Bank i 177 478,02 zł oraz 47 280,67 CHF dla naszego Klienta. Wygrywamy w Warszawie w 10 miesięcy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *