W dniu 18 listopada 2021 roku nasza Kancelaria uzyskała, prawomocny już wyrok, ustalający nieważność umowy kredytowej zawartej przez naszych Klientów z BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (d. Fortis Bank). Sąd Apelacyjny w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu apelacji pozwanego Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 29 października 2020 r., sygn. akt  I C 10/19 w punkcie pierwszym  oddalił apelację Pozwanego BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zasądził od BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych Klientów kwotę 8.100,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że nasz Klient, co niezwykle istotne i precedensowe, był wieloletnim pracownikiem bankowości, a nawet przez kilka lat pełnił funkcję dyrektora oddziału poprzednika pozwanego banku.  Z tego powodu nasz Klient w niniejszej sprawie przesłuchiwany był aż trzy razy.

Sąd po zamknięciu rozprawy otworzył ją na nowo, aby po raz kolejny przesłuchać powoda. W tej sprawie szczególnie wnikliwie zbadaliśmy i przedstawiliśmy argumentację dotyczącą statusu konsumenta w sporach z przedsiębiorcami na tle umów zawieranych w celu niezwiązanym z działalnością zawodową. Na rozprawach również z całą mocą przekonywaliśmy Sąd, że naszego Klienta należy traktować jak zwykłego konsumenta, a stwierdzenie nieważności umowy powinno być orzeczone w sentencji wyroku.

Tak też się ostatecznie stało – w dniu 29 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Lublinie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 10/19 orzekł w sentencji wyroku nieważność umowy kredytu hipotecznego dawnego Fortis Bank S.A., jednocześnie zasądzając na rzecz naszych klientów koszty procesu. 

Jak przebiegła sprawa w I instancji opisaliśmy na naszym blogu tutaj. Unieważnienie umowy frankowej Fortis Bank S.A.(obecnie BNP Paribas) – kolejna wygrana naszej Kancelarii (Na dole strony umieszczamy także link do nagrania na YouTube gdzie opisujemy jak przebiegała sprawa w I Instancji)

Apelację od powyższego wyroku wywiódł pozwany Bank, zaskarżając go w zakresie uwzględnienia powództwa oraz rozstrzygnięcia o kosztach postępowania, zarzucając szereg uchybień natury materialnej i procesowej.

Postępowanie przed Sądem II Instancji trwało niespełna 9 miesięcy. 

Po doręczaniu odpisu apelacji, Kancelaria złożyła odpowiedź na apelację, celem merytorycznego, kompleksowego ustosunkowania się do podniesionych w apelacji zarzutów, wniosków oraz twierdzeń.

W odpowiedzi na apelację zostało wskazane, że Sąd I Instancji właściwie ustalił stan faktyczny, przeprowadził postępowanie dowodowe, z czego wywiódł logiczne konkluzje oraz prawidłowo zastosował przepisy prawa, w konsekwencji wydany przez Sąd I Instancji wyrok odpowiada prawu.

Sąd Apelacyjny w pełnym zakresie podzielił prezentowaną przez Kancelarię argumentację. Sąd Apelacyjny stwierdził, że Sąd Okręgowy poprawnie przyjął, że Umowa kredytowa Powodów nie zawiera wszystkich essentialia negotii warunków umowy kredytu – m.in. poprzez brak wskazania kwoty kredytu. 

Sąd wskazał, że wobec wystąpienia w kwestionowanej umowie bezwzględnej przyczyny nieważności umowy, bezcelowe są dalsze rozważania o abuzywności przedmiotowych postanowień umownych.  Zgodnie bowiem z zapisami Regulaminu kwestionowanej Umowy – wobec odniesienia się w niej do nieznanego stronom w chwili zawarcia umowy kursu kupna CHF, ustalanego dopiero w dniu wypłaty kredytu – strony nie określiły w niej kwoty jaka miała zostać oddana kredytobiorcom do dyspozycji w walucie, w jakiej kredyt został udzielony, a więc w złotych polskich, Sąd Apelacyjny zgodził się z poglądami Sądu Okręgowego w tym zakresie i uznał więc, że nie wszystkie elementy wskazane w art. 69 ust. 1 i 2 Prawa bankowego zostały zawarte w treści umowy kredytowej podpisanej przez naszych klientów.

Sąd wskazał również, że zarzut naruszenia art. 5 k.c. nie może zostać w niniejszej sprawie uwzględniony. Pozwany powoływał w mniejszej sprawie argumentacje dotycząca ponadprzeciętnej wiedzy jaką posiadał Powód w zakresie wzorca umowy z racji pełnionego stanowiska.

Na pozwanym Banku ciążył obowiązek wykazania, że w przypadku zawartej przez naszego Klienta umowy dopełnione zostały wszelkie obowiązki przedkontraktowe. W ocenie Sądu – Powód mimo tego, że był pracownikiem banku, nie uczestniczył w procesie tworzenia przedmiotowego wzorca umowy.

Ponadto Powód nie miał możliwość brać udziału w kształtowaniu wzorca umowy, ponieważ umowy przychodziły do oddziału banku z jego centrali. Pozwany w żadnej mierze nie udowodnił, że kwestionowana umowa została ukształtowana zgodnie z wolą konsumenta i podlegała indywidualnym negocjacjom, dlatego też nie można oceniać sytuacji naszego Klienta odmiennie od sytuacji przeciętnego konsumenta. 

Sąd jednoznacznie wskazał, że powoda należy traktować jak zwykłego konsumenta. 

Ponadto co bardzo istotne i charakterystyczne dla wzorców Fortis Banku i co podkreślił Sąd Apelacyjny w ustnych motywach wyroku, że umowa przewiduje niejako automatyczne wskazanie kwoty kredytu w złotych polskich, ponieważ w swej treści powołuje się na ostateczną wysokość jaka ma zostać podana w akcie notarialnym. Według Sądu Apelacyjnego ewentualna możliwość spłaty kredytu we frankach szwajcarskich, nie oznacza tego, że był to podstawowy element umowy kredytu, ale coś wtórnego, co zostało do niej dodane poprzez otwarcie rachunku walutowego. 

Istotą spornej umowy według Sądu Apelacyjnego była wypłata kredytu w złotówkach i spłata kredytu w złotówkach.

Kwota faktycznie udostępniona Powodom w złotówkach była faktyczną kwotą kredytu, co automatycznie skutkuje nieważnością przedmiotowej umowy kredytu. 

Tytułem zakończenia wskazać należy, że nasi kolejni Klienci w niedługim czasie ostatecznie zamkną za sobą trwający przeszło piętnaście lat rozdział życia, zapoczątkowany w dniu zawarcia spornej umowy kredytowej.

Ostatni krok w tym kierunku stanowić będzie złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, co możliwe będzie po uzyskaniu odpisu wyroku wraz ze stwierdzeniem prawomocności. Wskazać bowiem należy, że zabezpieczenie kredytu stanowiła hipoteka ustanowiona na kredytowanej nieruchomości.

Jak wyglądała ta sprawa w I Instancji dowiesz się z materiału zamieszczonego poniżej

 

PRAWOMOCNY WYROK FORTIS BANK (BNP PARIBAS). WYGRYWAMY w Lublinie. Były PRACOWNIK BANKU też może unieważnić swój kredyt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *