2023 rok okazał się niezwykle korzystny dla „Frankowiczów”, zarówno w ujęciu całościowym,  jak i bezpośrednio dla Klientów naszej Kancelarii. Mianowicie w ubiegłym roku uzyskaliśmy dla naszych Klientów 815 korzystnych rozstrzygnięć, z czego 147 ma charakter prawomocny. Celem porównania pragnę wskazać, że w 2022 roku zapadło 431 pozytywnych wyroków w sprawach prowadzonych przez naszą Kancelarię. Łącznie na rzecz naszych Klientów zasądzono kwotę  […] zł. Tym samym należy dojść do konkluzji, iż „sprawy frankowe” są procedowane coraz szybciej i sprawniej. Każdy z naszych sukcesów procesowych stanowi dla nas motywację do dalszej pracy, również nad sprawami dotyczącymi odmiennych wzorców umownych niż te z ukształtowaną linia orzeczniczą i rozwiązywania coraz to bardziej interesujących meandrów prawnych. Tym samym w bieżącym roku nasza uwaga skupiła się także na sprawach dotyczących „kredytów wiborowych”. 

Bez wątpienia osiągnięcie takiego wyniku nie byłoby możliwe bez zaangażowania licznego zespołu Kancelarii, który na ten moment składa się z 29 adwokatów i radców prawnych. To czyni nas jedną z większych Kancelarii indywidualnych wyspecjalizowanych w „sporach frankowych”. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować całemu zespołowi naszej Kancelarii za trud włożony w walkę o prawa naszych Klientów. Nasi prawnicy każdego dnia podejmują liczne starania, aby świadczyć Państwu pomoc prawną na najwyższym poziomie.

  1. SUKCESY PROCESOWE KANCELARII

Jak już wskazałem nasza Kancelaria w ubiegłym roku uzyskała aż o 89% wyroków więcej niż w 2022 roku. Najwięcej, bo aż 139 wyroków zapadło w sprawach przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności S. A. Na podium znaleźli się także:

  • mBank, z którym wygraliśmy na sali sądowej 136 razy

oraz

  • Bank Millennium, wobec którego zapadło 129 wyroków.

W mojej opinii na szczególną uwagę zasługuje wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie zapadły w dniu 28 listopada 2023 r. w sprawie zawisłej pod sygnaturą akt I C 1056/23, który ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej przez naszych Klientów z Santander Consumer Bank w maju 2007 r. Wyróżnikiem niniejszej sprawy jest czas, w którym udało się nam uzyskać korzystny wyrok. Mianowicie pozew został złożony w dniu 12 października 2023 r.,  a zaledwie czterdzieści siedem dni później Powodowie mogli cieszyć się korzystnym rozstrzygnięciem. Natomiast postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia zostało wydane następnego dnia po zarejestrowaniu pozwu przez Biuro Podawcze Sądu. W toku postępowania odbyła się jedna rozprawa, na której zostali przesłuchani Powodowie. Należy zatem dojść do konkluzji, że Sąd w pełni podzielił stanowisko strony powodowej. Jednocześnie niniejsze postępowanie pokazuję, że „proces frankowy” nie musi być czasochłonny. 

Moje szczególne zainteresowanie wzbudził także wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 1 grudnia 2023 r. zapadły w sprawie II C 916/23 przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A., który ustalił nieważność umowy o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat zawartej w lutym 2006 r. Jednocześnie na rzecz naszych Klientów zasądzono 296 867,03 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 sierpnia 2023 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami zastępstwa procesowego. Co istotne, Powodowie zdecydowali się na zawarcie umowy ramowej, która umożliwiała wypłatę kredytu po kursie negocjowanym.

Sam fakt negocjacji kursu nie uchronił ich przed zmaterializowanym ryzykiem, które nie zostało w ten sposób zrekompensowane. Warto także pochylić się nad kształtem przywołanych negocjacji, które przybrały formę telefoniczną i pozwalały na wybór kursu zaproponowanego przez pracownika Banku. Wedle deklaracji Klientów propozycje obniżenia kursu z ich strony były ignorowane, zatem i w tym zakresie doświadczyli oni dominacji Banku.

Wydanie opisanego wyroku zostało poprzedzone jedną rozprawą, na której zostali wysłuchani Kredytobiorcy oraz pracownik Banku. Sprawa od momentu skierowania do sądu do jej zakończenia w I instancji trwała niespełna osiem miesięcy. Na uwagę zasługuje także fakt, iż w toku procesu Sąd wydał postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia poprzez zawieszenie spłaty kredytu na czas trwania postępowania sądowego.

Kolejną sprawą wartą omówienia jest sprawa zawisła przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie pod sygnaturą akt III C 1342/21. Sąd wyrokiem z dnia 28 lipca 2023 roku stwierdził nieważność umowy kredytowej zawartej przez naszą Klientkę z GE MONEY BANK w 2007 roku i zasądził na jej rzecz 224 190,85 zł. Pragnę szczególnie podkreślić, iż w niniejszej sprawie prawomocny wyrok został już osiągnięty w toku pierwszej instancji. Nie jest to jedynaz prowadzonych przez nas spraw, w której Bank zrezygnował z zaskarżenia wyroku. Przykład stanowi sprawa przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska zawisła przed Sądem Okręgowymw Warszawie pod sygnaturą akt IV C 1211/20, a także sprawa przeciwko DNP Nord Bank,

która zawisła przed tym samym Sądem pod sygnaturą III C 3162/20.  Proszę mieć na uwadze, że nie możemy mówić tu o stałej praktyce, lecz wyraźnej zmianie podejścia Banków do zagadnienia procesu sądowego. Odstąpienie przez bank od złożenia apelacji oznacza, że wyrok sądu I instancji staje się prawomocny. Nasi klienci posiadając prawomocne rozstrzygnięcie sądu mogą od razu realizować swoje prawa z niego wynikające, tj. wystąpić do banku z żądaniem zwrotu nadpłaconych przez siebie kwot. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne gdyż pozwala oszczędzić im cenny czas i pieniądze. Domniemywam, że w przyszłości taka praktyka może stać się standardem. Oczywistym jest, że bank zawsze kieruje się własnym interesem, zatem dąży to optymalizacji wydatków poniesionych na rzecz obsługi prawnej i procesu. Należy pamiętać, że w przypadku zaskarżenia wyroku Bank jest zobligowany to uiszczenia opłaty w wysokości 5% wartości przedmiotu zaskarżenia, która zazwyczaj wynosi nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Wart przytoczenia jest także wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 16 maja 2023 r.,

który zapadł w sprawie zawisłej pod sygnaturą I ACa 550/23. Argumentacja strony powodowej została w pełni podzielona w toku obu instancji, zatem umowa naszych Klientów zawarta z GE Money Bank S. A. jest prawomocnie nieważna. Od momentu wniesienia pozwu do zapadnięcia prawomocnego wyroku minęło zaledwie 25 miesięcy, a nasi Klienci zyskali na skutek procesu 252 294,19 zł.

Ostatnim z sukcesów procesowych naszej Kancelarii, który chciałbym Państwu przybliżyć w tej części niniejszej publikacji jest wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. zapadły w sprawie IV C 787/23 przeciwko Getin Noble Bank S. A. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytowej zawartej w listopadzie 2007 r. Jak widać fakt ogłoszenia upadłości Banku  nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu swoich praw na drodze sądowej. W tym miejscu pragnę nadmienić, iż nasza Kancelaria nie jest obojętna na los osób posiadających kredyt w Getin Noble Bank i w dalszym ciągu przyjmujemy nowe sprawy przeciwko wskazanemu podmiotowi.

  1. WYROKI TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

Rok 2023 był także niezwykle pracowity dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W bieżącym roku zapadło pięć dla Państwa fundamentalnych wyroków i jedno postanowienie.

Pierwsze dwa orzeczenia zapadły w dniu 15 czerwca 2023 roku, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej tego dnia ogłosił orzeczenia w sprawach C-520/21 oraz C-287/22. W pierwszym z nich udzielono odpowiedzi na pytania Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie. Trybunał wskazał, że prawo Unii Europejskiej, a dokładniej Dyrektywa 93/13 stoi na przeszkodzie żądaniu przez Banki od kredytobiorców dodatkowych świadczeń, w tym wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Jednocześnie Trybunał uznał, że Dyrektywa 93/13 nie stoi na przeszkodzie, aby kredytobiorcy mogli dochodzić od banku takich dodatkowych świadczeń – waloryzacji. 

Druga ze spraw rozstrzygniętych w dniu 15 czerwca 2023 r., zawisła przed Trybunałem pod sygnaturą akt C-287/22. W tym przypadku Trybunał odpowiadając na pytanie Sądu Okręgowego w  Warszawie stwierdził, że w świetle Dyrektywy 93/13 konsument ma prawo do uzyskania zabezpieczenia swojego roszczenia w procesie o ustalenie nieważności umowy kredytowej. Tyczy się to także kredytobiorców, którzy nie zwrócili jeszcze do banku równowartości kwoty kredytu. Ponadto Trybunał wskazał, że wystąpienie nadpłaty po stronie kredytobiorcy nad kwotą udzielonego kredytu jest jedynie dodatkowym potwierdzeniem, że w przedmiotowej sprawie zachodzi podstawa do zabezpieczenia roszczenia konsumenta, a więc należy uznać, że zdaniem Trybunału nadpłata nad kwotą udzielonego kredytu nie jest niezbędną przesłanką do otrzymania przez kredytobiorcę zabezpieczenia w toku procesu sądowego. 

Natomiast w dniu 21 września 2023 r. zapadło orzeczenie w sprawie C-139/22 . Trybunał odpowiadając na pytania Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie wskazał, że fakt legitymowania się przez kredytobiorcę wykształceniem wyższym z zakresu zarządzania i finansów oraz posiadanie doświadczenia w sektorze bankowym nie powoduje utraty możliwości kwestionowania niedozwolonego charakteru klauzul umownych. Przedstawiona teza koresponduję z wyrokami zapadłymi w sprawach naszych Klientów, którzy przez wiele lat piastowali m. in. wysokie stanowiska menadżerskie wymagające zaawansowanej wiedzy ekonomicznej.  Mianowicie w dniu 17 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie zawisłej pod sygnaturą akt XXVIII C 7354 /21. Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał na brak wpływu wykształcenia naszej Klientki na jej świadomość w zakresie dynamizmu kursu walutowego i konsekwencji zawarcia umowy kredytowej powiązanej z walutą CHF. Ponadto Trybunał wskazał, że wpis danego warunku umownego do rejestru klauzul niedozwolonych może stanowić jedyną przyczynę uznania takiej klauzuli za nieuczciwą.

Kolejne dwa orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zostały wydane w grudniu 2023 roku.  W dniu 7 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił wyrok w sprawie C-140/22, w którym potwierdził, że art. 6 ust. 1 Dyrektywy 93/13 wymaga, aby nieuczciwe warunki nie były wiążące dla konsumentów, przy czym taki skutek nie może zostać zawieszony                                               albo uzależniony od spełnienia przesłanek przewidzianych przez prawo krajowe lub wynikających z orzecznictwa krajowego. Reasumując, Trybunał zakwestionował tzw. koncepcję „bezskuteczności zawieszonej”, o której mowa w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie III CZP 6/21. Co za tym idzie kredytobiorcy będą mogli domagać się zasądzenia odsetek ustawowych już od momentu wezwania banku do zapłaty. Ponadto Trybunał wskazał, że początek biegu terminu przedawnienia roszczeń banku wobec kredytobiorcy nie będzie uzależniony od złożenia oświadczenia przez kredytobiorcę o chęci skorzystania z ochrony. Tym samym odsetki ustawowe za opóźnienie powinny stanowić Państwa  dodatkową bonifikatę z tytułu wystąpienia na drogę sądową.

W dniu 14 grudnia zapadło kolejne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał w sprawie C-28/22 odpowiedział na pytania zadane przez Sąd Okręgowy w Warszawie. W pierwszej kolejności Trybunał wskazał, że przedawnienie roszczeń kredytobiorców wynikających z nieważności umowy rozpoczyna bieg w chwili, w której konsument dowiedział się lub powinien dowiedzieć się o nieuczciwej klauzuli powodującej nieważność umowy. Natomiast przedawnienie banku wynikające z nieważności umowy rozpoczyna się dopiero od dnia, w którym umowa staje się trwale bezskuteczna, a więc bieg przedawnienia roszczeń banku rozpoczyna się zatem z chwilą wezwania banku do zapłaty. Następnie Trybunał odniósł się do podnoszonych przez banki zarzutów zatrzymania i uznał, że banki nie mogą powoływać się na prawo zatrzymania. Zdaniem Trybunału powołanie się przez banki na zarzut zatrzymania powoduje utratę przez „frankowiczów” prawa do uzyskania odsetek za opóźnienie, a pozbawienie konsumenta odsetek za opóźnienie należy uznać za sprzeczne z Dyrektywą 93/13. Pragnę nadmienić, iż już wcześniej podobne rozstrzygnięcia zapadały w sprawach prowadzonych przez naszą Kancelarię. Mianowicie w dniu 17 listopada 2023 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał wyrok w sprawie zawisłej  pod sygnaturą akt V ACa 1374/22, który oddalił apelację Pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2022 r. zapadłego w sprawie o sygnaturze akt I C 1439/19. W ustnych motywach rozstrzygnięcia odniesiono się do zarzutu zatrzymania podniesionego przez Bank, który nie mógł zostać uwzględniony z uwagi na brak po stronie umowy kredytowej charakteru umowy wzajemnej oraz niemożność realizacji celów „dyrektywy konsumenckiej”.

Z kolei w dniu 11 grudnia, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał postanowienie w sprawie C-756/22., którym potwierdził swoje dotychczasowe stanowisko zawarte w wyroku wydanym w sprawie C-520/21. Oznacza to, że w przypadku ustalenia przez sąd, że umowa jest nieważna w całości ze względu na abuzywność poszczególnych postanowień umownych,                                       bez których nie może ona dalej obowiązywać, w takim przypadku przedsiębiorca nie ma prawa żądać od konsumenta zwrotu innej kwoty niż ta, którą otrzymał on w ramach wykonywania nieważnej umowy. 

Analiza przytoczonych przeze mnie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pokazuje, że sytuacja „frankowiczów” jest niezwykle korzystna. Wyraźnie widoczny jest prokonsumencki kształt linii orzeczniczej korespondujący z treścią Dyrektywy 93/13. 

  1. NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – PROCES SĄDOWY WYŁĄCZNIE PRZED SĄDEM WŁAŚCIWYM DLA MIEJSCA ZAMIESZKANIA KREDYTOBIORCY

Ubiegły rok przyniósł także dla Państwa znaczącą zmianę w zakresie właściwości sądowej. W dniu 15 kwietnia 2023 roku doszło do nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego.  Jej głównym założeniem jest wprowadzenie możliwości wytoczenia powództwa w „sprawach frankowych” wyłącznie przed sądem miejsca zamieszkania Kredytobiorcy przez okres najbliższych pięciu lat. Jest to jednoznaczne z wyłączeniem właściwości sądu właściwego dla siedziby Banku i miejsca zawarcia umowy kredytowej. W opinii naszej Kancelarii omawiana zmiana pozostaje w zasadzie bez znaczenia dla osób, które nie zdecydowały                                                         się jeszcze na dochodzenie swoich roszczeń na drodze sądowej. 

Koniecznym jest podkreślenie, że nasza taktyka procesowa nie opierała się wyłącznie na kierowaniu pozwu do sądu właściwego dla siedziby Banku, czyli najczęściej Sądu Okręgowego w Warszawie. Tym samym prowadzimy sprawy na terenie całego kraju,                       a nasz dorobek procesowy pokazuje, że nie tylko tak zwany „wydział frankowy” Sądu Okręgowego w Warszawie stanowi gwarancję korzystnego rozstrzygnięcia. Zazwyczaj nowa praktyka – rejonizacja –  pozwala na wcześniejsze zakończenie sprawy, co potwierdza m. in. przywołany przeze mnie wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 28 listopada 2023 r. 

W tym miejscu pragnę także obalić mit, wedle którego zabezpieczenie poprzez zawieszenie spłaty kredytu na czas trwania postępowania sądowego można uzyskać wyłącznie przed XXVIII Wydziałem Cywilnym Sądu Okręgowego w Warszawie. Tego rodzaju preferencje uzyskują nasi klienci w sądach na terenie całego kraju. Świadczy o tym chociażby postanowienie Sądu Okręgowego w Radomiu w sprawie I C 1788/23 zapadłe w dniu 14 grudnia 2023 r. Analogiczny kształt przybrało także postanowienie Sądu Okręgowego w Płocku w sprawie I C 2329/23, które zostało wydane w dniu 4 grudnia 2023 r.

  1. PODSUMOWANIE

Bez wątpienia 2023 r. był zarówno dla naszych Klientów, jak i Kancelarii bardzo korzystny i obfity pod względem rozstrzygnięć zapadłych w sprawach naszych Klientów. Obserwowaliśmy nieustanny proces umacniania się pozycji „frankowiczów” w procesie sądowych. Dotyczy to zarówno dorobku judykatury krajowej, jak i licznych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdzających zasadność roszczeń konsumentów.

Kilkunastoletnie doświadczenie Kancelarii pokazuję, że proces sądowy to najbardziej opłacalna i efektywna metoda uwolnienia się od toksycznego zobowiązania waloryzowanego kursem CHF. Tym samym świadomy kredytobiorca wie, że ugoda prowadzi w przeważającej mierze do przewalutowania zobowiązania wedle kursu narzuconego przez Bank. Mianowicie głównym założeniem ugody jest osiągnięcie pomiędzy stronami konsensusu  a zatem dokonanie wzajemnych ustępstw. W konsekwencji „frankowicze” są po raz kolejni stawiani w gorszej sytuacji, gdyż muszą wykazać się sporą elastycznością względem Banku w celu szybszego zakończenia sporu. 

Mam ogromną nadzieję, że 2024 roku będzie równie owocny dla Kancelarii i Klientów jak ubiegły. W tym miejscu pragnę Państwu podziękować za uwagę i dotychczasowe wsparcie w zakresie naszej walki z sektorem bankowym. Satysfakcja naszych Klientów stanowi dla nas największą motywację do dalszego działania. Jednocześnie pragnę Państwa zachęcić do subskrybowania naszego kanału YouTube oraz regularnej lektury naszego bloga, gdzie  przedstawiamy najciekawsze z naszych wygranych oraz omawiamy najnowsze wyroki Sądu Najwyższego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Ponadto tych z Państwa, którzy nie zdecydowali się jeszcze na z Bankiem – zapraszam do kontaktu za pośrednictwem formularza dostępnego na naszej stronie internetowej, na podstawie którego nasi prawnicy podejmą się bezpłatnej i niezobowiązującej analizy Państwa umowy kredytowej i udzielą najważniejszych informacji na temat potencjalnego przebiegu procesu i jego głównych założeń. Dotyczy to zarówno posiadaczy „kredytów frankowych”, jak i „złotowych”.

Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni – Sukcesy, Wyroki – Rekord wygranych spraw Frankowych 2023

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *