Wyrokiem z dnia 11 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt XXVIII C 13866/21 ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z czerwca 2008 r. zawarta przez Naszą Klientkę z a poprzednikiem prawnym pozwanego – EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie  jest nieważna w całości i zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu na rzecz Powódki kwotę 131 179,36 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 30.10.2021 r. do dnia zapłaty. Jednocześnie Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził od pozwanego banku na rzecz Naszej Klientki kwotę 11 817,00 zł  tytułem zwrotu kosztów procesu. 

W niniejszej sprawie postępowanie przed Sądem Okręgowym w Warszawie trwało nieznacznie ponad 26 miesięcy, a wyrok ustalający nieważność umowy został wydany po jednym terminie rozprawy. 

Warto zaznaczyć, że Sąd Okręgowy uwzględnił w całości Nasze stanowisko co do nieważności umowy kredytowej, tym samym uznając twierdzenia pozwanego banku za wadliwe i nie mające potwierdzenia w dotychczasowym orzecznictwie dotyczącym spraw tzw. „frankowych”. 

W zgłoszonym powództwie wykazaliśmy przed Sądem I instancji, że postanowienia zawarte w ww. umowy należy uznać za niedozwolone, ponieważ Bank przyznał sobie prawo do jednostronnego uregulowania postanowień umownych dotyczących indeksacji. Bank przy zawarciu umowy zastosował wzorzec, który wykluczał możliwość wpływania przez kredytobiorcę na treść jakichkolwiek postanowień. Bank samodzielnie mógł regulować wysokość zadłużenia Naszej Klientki wobec pozwanego, czyli wartość wypłaconego kapitału, saldo początkowe, w konsekwencji wysokość rat odsetkowych i kapitałowo-odsetkowych. Od początku staliśmy na stanowisko, że konsekwencją uznania kwestionowanych postanowień za abuzywne jest to, iż są one bezskutecznie i nie wiążą stron od początku. 

Przedstawiony przez Nas pogląd co do nieważności zawartej umowy zaaprobował Sąd Okręgowy orzekający w niniejszym postępowaniu. 

Sąd I instancji zaznaczył, że Powódka nie została w sposób dostateczny poinformowana przez Bank o nieograniczonym ryzyku związanym z zawartą umową. Zastosowane klauzule niedozwolone skutkowały tym, że jedna strona umowy stała się znacznie silniejsza od drugiej i mogła jednostronnie wpływać na sytuację obu stron umowy, w tym zwłaszcza działać na własną korzyść, kształtując swobodnie kurs kupna i kurs sprzedaży CHF.

Sąd Okręgowy doszedł również do wniosku, że abuzywności ocenianych klauzul umownych, stosownie do art. 3851 § 1 k.c., jest brak związania kredytobiorcy ich treścią. Natomiast zgodnie z art. 3851 § 2 k.c. jeżeli postanowienia umowne zostały uznane za niedozwolone i nie wiążą konsumenta, to strony pozostają związane pozostałą treścią umowy. Powyższe nie ma jednak zastosowania w przypadku, gdy wykonywanie umowy bez niedozwolonych klauzul umownych nie będzie możliwe. W niniejszej sprawie, usunięcie z umowy kwestionowanych klauzul dotyczących indeksacji, prowadzi do nieważności całej umowy od początku. 

Zatem Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił w całości zgłoszone przez Nas żądanie ustalenia nieważności umowy. Wobec okoliczności, że łącząca strony umowa jest nieważna, w ocenie Sądu żądanie zapłaty było uzasadnione. W konsekwencji czego Sąd zasądził na rzecz Naszej Klientki kwotę 131 179,36 zł.

Sąd podzielił więc zaprezentowaną przez naszą Kancelarię argumentację w zakresie żądań wywiedzionych w roszczeniu głównym i podtrzymanych w dalszym toku postępowania. 

Zapadły wyrok jest nieprawomocny, jednak mając na uwadze kierunek linii orzeczniczej, należy wyrazić nadzieję, że wyrok utrzyma się w II instancji.

Sprawę prowadził adw. Jacek Sosnowski i r. pr. Michał Surwiłło – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radowie Prawni

https://youtu.be/BuTXItHk2Kw?si=fSNr7e2hFLvq-LWJ

Raiffeisen Bank (EFG Eurobank Ergasias S.A.) unieważnienie kredytu frankowego na 1 rozprawie Sąd Okręgowy w Warszawie i 131 179,36 zł dla naszej Klientki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *