Z satysfakcją informujemy, że Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny w wyroku z dnia 3 marca 2023 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt: I ACa 194/22 oddalił apelację mBanku oraz zasądził w całości zwrot kosztów postępowania apelacyjnego na rzecz naszego Klienta.

Postępowanie apelacyjne dotyczyło apelacji Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia z dnia 15 września 2021 r., sygn. akt II C 241/21 ustalającego nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF z 2008 r. zawartej przez kredytobiorcę z byłym BRE Bankiem S.A.

Orzeczenie prawomocne Kancelaria uzyskała bardzo sprawnie, ponieważ pozew wpłynął do Sądu w lutym 2021 r. Postępowanie sądowe trwało więc łącznie 23 miesiące, w tym około roku w II instancji.

Co warte podkreślenia, zarówno w Sądzie Okręgowym, jak i w Sądzie Apelacyjnym odbyły się łącznie 2 rozprawy – po 1 w każdym z Sądów.

Sprawa dotyczyła kredytu przeznaczonego na zakup spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w Olkuszu, przeznaczonego na cele mieszkaniowe Klienta i jego rodziny. 

Sąd I instancji wydając orzeczenie ustalające nieważność umowy kredytu nie miał wątpliwości, że sporna umowa kredytu nie powinna dalej obowiązywać w obrocie prawnym, a to z uwagi na jej sprzeczność z przepisam0i prawa powszechnie obowiązującego oraz zawarte w jej treści klauzule abuzywne odnoszące się do wypłaty i spłaty kredytu po kursach CHF ustalanych w tabelach banku przy zastosowaniu tzw. spreadu walutowego. 

Z wyrokiem tym nie zgodził się Pozwany Bank, wnosząc apelację. Pełnomocnik Banku sformułował liczne zarzuty dotyczące naruszenia przepisów procedury cywilnej oraz prawa materialnego.

Sąd Apelacyjny podzielił jednak ocenę prawną Sądu Okręgowego, a w rezultacie potwierdził prawidłowość rozstrzygnięcia. Zarzuty sformułowane w apelacji okazały się nietrafne i nie mogły doprowadzić do zmiany wyroku.

W szczególności należy zwrócić uwagę, że apelującemu nie udało się wykazać, by sporna umowa kredytu mogła dalej obowiązywać po „wykreśleniu” z niej klauzul przeliczeniowych, względnie stosując w miejsce dotychczasowych regulacji – kurs średni NBP. Zdaniem Sądu Apelacyjnego takie rozwiązanie nie jest dopuszczalne, z uwagi na obecną linię orzecznictwa SN oraz TSUE. Nasz Klient jako konsument oświadczył bowiem, że chce unieważnienia umowy i zna ewentualne konsekwencje tego stanu rzeczy. Wobec tego umowa winna upaść w całości zwłaszcza, że powyższe postanowienia stanowią główne postanowienia umowy.

Kredyt Klienta opiewał na kwotę 178.000,00 zł. Przy założeniu dalszego obowiązywania umowy Klient musiałby zapłacić z kolei o około 250 tys. zł więcej. Można zatem przyjąć, że łączna korzyść Klienta po przeprowadzonym postępowaniu jest znaczna i skutkuje „zaoszczędzeniem” niecałych 250 tys. zł.

Ponadto, co istotne, Bank nie wniósł skargi kasacyjnej.

Postępowanie prowadzili – adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Bartłomiej Górczyński z Kancelarii Adwokackiej Adwokat Jacek Sosnowski, Adwokaci i Radcowie Prawni.

 

Katowice Ekspresowe PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu mBank. Korzyść dla Frankowiczów, naszych Klientów 250.000,00 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *