Pragniemy Państwa poinformować, iż dnia 16 stycznia 2023 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny, wyrokiem wydanym w sprawie o sygn. akt VI ACa 164/22 oddalił apelację pozwanego Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt: XXVIII C 97/21) stwierdzającego nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej dnia 2 sierpnia 2006 r. pomiędzy naszym Klientem a poprzednikiem prawnym pozwanego Banku – BRE Bankiem S.A. Sąd zasądził nadto na rzecz naszego Klienta kwotę 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów instancji odwoławczej. 

  • Sąd Apelacyjny oddalił apelację mBanku
  • Sąd wskazał niezależnie od tego, czy przedmiotową Umowę uznać za nieważną na skutek sprzeczności postanowień dotyczących mechanizmu indeksacji z art. 3531 k.c., czy też uznać ją za nieważną z powodu stwierdzenia abuzywności tych postanowień (prowadzącej w konsekwencji do nieważności Umowy), rozstrzygnięcie co do żądań powoda byłoby identyczne.
  • Sprawa w II instancji trwała 14 miesięcy, rozpoznana została na jednej rozprawie. 
  • Cała sprawa do początku do końca trwała jedynie 22 MIESIĄCE 

W niniejszej sprawie wyrok Sądu I instancji został wydany w listopadzie 2021 roku (pozew złożony został w marcu 2021 roku), więc sprawa przed Sądem Apelacyjnym trwała 14 miesięcy. Sąd wydał wyrok po przeprowadzeniu jednej rozprawy. 

Sprawa dotyczyła klienta, który w momencie zawierania umowy nie był pracownikiem banku ani nie posiadał wykształcenia ekonomicznego a nabywany lokal przeznaczony był jedynie na cele mieszkaniowe. 

W sprawie nie uwzględniono zarzutów dotyczących prawa procesowego i materialnego wystosowanych przez Bank.  

Sąd Apelacyjny wskazał, że materiał dowodowy został w całości prawidłowo oceniony przez Sąd Okręgowy. Poparto więc stanowisko, iż klauzule indeksacyjne stanowią element określający główne świadczenie stron umowy o kredyt indeksowany i stwierdzić należało w okolicznościach niniejszej sprawy, iż usunięcie ich prowadzi do tego, że pomiędzy stronami brak było zgody na zawarcie umowy. To doprowadziło zaś do wniosku, że na skutek stwierdzenia abuzywności wskazanych postanowień umownych, Umowę należy uznać za nieważną. 

Sąd potwierdził także twierdzenie, że po wyeliminowaniu z umowy o kredyt indeksowany do waluty obcej postanowień dotyczących indeksacji – a więc postanowień wyznaczających naturę tego stosunku zobowiązaniowego – umowę należałoby zatem uznać za nieważną także na podstawie art. 3531 k.c. jako sprzeczną z naturą zobowiązania. 

Sprawę prowadzili adwokaci z Kancelaria Adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

EKSPRESOWE unieważnienie kredytu we frankach w Sądzie Apelacyjnym w WARSZAWIE. WYGRYWAMY PRAWOMOCNIE z mBank w 22 MIESIĄCE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *