W dniu dzisiejszym informujemy, iż Klienci Kancelarii prawomocnie wygrali z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie po niespełna 2 latach od dnia wniesienia powództwa do sądu. Bowiem wyrokiem z dnia 9 września 2022 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach w sprawie o sygn. akt: I ACa 961/21 w składzie: Sędziego Tomasza Tatarczyka jako przewodniczącego, nie mając żadnych wątpliwości co do słuszności wyroku I instancji, oddalił apelację Banku i obciążył go w całości kosztami procesu. 

Należy przypomnieć, że w tej sprawie wyrokiem z dnia 13 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny w składzie: SSO Aneta Wolska orzekając w I instancji pod sygn. akt: I C 1025/20 ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w lutym 2008 r. przez naszych Klientów z byłym BRE Bank S.A. w Warszawie.

Apelację od powyższego wyroku została wniesiona przez pełnomocnika Banku, który zarzucił orzeczeniu Sądu I instancji szereg naruszeń przepisów postępowania oraz prawa materialnego.

Sąd Apelacyjny podzielił w całości ustalenia faktyczne Sądu I instancji, poczynione w oparciu o dowody z dokumentów oraz przesłuchanie naszych Klientów. Dowody te Sąd uznał za wiarygodne i wystarczające do miarodajnej oceny sprawy.  Zdaniem Sądu Klienci Kancelarii mieli interes prawny w wytoczeniu powództwa, albowiem zawarli zobowiązanie o charakterze długoterminowym. Ponadto w umowie kredytu znalazły się typowe klauzule przeliczeniowe, odwołujące się odpowiednio do: kursu kupna CHF z tabel Banku w przypadku wypłaty kredytu oraz kursu sprzedaży CHF z tabel Banku przy spłatach rat kredytu. Co więcej, nasi Klienci przed zawarciem umowy kredytu nie zostali w sposób należyty pouczeni o ryzyku kursowym.

W ocenie Sądu Apelacyjnego sporna umowa nie podlega konwalidacji – tj.  wyeliminowanie z umowy powyższych postanowień nie pozwala na utrzymanie jej w mocy, jako że stanowią tzw. główne – przedmiotowo istotne postanowienia umowy (tzw. essentialia negotii). Przede wszystkim bowiem nie ma możliwości zastąpienia klauzul regulacją art. 358 § 2 Kodeksu cywilnego (tzw. zasada walutowości), ponieważ przepis ten nie obowiązywał w dacie zaciągnięcia kredytu. 

Klienci Kancelarii akceptowali i godzili się ze skutkami ustalenia nieważności umowy kredytu, co potwierdzono w odpowiedzi na apelację. Konsekwencją powyższego rozstrzygnięcia jest obowiązek zwrotu na rzecz naszych Klientów kosztów postępowania w całości.

Korzyści ekonomiczne Klientów także są wymierne. Saldo kredytu spadło bowiem z ok. 350.000,00 zł do 0 zł (kapitał kredytu opiewał na kwotę ok. 270.000,00 zł).

Sprawę prowadzili adwokat Jacek Sosnowski oraz adwokat Bartłomiej Górczyński – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Prawomocne unieważnienie kredytu frankowego mBank z 2008r. Szybko wygrywamy w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *