W dniu 20 grudnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach, I Wydział Cywilny, wyrokiem wydanym w sprawie o sygn. akt I ACa 329/22 oddalił apelację Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, I Wydział Cywilny, o sygn. akt I C 379/21 ustalającego nieważność umowy o kredyt hipoteczny z lutego 2010 r. zawartej pomiędzy Naszymi Klientami a poprzednikiem prawnym pozwanego – EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie  oraz zasądzającego na rzecz naszych klientów kwotę 11 834,00 zł tytułem kosztów procesu. Sąd Apelacyjny w Katowicach zasądził także zwrot kosztów postępowania apelacyjnego dla Naszych Klientów w wysokości 8 100,00 zł.

Postępowanie apelacyjne od momentu doręczenia do Sądu II instancji apelacji Banku do wydania prawomocnego wyroku trwało 23 miesięcy, a całe postępowanie od wniesienie pozwu do Sądu I instancji do końca trwało 35 miesięcy. W całym postępowaniu przed Sądem I instancji oraz Sądem II instancji odbyły się zaledwie dwa terminy rozpraw.  

Pozwem wniesionym w lutym 2022 r. przeciwko Raiffeisen Bank nasi Klienci domagali się ustalenia nieważności umowy kredytu hipoteczny z lutego 2010 r. poprzednikiem prawnym pozwanego – EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie  oraz zasądzenia od kosztów postępowania.  

Kolejny raz możemy pochwalić się niewątpliwym sukcesem Kancelarii, bowiem zarówno Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej, jak i Sąd Apelacyjny w Katowicach uwzględnił w całości Nasze stanowisko co do nieważności umowy kredytowej, tym samym uznając twierdzenia pozwanego banku za bezzasadne. 

Sąd Apelacyjny w Katowicach uznał, że wniesiona apelacja banku nie zasługiwała na uwzględnienie, ponieważ Sąd Okręgowy nie naruszył reguł oceny dowodów podniesionych w postępowaniu, jak równie dokonał prawidłowych ustaleń faktycznych. Tym samym Sąd II instancji wskazał, że przy rozpoznaniu sprawy nie doszło do naruszeń przepisów prawa procesowego, czy też naruszeń prawa materialnego. 

Sąd Apelacyjny przyznał rację naszej argumentacji o posiadaniu przez Naszych Klientów interesu prawnego w ustaleniu nieważności umowy kredytowej. Tylko powództwo o ustalenie nieistnienia tego stosunku prawnego mogło im zapewnić ochronę interesów, w najszerszym stopniu tego znaczenia. Sąd Apelacyjny podniósł, że w tej sprawie niepewność co do sytuacji prawnej Naszych Klientów. którzy podnieśli na kanwie tego postępowania zarzut nieważności umowy, jako sprzecznej z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie został usunięta wraz z wejściem w życie 26.08.2011 r. tzw. „ustawy antyspreadowej”. Sąd jednoznacznie zaznaczył, iż tylko rozstrzygniecie żądania stwierdzenia nieistnienia stosunku prawnego i nieważności umowy usunie stan niepewności w zakresie obowiązywania umowy na przyszłość.

Sąd Apelacyjny uznał również, że Nasi Klienci nie zostali w sposób należyty pouczeni o ryzyku kursowym przy zawieraniu umowy kredytowej, a zatem Bank nie wywiązał się z obowiązku informacyjnego. Bank posłużył się przy zawieraniu umowy wzorcem umowy, zatem jego rolą było wyjaśnienie powodom zasad na jakich będzie ustalany kurs waluty obcej, w szczególności zaś poinformowanie o tym, że kursy te będą ustalane przez bank, w jaki sposób i na jakich zasadach. Zdaniem Sądu bank nie dokonał szczególnej staranności w zakresie rzetelnego poinformowania Naszych Klientów o ekonomicznych konsekwencjach zawarcia umowy.

Zatem Sąd Apelacyjny orzekł, że umowa zawarta między stronami jest nieważna, w związku z tym utrzymał w mocy orzeczenie Sądu I instancji. Wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny. Korzyścią dla naszych Klientów jest brak konieczności spłaty kredytu w pozostałej części opiewającej prawie w wysokości 400 000,00 zł.  

Sąd podzielił więc zaprezentowaną przez naszą Kancelarię argumentację w zakresie żądań wywiedzionych w roszczeniu głównym i podtrzymanych w dalszym toku postępowania. 

Sprawę prowadził adw. Jacek Sosnowski i r. pr. Paweł Szymański – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Sąd Apelacyjny w Katowicach PRAWOMOCNY WYROK unieważnienie kredytu frankowego Raiffeisen Bank (EFG Eurobank Ergasias S.A.). Korzyść dla naszych Klientów 400.000,00 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *