W sprawie o sygn. I ACa 621/21 w dniu 8 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w osobie SSA Agnieszki Wachowicz-Mazur oddalając w całości apelację mBank S.A. utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2021 r., sygn. I C 736/20 ustalający nieważność umowy zawartej przez naszą Klientkę oraz zasądzający na jej rzecz całość kosztów procesu w kwocie 11 834,00 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

Sprawa w II instancji przebiegła sprawnie i trwała nieco ponad 5 miesięcy. Odbył się jeden termin rozprawy, na którym Sąd odebrał stanowiska końcowe, zamknął rozprawę i wydał wyrok. Sprawę w I instancji opisaliśmy Unieważnienie kredytu mBank „Multiplan” w SO w Warszawie na 1 rozprawie

Cała sprawa zatem w II instancjach trwała tylo 20 MIESIĘCY co jak na Warszawę jest doskonałym wynikiem.

 

Sąd Apelacyjny podzielił argumentację prawną sądu I instancji i stwierdził, że sprawa została przez Sąd Okręgowy prawidłowo oceniona. Pomimo, że uzasadnienie wyroku I instancji zawierało fragment odnoszący się do klauzuli dowolnie zmiennego oprocentowania, która nie występowała w kwestionowanej Umowie – z czego Bank uczynił zarzut apelacyjny – Sąd II instancji stwierdził, że pozostała część uzasadnienia jest spójna i logiczna i stwierdził brak podstaw do uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, bowiem wyrok odpowiada prawu. 

Zdaniem Sądu Apelacyjnego, sąd I instancji słusznie uznał abuzywność kwestionowanych przez naszą Klientkę postanowień umownych. Status konsumenta, postanowienia umowy nie zostały uzgodnione indywidualnie – pozwany nie wykazał za pomocą środków osobowych, czy jakichkolwiek dokumentów, że sporne postanowienia zostały indywidualnie uzgodnione. Dla tej oceny nie ma znaczenia, czy była możliwość negocjacji, lecz czy takie postanowienia faktycznie były negocjowane. 

Sąd odwoławczy podzielił stanowisko Sądu Okręgowego, że kwestionowane postanowienia dotyczyły głównych świadczeń stron, lecz nie zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. Słuszna była konkluzja Sądu Okręgowego, iż usunięcie kwestionowanych klauzul z Umowy spowoduje niemożność dalszego funkcjonowania Umowy pomiędzy stronami, a to dlatego, że w naszym systemie krajowym nie ma przepisów które mogłyby posłużyć do uzupełnienia Umowy. 

Już powyższe rozważania były wystarczające w ocenie Sądu Apelacyjnego do możliwości ustalenia nieważności umowy. Wyrok jest prawomocny.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

PRAWOMOCNE unieważnienie umowy frankowej mBank „Multiplan”. Wygrywamy w Sądzie Apelacyjnym w WARSZAWIE. II Instancje w 20 MIESIĘCY
Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *