Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie naszych Klientów w sporze z bankiem, na tle umowy o kredyt denominowany. 

W dniu 1 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, V Wydział Cywilny Odwoławczy, sygn. akt. V ACa 2548/19 w sprawie z powództwa kredytobiorczyni przeciwko BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (dawny BGŻ S.A.) wydał wyrok, w którym oddalił apelację banku od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2019 r., sygn. akt I C 168/17, zasądzając jednocześnie na rzecz naszej Klientki zwrot kosztów procesu. 

Sąd Okręgowy w Warszawie, V Wydział Cywilny Odwoławczy w osobie SSO Bożeny Miśkiewicz uznał, że kwestionowana umowa  okazała się nieważna. Jak wynika z umowy kwota kredytu udzielonego przez poprzednika prawnego pozwanego banku opiewała na kwotę wyrażoną w CHF, natomiast kwota wypłaty opiewała na kwotę PLN, co miało rzeczywiście odpowiadać kwocie wnioskowanej przez kredytobiorczynię.

A zatem skoro kwota udzielonego kredytu nie odpowiada wysokości wnioskowanej kwoty,  a także rzeczywiście udzielonego kredytu, to nie sposób uznać, że strony uzgodniły kwestię wysokości kwoty kredytu, bowiem kwota wypłaconego kredytu nie odpowiada kwocie kredytu, na który została zawarta umowa.  

Sąd wskazał także, że nasza Klientka nie miała wpływu na postanowienia przeliczeniowe, a kwestionowana umowa przyznaje bankowi prawo do jednostronnego kształtowania wysokości zobowiązania kredytobiorcy.  Sąd przywołał także art. 353 (1) k.c. podkreślając, że przedmiotowa umowa tenże przepis narusza, bowiem w ocenie Sądu obydwie strony powinny mieć pełną wiedzę o konsekwencjach zawieranej umowy, skali ryzyka, stosowanych mechanizmach.

Sąd zwrócił uwagę, że kredytobiorczyni przed podpisaniem umowy powinna zostać poinformowana, że wysokość zobowiązania, przy takiej konstrukcji kredytu, ulega ciągłym zmianom, a wykonywaniu umowy towarzyszy ciągła niepewność co do wysokości zarówno wysokości rat, jak i salda zadłużenia.

Podsumowując Sąd Okręgowy uznał, że na tle kwestionowanej umowy doszło do przekroczenia swobody umów i z tej to przyczyny, jak również z powodu naruszenia art. 69 ustawy Prawo bankowe, umowa naszej klientki jest nieważna, co z kolei implikowało zastosowanie art. 410 k.c., w konsekwencji należało na rzecz naszej Klientki zasądzić zwrot nienależnego świadczenia poczynionego przez nią na rzecz banku.

Droga do tego korzystnego rozstrzygnięcia wyglądała następująco – w 2017 r. nasza Klientka skierowała swoje roszczenia przeciwko BNP Paribas S.A. do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie, w którym żądała zasądzenia na jej rzecz kwoty 38 575, 23 zł jak świadczenia nienależnego spełnionego w wykonaniu nieważnej umowy kredytowej.  Wyrokiem z dnia 13 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy  – Woli w Warszawie uznał powództwo za zasadne, zasądzając żądaną kwotę oraz zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego na rzecz naszej Klientki.

Od powyższego wyroku apelację złożył pozwany bank,  wskazując, że umowa jest ważna, nie jest sprzeczna z ustawą prawo bankowe, prawa i obowiązki stron zostały unormowane zgodnie z wolą stron, a ponadto klauzule zawarte w ww. umowie kredytu nie stanowią zapisów abuzywnych, zaś kredytobiorczyni została wyczerpująco poinformowana o specyfice kredytu denominowanego w walucie obcej. Ponadto bank podniósł ze wszech miar chybiony i nie brany już zasadniczo pod uwagę w orzecznictwie, zarzut przedawnienia roszczeń kredytobiorcy. 

W odpowiedzi na apelację ustosunkowaliśmy się do wszelkich twierdzeń banku, powołując się na szeroką argumentację prawną wynikającą nie tylko z doktryny, ale przede wszystkim z tez płynących z aktualnego orzecznictwa dotyczących tzw. kredytów frankowych. 

Korzystny dla naszej Klientki prawomocny wyrok zapadł w dniu 1 czerwca 2022 r.

Jak wynika z powyższego sprawa od momentu skierowania do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie do jej zakończenia w II instancji trwała około 5 lat. 

Mamy nadzieję, że uzyskany przez naszą Kancelarię prawomocny wyrok pozwoli naszej Klientce zakończyć toksyczną relację z bankiem i uporządkować wszelkie sprawy związane z niebyłym już kredytem.

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski i r.pr. Małgorzata Wilczek – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

PRAWOMOCNE Unieważnienie kredytu we frankach denominowanego BNP Paribas S.A. (dawny BGŻ S.A.). WYGRYWAMY w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *