Dnia 13 czerwca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok ws. I ACa 1028/22, w którym co do zasady oddalił apelację złożoną przez pozwany mBank S.A. i obciążył stronę przegraną kosztami procesu. Apelacja została uznana przez Sąd za zasadną jedynie w zakresie zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania, co poskutkowało zmianą wyroku Sądu I instancji – SO w Warszawie – w zakresie zasądzonych odsetek ustawowych za opóźnienie – na skutek apelacji zostały oddalone odsetki od zasądzonych kwot za okres od 5 kwietnia 2022 r. do dnia zapłaty. W tym zakresie Kancelaria nie zgadza się z powyższym prawomocnym orzeczeniem, jednakże z uwagi na wartość oddalonych kwot, brak jest możliwości wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

W apelacji pozwany Bank domagał się zmiany wyroku wydanego 5 kwietnia 2022 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie ws. o sygn. akt XXVIII C 857/21, w którym Sąd ten ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF zawartej w 2008 r. przez BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział Bankowości Detalicznej w Łodzi z Klientami Kancelarii. Dodatkowo Sąd I instancji oprócz uznania powództwa o ustalenie nieważności umowy kredytu uwzględnił także powództwo o zapłatę niemalże w całości, nie przychylając się do zarzutu przedawnienia zgłoszonego przez bank.

W apelacji pozwany Bank podniósł zarzuty naruszenia przez Sąd I instancji przepisów postępowania mających istotny wpływ na wynik sprawy, jak również naruszenia szeregu przepisów prawa materialnego. Nadto bank domagał się zmiany postanowień dowodowych oddalających wnioski o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sadowego, zeznań świadka Pacholczyka oraz z dokumentów opisanych w apelacji. Na etapie postępowania apelacyjnego pozwany Bank zgłosił zarzut zatrzymania dochodzonych kwot do czasu zaofiarowania przez Powodów kwoty 161 000 zł wypłaconego im kapitału kredytu. Oprócz zmiany wyroku w zakresie dochodzonych odsetek, Sąd Apelacyjny uznał za nieuzasadnione pozostałe podniesione w apelacji zarzuty.

Sąd Apelacyjny podzielił w całości ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd Okręgowy, a przyczyną nieważności umowy kredytu było zawarcie w niej niedozwolonych postanowień umownych, które dawały bankowi wyłączne prawo do decydowania o wysokości kursów walut obcych, jakie miały zastosowanie do przeliczenia kwoty wypłaconego Kredytobiorcom kredytu na CHF, a także wysokości spłacanych rat. Takie klauzule indeksacyjne/ waloryzacyjne są niedozwolone i nie wiążą stron umowy. Natomiast po jej wyeliminowaniu umowa nie może istnieć dalej, co doprowadziło do jej nieważności.

Sąd Apelacyjny podkreślił, że Klienci Kancelarii nie zostali dostatecznie poinformowani o ryzyku kursowym; dostarczona im informacja była w istocie abstrakcyjna i zachęcająca do zawarcia Umowy oraz nie wskazywała na rzeczywiste ryzyko ekonomiczne w długim okresie czasu. Bank nie zaoferował szerokiej analizy historycznej oraz nie przedstawił polityki Banku Centralnego Szwajcarii sztucznego utrzymywania kursu CHF do Euro (i tym samym i PLN) i ryzyka w przyszłości, gdy kurs ten może wzrosnąć 2 – 3 – krotnie i jak się to przełoży nie tylko na obowiązki konsumenta, ale i saldo kredytu do spłaty.

Przy czym niewątpliwe było w świetle celu kredytu i zeznań Kredytobiorców, że ubiegali się oni o kredyt w PLN na cele mieszkaniowe, a formuła indeksacji była konstrukcją obniżającą koszt takiego kredytu wobec tego stricte w PLN, ale owa postać Umowy, w zakresie głównych świadczeń stron, nie była wyrażona jasnym i czytelnym językiem.

Eliminacja postanowień indeksacyjno/waloryzacyjnych nie pozwalała na utrzymanie Umowy, albowiem byłoby to ukształtowanie sądowe nowej Umowy, której strony nie zawierały.

Wyrok jest prawomocny. Postępowanie zostało zainicjowane pozwem z lutego 2021 r., trwało 28 miesięcy w obu instancjach, a w jego toku odbyły się 3 rozprawy, w tym jedna przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie. W efekcie postępowania prowadzonego przez Kancelarię Klienci zyskali 130 tys. zł oraz ponad 22 tys. CHF.

Sprawę prowadzili adwokaci z Kancelarii Adwokackiej Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

ZOBACZ TAKŻE PODSUMOWANIE MIESIĄCA SIERPIEŃ 2023 R. 

MBank Szybkie PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu we frankach w Warszawie. Nasi Klienci ZYSKUJĄ 130.000,00 zł oraz ponad 22.000,00 CHF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *