Sankcja darmowego kredytu to instytucja, która wzbudza dużo emocji, zarówno po stronie kredytobiorców, jak banków, gdyż ci pierwsi chcą się uwolnić od kosztów kredytu, natomiast banki za nic nie chcą stracić swojego zarobku, więc powstaje konflikt czy darmowy kredyt w ogóle się należy.

Sam fakt, iż kredytobiorca zawarł z bankiem umową kredytową nie oznacza, że sankcja kredytu darmowego się zaktualizuje, gdyż żeby otrzymać darmowy kredyt, muszą zostać spełnione warunki określone ustawą.

Złóż oświadczenie i ciesz się darmowym kredytem!

Kiedy złożyć oświadczenie o sankcji kredytu darmowego?

Przede wszystkim, sankcja kredytu darmowego może być stosowana tylko w przypadku kredytów konsumenckich, a więc kredytów, które udzielone zostały w kwocie nie większej niż 255 550 zł, a sama nazwa tego kredytu wskazuje też na to, że kredytobiorca, będący stroną umowy kredytowej, musi posiadać status konsumenta, czyli musi być osobą fizyczną, która umowę kredytową z bankiem zawarła nie w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

Drugą istotną kwestią jest, że sankcja, czyli kara, kredytu darmowego może być zastosowana wobec banku tylko wtedy, gdy instytucja kredytowa dopuściła się uchybień i naruszyła przepisy regulujące kwestie zawierania umowy o kredyt konsumencki, zatem darmowy kredyt nie będzie się należeć kredytobiorcy zawsze, gdy bank popełnił jakiś błąd, lecz tylko taki, za który ustawa przewiduje sankcję darmowego kredytu. Na szczęście jednak, katalog uchybień uprawniających do darmowego kredytu jest bardzo szeroki, karę tego rodzaju bank może otrzymać, np. za nieprzekazanie kredytobiorcy wszystkich dokumentów, źle obliczone w umowie oprocentowanie kredytu, lub za źle określoną całkowitą kwotę kredytu, gdyż bardzo często kredytodawcy doliczają do niej koszty generowane przez umowę, a tego robić nie wolno.

Kredytobiorca może złożyć oświadczenie o sankcji darmowego kredytu, gdy spełnione zostaną powyżej wymienione przesłanki, lecz dodatkowo, należy mieć na względzie termin do złożenia oświadczenia wynikający z ustawy o kredycie konsumenckim. Przepisy ustawy jednoznacznie bowiem wskazują, że uprawnienie żądania darmowego kredytu wygasa po upływie roku od dnia wykonania umowy, jeśli więc już swój kredyt spłaciłeś i pomiędzy tobą, a bankiem nie istnieje żaden obowiązek świadczenia, wtedy masz tylko rok na dochodzenie swoich praw.

Inaczej natomiast sytuacja wygląda, gdy zaprzestałeś spłaty swojego kredytu, bo choć w takim przypadku bank najpewniej wypowie zawartą umowę kredytową, a następnie pójdzie do sądu, to ty nadal, jeszcze w procesie sądowym, możesz skorzystać z sankcji darmowego kredytu. Na tym jednak nie koniec, zdarzały się już przypadki, że bank uzyskał korzystny dla siebie wyrok i nawet wszczął egzekucję, a oświadczenie o sankcji darmowego kredytu zostało złożone dopiero na tym etapie i również okazywało się skuteczne. Często jest tak, że kredytobiorcy dopiero, gdy udają się do prawnika to dowiadują się, że jest coś takiego jak możliwość uzyskania darmowego kredytu, przepisy są jednak na szczęście tak skonstruowane, że skuteczne złożenie oświadczenia może nastąpić nawet wtedy, gdy sprawa jest już u komornika.

Co powinno zawierać oświadczenie by uzyskać darmowy kredyt?

Jeśli nawet bank zauważy, że zawarta umowa o kredyt konsumencki została źle skonstruowana, i że z tego tytułu kredytobiorcy należy się darmowy kredyt, nigdy sam nie zwróci się do kredytobiorcy by oddać mu należne środki. Chcąc uzyskać darmowy kredyt kredytobiorca musi zatem złożyć oświadczenie o sankcji kredytu darmowego, a takie oświadczenie powinno zawierać:

– wskazanie daty oraz miejscowości sporządzenia oświadczenia- to podstawowe, porządkujące informacje;

– dane kredytobiorcy- na pewno musisz podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, jednak dodatkowo może także podać adres do korespondencji oraz swój numer telefonu i adres mailowy;

– dane kredytodawcy- w oświadczeniu niezbędne jest podanie pełnych danych banku z którym zawarta została umowa o kredyt konsumencki, wpisujesz zatem nazwę banku oraz adres; dane te znajdziesz w zawartej umowie kredytowej;

– dane umowy kredytowej- oświadczenie powinno zawierać informacje umożliwiające zidentyfikowanie umowy kredytowej do której się ono odnosi, w piśmie kierowanym do banku powinieneś więc wskazać datę zawarcia kontraktu, numer umowy kredytowej, jak również możesz podać kwotę uzyskanego kredytu;

– wskazanie naruszeń, których dopuścił się bank, wraz z uzasadnieniem- jest to najtrudniejsza, a jednocześnie najistotniejsza część oświadczenia; w tym miejscu w oświadczeniu powinieneś wypisać wszystkie zauważone uchybienia, które twoim zdaniem uzasadniają skorzystanie z sankcji darmowego kredytu i pożądane jest byś uzasadnił dlaczego w twojej opinii bank popełnił błąd. Niestety, bardzo często jest tak, że bank w umowie kredytowej zawarł pozorne zapisy, czyli np. zapisał, że kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, a w zakresie sposobu zmiany oprocentowania odsyła kredytobiorcę do regulaminu banku, więc teoretycznie swojemu obowiązkowi nie uchybił. W praktyce jednakże taki zapis nie jest wystarczający, gdyż w momencie zawierania umowy kredytowej kredytobiorca powinien zostać w pełni poinformowany o wszystkich istotnych aspektach kredytu, więc wskazując na takie uchybienie w oświadczeniu, musisz dokładnie opisać co bank zrobił i jakie to ma dla ciebie skutki, a co powinien był zrobić. Jeśli jesteś w stanie możesz tutaj podać odpowiednią podstawę prawną zauważonych naruszeń;

– oświadczenie o skorzystaniu z darmowego kredytu- ze złożonego oświadczenia jasno musi wynikać, że składając je korzystasz z sankcji darmowego kredytu;

– podpis kredytobiorcy- nawet jeśli oświadczenia nie piszesz odręcznie, pod sporządzonym pismem powinien znaleźć się twój własnoręczny podpis.

Czy samodzielne sporządzenie oświadczenia będzie skuteczne?

Ustawa o kredycie konsumenckim nie wymaga by oświadczenie o sankcji darmowego kredytu miało jakąś szczególną formę, poza tym, że musi zostać sporządzone w formie pisemnej, więc tym bardziej nie jest konieczne by takie oświadczenie sporządzał prawnik, jednakże do ostatniego stwierdzenia należy dodać jedno „ale”.

Praktyka pokazuje, że banki z zasady i niejako automatycznie nie akceptują oświadczeń o sankcji darmowego kredytu, a w tym działaniu jest oczywiście metoda, gdyż banki doskonale zdają sobie sprawę z tego, że większość kredytobiorców nie zdecyduje się na proces sądowy o uzyskanie darmowego kredytu, więc banki oszczędzają w ten sposób gigantyczne pieniądze. Jeśli jednak oświadczenie zostanie sporządzone z pomocą prawnika, bank z całą pewnością to zauważy i wyciągnie z tego dwa wnioski, po pierwsze, że kredytobiorca doskonale zdaje sobie sprawę z naruszeń jakich dopuścił się bank, a po drugie, że kredytobiorca jest zdeterminowany by walczyć o swoje prawa, a skoro w sprawie już pojawił się prawnik, jest wręcz pewne, że nie uznanie oświadczenia o sankcji darmowego kredytu spowoduje, że dłużnik złoży pozew do sądu. Bank zacznie więc w takim przypadku kalkulować co bardziej mu się opłaci, i może się okazać, że przy ewidentnych naruszeniach obowiązujących przepisów, lepiej załatwić sprawę po cichu i nie dopuścić by sprawę rozstrzygnął sąd, gdyż korzystny dla kredytobiorcy wyrok może zachęcić innych zadłużonych do walki o swoje prawa.

Ponadto, pomoc prawnika przy sporządzeniu oświadczenia może być niezbędna z uwagi na zawiłość sprawy. Owszem, ustawa o kredycie konsumenckim wprost wskazuje jakie uchybienia po stronie banku uprawniają kredytobiorcę do skorzystania z sankcji darmowego kredytu, jednak odnalezienie konkretnych naruszeń w zawartej umowie kredytowej nie należy do prostych czynności, zwłaszcza, gdy umowa jest rozbudowana. Pamiętać również należy, że nie rzadko, by ustalić czy bank dopuścił się naruszenia, konieczna jest znajomość orzecznictwa i poglądów doktryny w danym zakresie i konieczne jest przeprowadzenie analizy prawnej, a tego bez prawnika już raczej nie uda się dobrze zrobić.

Oświadczenie do banku o Sankcji Kredytu Darmowego – opis i wzór 2024.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *