Wyrokiem o syg. akt I ACa 1695/22, z dnia 24 lipca 2023 r. Sąd Apelacyjny potwierdził stanowisko Sądu Okręgowego w Gdańsku XV Wydział Cywilny (sygn. XV C 712/22) i oddalił apelację pozwanego Banku BPH S.A. w Gdańsku jako bezzasadną. Ponadto, zasądził od Pozwanego na rzecz Powodów kwotę 4 050 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia w zakresie tych kosztów do dnia zapłaty. W związku z czym, umowa kredytu budowlano-hipotecznego z 2008 r., która nasi Klienci zawarli z Bankiem BPH S.A. została uznana za nieważną.

Apelacja została złożona 20 października 2022 r., a więc postępowanie apelacyjne trwało łącznie tylko 9 miesięcy. 

Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko Sądu I instancji i stwierdził, że umowa zawarta między stronami jest nieważna, a apelacja nie zasługiwała na uwzględnienie.

 

Sąd opierając się na orzecznictwie SN i TSUE uznał za zasadne stwierdzenie, iż umowa łącząca strony zawierała niedozwolone klauzule umowne (art. 3851 § 1 k.c), a usunięcie ich nie jest możliwe, ponieważ bez wspominanych klauzul abuzywnych umowa nie zostałaby zawarta. Sąd stwierdził również, że brak jest konsensusu co do istotnych postanowień umowy.

W związku z czym, umowa powinna zostać uznana za nieważną. Na podstawie tego przepisu należy wskazać, że powodów nie wiążą te postanowienia umowy, których elementem jest ryzyko kursowe, o którym oni jako konsumenci nie zostali właściwie poinformowani na etapie zawierania umowy (art. 3851 § 2 k.c.).

Postanowienia umowne dotyczące klauzul waloryzacyjnych nie zostały indywidualnie uzgodnione z Powodami, a jej treść została sporządzona na podstawie wzoru banku, który stosowany jest w tego typu umowach. Niezrozumiałe i niejednoznaczne zapisy w umowie spowodowały, że została naruszona zasada równowagi kontraktowania stron. W ten sposób bank wykorzystał swoją uprzywilejowaną pozycję jako profesjonalista na rynku, który posiada duże doświadczenie w przeciwieństwie do Powodów, wobec których nie został spełniony obowiązek informacji. 

Na skutek wyroku Sądu Apelacyjnego, sprawa została prawomocnie zakończona, a umowa kredytu łącząca strony została unieważniona. Jest to kolejny sukces naszej Kancelarii.

Pozew w pierwszej instancji został wniesiony 11 kwietnia 2022 r., a więc postępowanie w obu instancjach trwało zaledwie 15 miesięcy.

Sprawę prowadziła Kancelaria Adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku i SUPER EKSPRESOWE prawomocne unieważnienie kredytu we frankach BPH SA z 2008 r. w zaledwie 15 MIESIĘCY!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *