Co robi bank, gdy otrzyma pozew o zapłatę złożony przez swoich klientów, którzy stracili cierpliwość i nie chcą dłużej ponosić nieuzasadnionych kosztów kredytu? Getin Noble Bank ma na to proste rozwiązanie, składa do innego sądu pozew o zapłatę przeciwko kredytobiorcom. Może i trudno w to uwierzyć, lecz taka właśnie sytuacja spotkała naszych klientów. Nie ma się jednak czego bać, takie przypadki mieliśmy już wcześniej. I tym razem skończyło się sukcesem, sukcesem kancelarii i jej klientów.

Początkowo sprawa wyglądała jak wiele spraw tego rodzaju, w lutym 2018 r. do naszej Kancelarii zgłosili się klienci, którzy posiadali w Getin Noble Banku kredyt we frankach szwajcarskich.

Po przeanalizowaniu zapisów zawartej umowy, regulaminu i innej dokumentacji, uznaliśmy, iż najlepszym dla klientów rozwiązaniem będzie złożenie przeciwko bankowi powództwa o zapłatę i tak też się stało. Pozew został złożony do Sądu Okręgowego w Warszawie, a klienci domagali się w nim zwrotu nadpłaconych rat kredytu.

Owa nadpłata poniesiona przez klientów wynikała natomiast z niedozwolonych klauzul waloryzacyjnych, które bank zawarł w ich umowie kredytowej. Po wniesieniu powództwa klienci zaprzestali spłacać kredytu, bank szybko więc z tego faktu skorzystał i wypowiedział im zawartą umowę kredytową, a następnie złożył do Sądu Okręgowego w Olsztynie pozew o zapłatę.

Co do stanu faktycznego pomiędzy stronami zasadniczo nie zachodził spór, strony zawarły umowę kredytową w oparciu o indeksację w walucie obcej, zaś sama umowa została sporządzona na wzorze przygotowanym przez bank, czyli przez przedsiębiorcę, będącego specjalistą w swojej dziedzinie.

Wpływ kredytobiorców na wskazaną umowę ograniczył się z kolei do wysokości kredytu, marży i ewentualnie oprocentowania. W umowie zawarty został ponadto zapis, że kurs waluty ustalany jest w oparciu o tabelę bankową. Działając w najlepszym interesie naszych klientów, Kancelaria wniosła zatem odpowiedź na pozew banku, wskazując, że zawarta przez strony umowa kredytowa posiada niedozwolone postanowienia umowne dotyczące waloryzacji kredytu do franka szwajcarskiego, a także podnieśliśmy nieważność zawartej umowy, co w konsekwencji prowadzi do nieistnienia zobowiązania naszych klientów wobec banku na dzień składania wypowiedzenia umowy przez bank.

Przeczytaj także:

Kredyt we frankach – kolejny raz wygrywamy z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Kredyt złotówkowy jak kredyt we frankach – klauzule niedozwolone w kredycie złotówkowym prawomocna wygrana sprawa o dług 155.289,48 zł

Raiffeisen Polbank – znów pozywa i przegrywa. Unieważnienie umowy frankowej

Pierwsza rozprawa przed Sądem Okręgowym w Olsztynie odbyła się w dniu 14 stycznia 2019 r. Sąd dopuścił przedłożone dowody z dokumentów oraz zgodził się z zarzutami przedstawionymi przez Kancelarię a następnie zamknął rozprawę i ogłosił wyrok korzystny dla naszych klientów, oddalając w całości powództwo banku!

Uzasadniając wydany wyrok Sąd wskazał, że podziela zaprezentowane przez nas stanowisko i przyznał, że w zawartej umowie kredytowej występują niedozwolone klauzule waloryzacyjne. Sąd wskazał ponadto, że postanowienia zawarte w umowie są abuzywne, gdyż skonstruowane są one w oparciu o wzorzec umowy oraz brak było uzgodnień pomiędzy stronami co do treści umowy.

 

Zdaniem Sądu można jednak nie uznać za abuzywne takich postanowień umownych, kiedy klient banku ma realny wpływ (tzn. znajduje to umocowanie w umowie), kiedy zostanie wypłacony kredyt, bowiem sam może wpływać na wysokość zadłużenia. W naszej sprawie taki przypadek jednak nie zachodził, gdyż Sąd uznał, że wypłata kredytu mogła potrwać nawet 9 dni, a zatem tu klient nie miał żadnego realnego wpływu na wysokość zadłużenia.

Wydany przez Sąd w Olsztynie wyrok nie jest oczywiście jeszcze prawomocny jednak w przypadku jego utrzymania w mocy, nas klienci będą mogli powołać się na niego w sprawie, w której sami pozwali bank, nie ma więc tego złego co by na dobre na nie wyszło, gdyż ów wyrok będzie wówczas dla Sądu w Warszawie wiążący w myśl obowiązującej zasady powagi rzeczy osądzonej.

Getin Noble Banku – WYGRYWAMY po raz z kolejny z rzędu. Sprawa o 440.915,00 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *