W dniu 9 marca 2023 r. miała miejsce nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którą jedynym właściwym sądem do wniesienia pozwu w „sprawie frankowej” w okresie 5 lat od dnia 15 kwietnia 2023 r. jest sąd miejsca zamieszkania kredytobiorcy. Przywołana zmiana umotywowana była ogromnym napływem  „spraw frankowych” do Sądu Okręgowego w Warszawie, w ramach którego wyodrębniono XXVIII Wydział Cywilny, powszechnie nazywany „Wydziałem Frankowym”. Lwia część spraw dotyczących kredytów denominowanych lub indeksowanych kursem CHF zawisła przed wskazanym sądem, gdyż większość pozywanych Banków posiada siedzibę na terenie m. st. Warszawy. Konsekwencją poniekąd nadmiernego zainteresowania „Wydziałem Frankowym” był proces stopniowego wydłużania się czasu rozpoznania spraw z powództwa kredytobiorców. Zdarzały się sytuację, w których nasi Klienci oczekiwali na termin pierwszego posiedzenia nawet cztery lata. Opisana sytuacja nie dotyczyła wyłącznie stołecznego sądu, lecz także innych sądów właściwych ze względu na miejsce siedziby Banków, takich jak np. Katowice, Wrocław czy Gdańsk.

Od momentu wejścia w życie przywołanej nowelizacji minie niebawem rok, jednakże już teraz zauważalne są jej pierwsze rezultaty. Analiza spraw prowadzonych przez Naszą Kancelarię pokazuję, że ustawodawca osiągnął zamierzony efekt i usprawnił ścieżkę dochodzenia roszczeń przez naszych Klientów na terenie całego kraju. 

Celem zobrazowania naszych dotychczasowych doświadczeń pragnę przedstawić Państwu kilka korzystnych wyroków wraz z czasem trwania postępowania, które zostały wydane przez Sądy spoza terenu apelacji warszawskiej. 

SUKCESY PROCESOWE W SĄDACH SPOZA TERENU APELACJI WARSZAWSKIEJ

Pierwszym wyrokiem, który chcę państwu przedstawić jest wyrok z dnia 8 lipca 2022 r. wydany przez Sąd Okręgowy w Lublinie w sprawie o sygn. akt I C 918/21, postępowanie w tej sprawie trwało 13 miesięcy. 

Korzystny wyrok uzyskaliśmy również przed Sądem Okręgowym Elblągu, który w dniu 16 stycznia 2024 r. wyrok w sprawie I C 899/23. Przedmiotowe postępowanie zostało rozpoczęte w sierpniu 2023 r., co za tym idzie postępowanie w I instancji trwało jedynie 5 miesięcy.

Równie szybko postępowanie w I instancji zakończyło się w Suwałkach. Mianowicie tamtejszy Sąd wydał w dniu 5 stycznia 2023 r. wyrok w sprawie I C 1078/22. Od dnia złożenia pozwu do dnia jego zapadnięcia minęły zaledwie 2 miesiące.

Moim zdaniem na uwagę zasługuje również wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Częstochowie w dniu 14 lutego 2023 r. w sprawie o sygn. akt I C 513/22, przywołane orzeczenie uzyskaliśmy już po 7 miesiącach od dnia wniesienia pozwu. 

Kolejny korzystny wyrok, który pragnę Państwu przedstawić został uzyskany w stolicy Górnego Śląska, gdzie Sąd Okręgowy w Katowicach po 6 miesiącach od rozpoczęcia postępowania wydał w dniu 23 stycznia 2023 r. wyrok w sprawie II C 765/22. 

Z kolei w Małopolsce, Sąd Okręgowy w Krakowie wydał w dniu 3 sierpnia 2023 r. wyrok w sprawie w sprawie I C 2752/23. Niniejsze postępowanie trwało jedynie dwa miesiące.

W tym miejscu pragnę także przywołać wyrok innego Sądu z terenu Małopolski, który bez wątpienia jest najszybszym rozstrzygnięciem w ramach naszej ponad-dziesięcioletniej praktyki zawodowej. Mowa oczywiście o wyroku Sądu Okręgowego w Tarnowie w sprawie I C 1056/23. Pozew został złożony w dniu 12 października 2023 r., a zaledwie czterdzieści siedem dni później Powodowie mogli cieszyć się korzystnym rozstrzygnięciem. Z kolei postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia zostało wydane następnego dnia po zarejestrowaniu pozwu przez Biuro Podawcze.

Oczywiste jest, że niekiedy należy oczekiwać trochę dłużej na korzystne rozstrzygnięcie „sprawy frankowej”, np. w Tarnobrzegu uzyskaliśmy wyrok unieważniający umowę kredytową w sprawie o sygn. akt I C 101/21 po 22 miesiącach od złożenia pozwu. Ponad rok trwało również postępowanie w sprawie I C 1769/21 przed Sądem Okręgowym w Siedlcach, które zakończyło się korzystnym wyrokiem w dniu 27 marca 2023 r. Postępowanie w tej sprawie zakończyło się po 15 miesiącach od dnia złożenia pozwu. 

Celem zwieńczenia pierwszej części niniejszej publikacji pragnę podkreślić, że proces nie musi być czasochłonny także w przypadku Sądu Okręgowego w Warszawie. Mianowicie w dniu 19 lipca 2023 r. przywołany Sąd wydał wyrok w sprawie XXVIII C 888/23, która została zainicjowana w styczniu 2023 r. Oznacza to, że Nasi Klienci uzyskali korzystny wyrok w wydziale frankowym już po 6 miesiącach. 

EKSPRESOWE WYROKI PRAWOMOCNE

W związku z tym, że Banki w znakomitej większości dalej zaskarżają wyroki sądów

I instancji, przedstawię Państwu również kilka wyroków uzyskanych w Sądach Apelacyjnych. 

W pierwszej kolejności pragnę przywołać prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zawisłej pod sygnaturą akt I ACa 971/22, który utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego ustalający nieważność umowy kredytowej. W tej sprawie postępowanie do uzyskania prawomocnego wyroku trwało zaledwie 15 miesięcy.

Wart uwagi jest także sprawa przeciwko Bankowi BPH, która również zakończyła się prawomocnym wyrokiem w 15 miesięcy. Mianowicie Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 24 lipca 2023 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I ACa 1695/22 potwierdził stanowisko Sądu Okręgowego w Gdańsku o nieważności umowy i oddalił apelację pozwanego Banku jako bezzasadną.

Z kolei Sąd Apelacyjny w Lublinie wydał w dniu 18 października 2023 r. wyrok w sprawie I ACa 758/23. Tyn samym oddalona została apelacja Banku,  a wyrok Sądu I instancji został w całości utrzymany w mocy. Postępowanie w obu instancjach trwało 33 miesiące i przyniosło naszym Klientom skutek w postaci zasądzenie od banku na ich rzecz kwoty 564 323,00 zł i 12 645,39 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie i kosztami procesu. Dodatkową bonifikatę dla naszych Klientów stanowiły odsetki ustawowe za opóźnienie, gdyż bank nie spełnił swojego świadczenia podczas trwania postępowania. W konsekwencji nasi Klienci zyskali od Banku dodatkową korzyść w wysokości 131 819,61 zł oraz 2 636,59 CHF. 

WYSOKOŚĆ ODSETEK ZA OPÓŹNIENIE dla Frankowiczów

Grudzień 2023 r. był dla „Frankowiczów” przełomowy z uwagi na zapadłe wyroki TSUE. Z uwagi na ich kształt należy uznać, że nawet długi czas trwania procesu nie musi się okazać dla konsumenta czymś niekorzystnym. W tym miejscu pragnę Państwa zachęcić do objerzenia naszych filmów na temat wspomnianych przeze mnie wyroków. Tym samym w dalszej części niniejszej publikacji skupię się wyłącznie na ich wpływie na korzyści wynikające z procesu sądowego.

Drogą wyjaśnienia pragnę przypomnieć, że zgodnie z ostatnimi wyrokami odsetki za opóźnienie należą się kredytobiorcy już od dnia wezwania Banku do zapłaty, a końcowy termin naliczania odsetek za opóźnienie nie może zostać ograniczony przez złożenie zarzutu zatrzymania, co za tym idzie konsument może dochodzić odsetek za opóźnienie za cały czas trwania procesu.  

Nasza Kancelaria od dawna nie zgadzała się z twierdzenia Sądu Najżywszego o bezskuteczności zawieszonej i składała w takich sprawach apelację. Przykładowo w sprawie Naszych Klientów zawisłej przed Sądem Okręgowym w Warszawie pod sygnaturą akt sygn. akt: I C 1006/20, w wyroku z dnia 20 czerwca 2023 r. zasądził na rzecz Naszych Klientów dochodzone kwoty wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi dopiero od dnia złożenia oświadczenia Kredytobiorców przed Sądem, czyli prawie rok po wezwaniu Banku do zapłaty. Jest to jednoznaczne z pozbawieniem Naszych Klientów odsetek w wysokości prawie 10 000 zł oraz prawie 5 000 CHF. Nasza Kancelaria nie zgadzając się z wyrokiem w zakresie odsetek złożyła w tym zakresie apelacje i obecnie czeka na wyrok Sądu II instancji, jednakże mając na uwadze wyrok TSUE z dnia 7 grudnia 2023 r. należy wyrazić nadzieję, że Sąd Apelacyjny uwzględnił złożoną przez Naszą Kancelarię apelacje.

Na uwagę zasługuje między innymi prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach wydany w dniu 18 października 2023 rok w sprawie o sygn. akt I ACa 1489/22. Sąd II instancji po przeprowadzeniu rozprawy podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego, w zakresie ustaleń uczynionych uprzednio przez tenże Sąd w toku dwóch posiedzeń poprzedzających wydanie orzeczenia. Postępowanie w obu instancjach trwało 24 miesiące i przyniosło naszym Klientom skutek w postaci unieważnienia dwóch umów kredytowych oraz zasądzenia odpowiednio kwot 305 834,59 zł i 50 088,53 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. W niniejszej sprawie w przypadku zapłaty przez Bank w dniu wydania wyroku II instancji Nasi Klienci otrzymają od Banku odsetki ustawowe za opóźnienie w kwocie 80 315,26 zł!

Ponadto Nasza Kancelaria od dawna składała już apelację w sprawach, w których Sądy bezzasadnie uznały zarzut zatrzymania i w konsekwencji nie zasądziły Naszym Klientom odsetek za opóźnienie za cały okres trwania procesu. 

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ w sprawach frankowych

Jednocześnie Klienci wraz z wnoszonym pozwem mogą zażądać zaprzestania spłaty kolejnych rat w czasie prowadzonego postępowania, poprzez złożenie wniosku o zabezpieczenie powództwa konsumentów. Potwierdza to wyrok TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie C-287/22.. Trybunał nie wykluczył udzielenia zabezpieczenia przez sąd krajowy, w przypadkach, jeżeli ten uzna wystąpienie wystarczających przesłanek wskazujących, iż rozpatrywane warunki kredytowania są nieuczciwe i mogą nie gwarantować pełnej skuteczności wydanego orzeczenia. Ponadto za z gruntu zasadne Trybunał uznał zawieszenie spłaty kolejnych rat w sądzie II instancji. Całokształt aktualnej sytuacji orzeczniczej w sprawach kredytów waloryzowanych pozwala ocenić, iż istnieje szereg przesłanek, by w sądach na terenie całego kraju ukształtowała się w kolejnych miesiącach zdecydowanie bardziej prokonsumencka linia orzecznicza. Świadczy o tym chociażby postanowienie Sądu Okręgowego w Radomiu w sprawie I C 1788/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. oraz postanowienie Sądu Okręgowego w Płocku w sprawie I C 2329/23, które zostało wydane w dniu 4 grudnia 2023 r.

PODSUMOWANIE

Analiza prowadzonych przez nas spraw pokazuję, że nie tylko Sąd Okręgowy w Warszawie i tak zwany „Wydział Frankowy” stanowią gwarancję korzystnego wyroku. Co więcej, obranie Sądu z terenu mniejszego ośrodka miejskiego jest najczęściej jednoznaczne z krótszym czasem rozpoznania sprawy. Tym samym nie muszą się Państwo obawiać wytoczenia procesu, jeżeli zamieszkują Państwo poza terenem apelacji warszawskiej. Dodatkowo mając na uwadze korzystne rozstrzygnięcia TSUE zyskują Państwo także szansę na zyskanie dodatkowej bonifikaty finansowej w postaci odsetek ustawowych za opóźnienie. Ponadto Sądy coraz przychylniej podchodzą do wniosków kredytobiorców o zabezpieczenie poprzez zawieszenie spłaty kredytu na czas trwania procesu sądowego.

 

Frankowicze w Sądach 2024- Warszawa, Katowice, Wrocław. WYROKI, ODSETKI i ZYSKI- kredyty we frankach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *