Wyrokiem z dnia 6 grudnia 2023 r., Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, po rozpoznaniu sprawy o sygn. akt II C 272/23 z powództwa naszych Klientów przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu ustalił nieważność całej umowy o kredyt hipoteczny z 2008 roku zawartej pomiędzy Powodami a EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (poprzednikiem prawnym pozwanego) oraz zasądził od pozwanego na rzecz Powodów kwotę 145 143,26 zł oraz 89 346,69 CHF tytułem zwrotu całości nienależnie pobranych świadczeń w wykonaniu łączącej strony całkowicie nieważnej umowy wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 marca 2023 roku do dnia zapłaty. Sąd zasądził również od pozwanego kwotę na rzecz Powodów kwotę 11 817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd uwzględnił powództwo w całości – zgodnie z roszczeniem głównym Naszych Klientów.

Postępowanie od wniesienia pozwu do wydania wyroku I instancji trwało zaledwie 10 miesięcy.

Sąd uznał, iż nasi Klienci mieli interes prawny w unieważnieniu umowy. Oczywistym dla Sądu był również fakt, że Klienci posiadali status konsumenta.

Umowa zawarta z poprzednikiem prawnym pozwanego jest w całości nieważna zarówno ze względu na przepisy prawa unijnego jak i przepisy prawa krajowego tj. przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa bankowego.

Sąd podzielił stanowisko wyrażone w pozwie, że przedmiotowa umowa zawierała klauzule abuzywne dotyczące kwestii przeliczeń oraz tabel kursowych, które Bank ustalał samodzielnie na co Kredytobiorcy nie mieli żadnego wpływu. Sąd podniósł, że Powodowie musieli podpisać umowę w takiej formie, jaka została sformułowana przez pozwany bank. Umowy nie można było w jakikolwiek sposób negocjować – był to gotowy wzorzec umowny. Sąd wskazał, że Powodowie nie zostali też należycie poinformowani jako konsumenci o faktycznym ryzyku kursowym wiążącym się zawarciem tego typu umowy.

Z uwagi na fakt, że postanowienie dotyczące indeksacji są uznane za niedozwolone postanowienia umowne, Sąd ustalił nieważność spornej umowy i zasądził na rzecz naszych Klientów od pozwanego banku wszelkie kwoty jakie były świadczone przez nich w ramach wykonania tej nieważnej umowy jako podlegające zwrotowi. Poza tym, w związku z tym, że Powodowie proces wygrali, Sąd zasądził koszty procesu. 

Sąd podzielił więc zaprezentowaną przez naszą Kancelarię argumentację w zakresie nieważności przedmiotowej umowy kredytowej i zasadności zasądzenia od pozwanego Banku na rzecz naszych Klientów zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem jej wykonania.

Zapadły wyrok jest nieprawomocny, jednak mając na uwadze kierunek linii orzeczniczej należy wyrazić nadzieję, że wyrok utrzyma się w II instancji.

Sprawę prowadził adw. Jacek Sosnowski i adw. Anna Dubleska-Grzywaczewska – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga EKSPRESOWE unieważnienie kredytu we frankach RAIFFEISEN BANK i 145 143,26 zł oraz 89 346,69 CHF dla naszych Klientów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *