Wyrokiem z dnia 17 marca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny (sędzia Katarzyna Jakubowska – Pogorzelska, I ACa 189/21) oddalił apelacje BNP Paribas Bank Polska spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie od korzystnego wyroku naszych Klientów, w którym Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt  XXIV C 731/19) ustalił nieważność umowy kredytu budowlanego w walucie wymienialnej zawartej przez naszych Klientów z BGŻ S.A. – poprzednikiem prawnym pozwanego BNP Paribas.

W punkcie drugim wyroku z dnia 17 marca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził od Banku na rzecz naszych Klientów kwotę 9100 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 marca 2022 r. do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów w postępowaniu odwoławczym.

O wyroku zapadłym w I instancji informowaliśmy Państwa w grudniu 2020 r.: https://www.sprawy-przeciwko-bankom.pl/uniewaznienie-umowy-kredytu-bgz-sa-bank-bnp-paribas/

Postępowanie apelacyjne wszczęto w marcu 2021 r., a do wydania prawomocnego rozstrzygnięcia trwało rok.

Bank w apelacji zarzucił Sądowi I instancji naruszenie przepisów prawa procesowego oraz materialnego. Podnosił m.in. błędne przyjęcie, że nasi Klienci posiadają interes prawny w ustaleniu nieważności spornej umowy kredytu, albowiem zdaniem Banku takie rozstrzygnięcie nie zakończy sporu pomiędzy stronami umowy.

Bank wskazał również, że Sąd dopuścił się nieprawidłowej interpretacji oświadczeń woli (art. 65 k.c.) wskutek uznania, że strony nie zawarły umowy kredytu walutowego, ale o charakterze złotowym. Zdaniem Banku Sąd I instancji nie wyłożył prawidłowo art. 385[1] k.c., gdyż Bank rzekomo nie dopuścił się konstruując wzorzec umowy praktyki sprzecznej z dobrymi obyczajami oraz nie naruszył w sposób rażący interesu naszych Klientów. Bank skarżył również w apelacji postanowienie Sądu o pominięciu dowodu z opinii biegłego, który miał wykazać rzekomą rynkową wysokość kursów walut publikowanych przez Bank w jego własnej Tabeli.

W odpowiedzi na środek zaskarżeni nasza Kancelaria odparła zarzuty oraz wnioski zawarte w apelacji Banku.

Sąd Apelacyjny w Warszawie nie dopatrzył się uchybień po stronie Sądu Okręgowego w Warszawie. Sąd ten prawidłowo ustalił stan faktyczny w sprawie, wyłożył przepisy prawa materialnego. Sąd Apelacyjny nie doszukał się uchybień prawu procesowemu.

Oddalając apelację Banku Sąd II instancji wskazał w ustnych motywach rozstrzygnięcia, że nasi Klienci niewątpliwie posiadają interes prawny w ustaleniu nieważności spornej umowy kredytu. Wyrok taki usunie bowiem niepewność, co do możliwości dalszego stosowania niedozwolonych postanowień w stosunku do naszych Klientów. Bank nie będzie mógł obarczyć naszych Klientów dalszymi kosztami kredytu oraz pozwoli wykreślić hipotekę ustanowioną na rzecz Banku z księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości.

Sąd wskazał również, że klauzule denominacyjne znajdujące się w umowie kredytu oraz regulaminie stanowiącym integralną część umowy bez wątpienia są sprzeczne z prawem i nie mogą odnosić żadnego skutku wobec konsumentów. Bank wskutek wprowadzenia mechanizmu przeliczeniowego do treści wzorca umownego pozostawił sobie dowolność kreowania wysokości zobowiązania słabszej strony kontraktu. Konsekwencją tego było nieokreślenie w umowie kwoty kredytu.

Konsumenci nie mogli również zweryfikować prawidłowości ustalanych przez Bank kursów waluty obcej franka szwajcarskiego oraz przerzucono na nich ryzyko kursowe z tym związane. Sąd podkreślił brak prawidłowego pouczenia kredytobiorców o skutkach podpisania umowy odwołującej się do kursu waluty obcej. Umowa była sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Przedmiotowe klauzule nie stanowiły również przedmiotu indywidualnych negocjacji.

W kwestii uzupełnienia luk w umowie, Sąd II instancji wskazał, że wskutek sprzeciwu naszych Klientów nie mógł zmodyfikować treści umowy wprowadzając do niej regulacje zastępcze. Konsekwencją tego było stwierdzenie przez Sąd niemożliwości dalszej kontynuacji umowy.

Obecnie oczekujemy na wydanie listu mazalnego (oświadczenia ze strony Banku) pozwalającego wykreślić hipotekę z księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości.

Sprawę prowadzili adwokat Jacek Sosnowski oraz adwokat Tomasz Pietrusiak – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu BNP PARIBAS (umowa BGŻ S.A). Wygrywamy w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *