Medialny szum powstały wokół obligacji GetBack i nieuczciwych praktyk związanych z ich sprzedażą nieco ucichł, jednakże poszkodowani tym procederem nie dają za wygraną.

Do sądów nasza kancelaria skierowała  pierwsze pozwy  przeciwko Idea Bank oraz Polskiemu Domowi Maklerskiemu

Sytuacja Idea Bank nie wygląda więc dobrze, przeciwko bankowi postępowanie prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz prokuratura, a teraz dodatkowo pojawiają się pozwy ze strony poszkodowanych.

Dla poszkodowanych taka sytuacja również do końca nie jest korzystna, sytuacja finansowa Banku staje się bowiem z dnia na dzień trudniejsza, może się więc okazać, że po uzyskaniu korzystnego wyroku poszkodowani należności nie odzyskają, gdyż Bank nie będzie posiadać wystarczających środków, rozwiązaniem może być jednak wniosek do sądu o udzielnie zabezpieczenia – takie wnioski kierujemy w sprawach naszych Klientów a sądy udzielają stosownych zabezpieczeń.

 

Zgodnie z regulacjami Kodeksu postępowania cywilnego, udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje natomiast wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Dla uzyskania zabezpieczenia konieczne jest więc zaistnienie obydwóch wskazanych powyżej przesłanek, przeciwko Idea Bank jest jednak jak najbardziej możliwe.

Postanowieniem z dnia 25 lipca 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie udzielił jednemu z reprezentowanych przez nas obligatariszy, który zdecydował się pozwać Idea Bank od którego nabył 5 obligacji emitowanych przez GetBack, zabezpieczenia roszczenia w wysokości 100 000 zł.

W imieniu poszkodowanego wnieśliśmy wniosek o udzielnie zabezpieczenia uzasadniony obawą wystąpienia po jego stronie niepowetowanej szkody związanej z niemożnością wykonania przyszłego orzeczenia z uwagi na trudną sytuację finansową pozwanego Banku.

Na poparcie naszego stanowiska wskazaliśmy, że z udziałem Idea Bank prowadzone są obecnie postępowania przez Komisję Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także przez prokuraturę, innymi więc słowy, przyszłość Banku nie przedstawia się kolorowo i poszkodowany może nigdy nie odzyskać swoich pieniędzy, nawet jeśli sąd wyda korzystny dla niego wyrok.

Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie prawni reprezentuje obecnie kilkadziesiąt osób poszkodowanych w aferze GetBack – jesli także jesteś poszkodowany w tej aferze zwłoka w złożeniu pozwu może skutkować znacznym utrudnieniem w odzyskaniu pieniędzy – skontaktuj się z nami już teraz! napisz getback@adwokatjsosnowski.pl

Z argumentacją  zgodził się Sąd Okręgowy i uznał, że w świetle zgromadzonego materiału dowodowego istnienie roszczenia poszkodowanego zostało dostatecznie uprawdopodobnione, pełnomocnik poszkodowanego wystarczająco więc wykazał, że dokonał zakupu obligacji od Idea Bank i że roszczenie związane z ich wykupem nie zostało zaspokojone.

W ocenie Sądu pełnomocnik poszdkowoanego wystarczająco wykazał również uprawdopodobnienie interesu prawnego przedstawiając w tym celu skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2019 r. ogłoszony przez Idea Bank z którego wynika, że pozwany Bank znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, która stale się pogarsza.

Z załączonego raportu wynika bowiem, że Idea Bank poniósł stratę 80,8 mln zł, a jego kapitał własny zmniejszył się o ponad 70 mln w stosunku do stanu na koniec 2018 r. Dla Sądu istotny również był fakt, że na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego znalazł się w listopadzie 2018 r. wpis dotyczący Idea Bank, a w maju 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego ustanowiła dla Banku kuratora.

Udzielając zabezpieczenia Sąd miał także na względzie, że interes prawny w jego uzyskaniu związany jest z koniecznością przewidywania rozwoju sytuacji w przyszłości- w momencie, gdy ewentualne zapadłe orzeczenie podlegać będzie wykonaniu. Obecna sytuacja pozwanego Banku pozwala bowiem sądzić, że rozwój wydarzeń może być dla niego niekorzystny, co może doprowadzić do niemożności zaspokojenia roszczeń przez poszkodowanego.

Sąd uznał zatem, że pełnomocnik poszkodowanego w sposób wystarczający wykazał, że pozwany Bank znajduje się w złej kondycji finansowej, co uzasadnia podejrzenia, że realizacja ewentualnego pozytywnego dla poszkodowanego orzeczenia może okazać się nieskuteczna wobec realnie grożącej Bankowi niewypłacalności.

Zabezpieczenia Sąd udzielił poprzez zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego Banku, gdyż w ocenie Sądu, był to sposób najbardziej odpowiedni, choć pełnomocnik podzkodowanego wskazywał również na zabezpieczenie poprzez zajęcie ruchomości Banku.

Uzyskanie zabezpieczenia chroni interesy naszych Klientów i minimalizuje ryzyko, że nie odzyskają zasądzonych przez sąd środków, dlatego o udzielnie zabezpieczenia zawsze wnioskujemy już w pozwie.

Obligacje Getback – pozwy złożone a komornicy zabezpieczają pieniądze na kontach Idea Bank dla naszych Klientów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *