Obejrzyj wywiad udzielony przez adwokata Jacka Sosnowskiego w TVP2 dotyczący między innymi kwestii związanych z ODZYSKIWANIEM PIENIĘDZY Z KONT BANKOWYCH OSOBY ZMARŁEJ. Poniżej także artykuł dotyczący odzyskiwania środków zgromadzonych w ZUS oraz OFE

http://pytanienasniadanie.tvp.pl/22373567/jak-odzyskac-pieniadze-z-konta-zmarlego

Mówiąc o spadku i dziedziczeniu zazwyczaj mamy na myśli przedmioty majątkowe należące do zmarłego w jego chwili śmierci, a więc nieruchomości bądź oszczędności, zupełnie zapominając i pomijając środki zgromadzone przez zmarłego na rachunku otwartego funduszu emerytalnego i środki na subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a przecież te aktywa w chwili śmierci osoby do której należały, również przechodzą na osoby najbliższe zmarłemu, warto więc wiedzieć na jakich zasadach możliwe jest przejęcie tych środków, aby móc się o nie upomnieć.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, podział środków zgromadzonych na rachunku otwartego funduszu emerytalnego po śmierci osoby ubezpieczonej, następuje dwóch w częściach. Pierwsza część owych środków, stanowiąca ich połowę, przekazywana jest na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym małżonka zmarłego, w zakresie w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Oznacza to, że na konto małżonka zostanie przekazana połowa środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym, gdy małżonkowie pozostawali w ustawowej wspólności majątkowej, a więc gdy nie posiadali intercyzy, gdy nie została zawarta między nimi, w trakcie trwania małżeństwa, umowa o rozdzielność majątkową bądź gdy sąd takiej rozdzielności nie orzekł. Przekazanie środków we wskazanej sytuacji nastąpi w terminie w jakim odbywają się wypłaty transferowe pomiędzy otwartymi funduszami, a więc w ostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada, nie wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca od przedłożenia stosownych dokumentów, tj. odpisu aktu zgonu, odpisu aktu małżeństwa oraz pisemnego oświadczenia stwierdzającego, czy do chwili śmierci członka funduszu nie zaszły żadne zmiany w zakresie stosunków majątkowych między małżonkami. W przypadku jednak, gdy małżonek na którego rzecz mają zostać przekazane środki z otwartego funduszu emerytalnego nie posiada własnego konta w otwartym funduszu i w terminie 2 miesięcy nie wskaże rachunku w jakimkolwiek otwartym funduszu, wówczas fundusz, w którym gromadzone były środki, zobowiązany jest taki rachunek założyć i przekazać na ten rachunek, w ramach wypłaty transferowej, przypadające małżonkowi środki zgromadzone na rachunku jego współmałżonka.

Druga natomiast część środków zgromadzonych na rachunku otwartego funduszu emerytalnego, przekazywana jest osobom wskazanym przez zmarłego. W tym miejscu należy przypomnieć, iż przystępując do otwartego funduszu emerytalnego, członek funduszu może upoważnić określone osoby do otrzymania pozostałej części zgromadzonych na rachunku funduszu środków. Jeśli jednak brak jest takich upoważnionych osób, wówczas owe środki wchodzą w skład spadku po zmarłym. Wypłata środków upoważnionym osobom następuje w terminie trzech miesięcy, jednak nie wcześniej niż ciągu jednego miesiąca, od dnia przedstawienia funduszowi urzędowego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej. Wypłata dokonywana jest bezpośrednio na rzecz osoby wskazanej przez zmarłego i następuje w formie wypłaty jednorazowej lub w formie płatności ratalnych, które nie mogą trwać dłużej niż 2 lata. Sposób przekazywania owych środków zależy od pisemnej dyspozycji w tym zakresie wydanej przez osobę uprawnioną. Powyższe uregulowania znajdą również zastosowanie w stosunku do spadkobierców członka funduszu, gdy brak jest osób upoważnionych, którzy dodatkowo obowiązani są przedłożyć funduszowi prawomocne stwierdzenie nabycia spadku. Zaznaczyć jednak należy, iż jeśli osobą upoważnioną przez zmarłego jest małżonek zmarłego członka funduszu, wówczas wypłata, na żądanie tego małżonka, może być przekazana na jego rachunek w otwartym funduszu emerytalnym.

Dziedziczenie środków zgromadzonych na subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych podlega praktycznie takim samym regułom co dziedziczenie z otwartego funduszu emerytalnego. Jeśli więc posiadacz subkonta w ZUS w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim, to połowa środków zgromadzonych na tym koncie zostaje przekazana małżonkowi, na jego własny rachunek w ZUS, natomiast pozostała część pieniędzy przekazywana jest osobom wskazanym przez zmarłego, a w przypadku ich braku, środki te wchodzą do majątku spadkowego po zmarłym i są dziedziczone na zasadach ogólnych. Również tak samo jak w przypadku środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym, wypłata dokonywana jest bezpośrednio na rzecz osób uprawnionych i następuje w formie wypłaty jednorazowej lub w formie wypłaty w ratach płatnych przez okres nie dłuższy niż 2 lata, zgodnie z pisemną dyspozycją takiej osoby. Jeśli zmarły posiadał zarówno rachunek w otwartym funduszu emerytalnym, jak i subkonto w ZUS, wniosek o wypłatę należnych środków należy złożyć tylko do otwartego funduszu. Po wypłacie z OFE, fundusz zawiadomi ZUS o osobach, którym przekazał środki – wskazując ich dane osobowe i udział w tym podziale. Natomiast ZUS, w terminie do trzech miesięcy od otrzymania zawiadomienia z OFE, zobowiązany jest według identycznych zasad i między te same osoby podzielić oszczędności zgromadzone na subkoncie zmarłego.

W tym miejscu zaznaczyć należy, iż od środków zgromadzonych w OFE oraz na subkoncie w ZUS odróżnić trzeba zasiłek pogrzebowy, który również jest wypłacany przez ZUS, jednak jest zupełnie odrębnym świadczeniem, a jego wypłata nie zależy od wysokości środków znajdujących się na koncie zmarłego w OFE bądź w ZUS-ie, jak również nie pomniejsza zgromadzonych tam aktywów. O zasiłek pogrzebowy może starać się osoba, która pokryła koszty pogrzebu zmarłego ubezpieczonego. Obecnie wynosi on 4 000 zł. By otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy złożyć odpowiedni wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku, gdy o zasiłek pogrzebowy ubiega się osoba nie będąca członkiem rodziny zmarłego, wówczas wysokość zasiłku odpowiada udokumentowanym kosztom organizacji pochówku, jednak w wysokości nie wyższej niż wspomniane 4 000 zł.

Kiedy należą się i jak odzyskać pieniądze z ZUS oraz OFE osoby zmarłej – WYWIAD W TVP2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *