W dniu dzisiejszym informujemy, iż Klienci Kancelarii prawomocnie wygrali z BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, po niespełna 2 latach od dnia wniesienia powództwa do sądu. Bowiem wyrokiem z dnia 11 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie o sygn. akt: I A Ca 318/21 w składzie: Sędzi SA Joanny Wiśniewskiej – Sadomskiej jako przewodniczącej, nie mając żadnych wątpliwości co do słuszności wyroku I instancji, oddalił apelację Banku i obciążył go w całości kosztami procesu. 

Należy przypomnieć, że w tej sprawie wyrokiem z dnia 5 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie: Referent SSO J. Radzyńska – Głowacka orzekając w I instancji pod sygn. akt: I C 631/20 ustalił nieważność umowy kredytu zawartej przez naszych Klientów z byłym Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. – obecnie BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w 2008 r.

Apelację od powyższego wyroku została wniesiona przez pełnomocnika Banku, który zarzucił orzeczeniu Sądu I instancji szereg naruszeń przepisów postępowania oraz prawa materialnego.

Sąd Apelacyjny podzielił w całości ustalenia faktyczne Sądu I instancji, poczynione w oparciu o dowody z dokumentów oraz przesłuchanie naszych Klientów. Dowody te Sąd uznał za wiarygodne i wystarczające do miarodajnej oceny sprawy.  Zdaniem Sądu Klienci Kancelarii mieli interes prawny w wytoczeniu powództwa, albowiem zawarli zobowiązanie o charakterze długoterminowym. Ponadto w umowie kredytu oraz stanowiącym do niej załącznik Regulaminie znalazły się typowe klauzule przeliczeniowe, odwołujące się odpowiednio do: kursu kupna CHF z tabel Banku w przypadku wypłaty kredytu oraz kursu sprzedaży CHF z tabel Banku przy spłatach rat kredytu. Co więcej, nasi Klienci przed zawarciem umowy kredytu nie zostali w sposób należyty pouczeni o ryzyku kursowym.

W ocenie Sądu Apelacyjnego sporna umowa nie podlega konwalidacji – tj.  wyeliminowanie z umowy powyższych postanowień nie pozwala na utrzymanie jej w mocy, jako że stanowią tzw. główne – przedmiotowo istotne postanowienia umowy (tzw. essentialia negotii). Przede wszystkim bowiem nie ma możliwości zastąpienia klauzul regulacją art. 358 § 2 Kodeksu cywilnego (tzw. zasada walutowości), ponieważ przepis ten nie obowiązywał w dacie zaciągnięcia kredytu. 

Klienci Kancelarii akceptowali i godzili się ze skutkami ustalenia nieważności umowy kredytu, co potwierdzono w odpowiedzi na apelację. Konsekwencją powyższego rozstrzygnięcia jest obowiązek zwrotu na rzecz naszych Klientów kosztów postępowania w całości.

Korzyści ekonomiczne Klientów także są wymierne. Saldo kredytu spadło bowiem z ok. 250.000,00 zł do 0 zł (kapitał kredytu opiewał na kwotę ok. 190.000,00 zł).

Sprawę prowadzili adwokat Jacek Sosnowski oraz adwokat Bartłomiej Górczyński – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

PRAWOMOCNY WYROK unieważnienie kredytu BNP PARIBAS (umowa Bank Gospodarki Żywnościowej). WYGRYWAMY prawomocne w 23 miesiące w WARSZAWIE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *