W dniu 22 grudnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, I Wydział Cywilny, wyrokiem wydanym w sprawie o sygn. akt I ACa 1447/22 oddalił apelację Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Koszalinie, I Wydział Cywilny, o sygn. akt I C 614/20 ustalającego nieważność umowy kredytu zawartej 27 czerwca 2008 r. pomiędzy naszymi Klientami, a GE Money Bank S.A. oraz zasądzającego na rzecz Powodów kwotę 207 917,66 zł i kwotę 11 864,00 zł tytułem kosztów procesu. Sąd Apelacyjny w Gdańsku zasądził także zwrot kosztów postępowania apelacyjnego dla naszych Klientów w wysokości 8 100,00 zł. 

Postępowanie apelacyjne od momentu doręczenia do Sądu II instancji apelacji banku do wydania prawomocnego wyroku trwało 14 miesięcy, a całe postępowanie od wniesienia powództwa do końca wyniosło 37 miesięcy. W całym postępowaniu przed Sądem I instancji oraz Sądem II instancji odbyły się zaledwie trzy terminy rozpraw.  

W pierwszej Instancji Sąd Okręgowy w Koszalinie I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 28 lipca 2022 r. ustalił nieważność umowy zawartej 27 czerwca 2008 r. pomiędzy naszymi Klientami, a poprzednikiem prawnym pozwanego banku, tj. GE Money Bank S.A. Ponadto Sąd Okręgowy zasądził od pozwanego banku na rzecz Powodów kwotę 207 917,66 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 25 stycznia 2022 r. do dnia zapłaty. Jednocześnie Sąd zasądził za rzecz naszych Klientów kwotę 11 864,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. 

Pozwany bank nie zgadzając się z treścią orzeczenia Sądu Okręgowego w Koszalinie wniósł apelację, w której zarzucił brak interesu prawnego w żądaniu ustalenia nieważności umowy po stronie powodowej. Bank BPH S.A. Nie zgodził się również z twierdzeniami dotyczącymi nieważności umowy i zakwestionował abuzywność postanowień umowy. W odpowiedzi na apelację, wnieśliśmy o jej oddalenie, jako w całości bezzasadnej.

Sąd Apelacyjny uznał, że wniesiona apelacja banku nie zasługiwała na uwzględnienie, bowiem wszystkie postawione przez pozwany bank zarzuty były już poddane wielokrotnej analizie na gruncie podobnych spraw i ich ocena jako bezzasadnych jest w orzecznictwie Sądu Apelacyjnego oczywista. Sąd II instancji ocenił, iż nie doszło do naruszeń przepisów prawa procesowego, w szczególności odnoszących się do oceny materiału dowodowego, który stanowił podstawę ustaleń faktycznych w sprawie.  

W ocenie Sądu Apelacyjnego zawarte w umowie kredytowej klauzule waloryzacyjne kształtowały prawa i obowiązki naszych Klientów, jako konsumentów, w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszała ich interesy, co ostatecznie doprowadziło do potraktowania tych postanowień umownych jako niedozwolonych. Mechanizm ustalania przez bank kursów waluty, pozostawiający mu swobodę, jest w sposób oczywisty sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta. 

Sąd II Instancji zaznaczył, że postanowienia umowne nie zawierały pełnego opisu mechanizmu waloryzacji, dzięki któremu kredytobiorcy mogliby samodzielnie oszacować, w oparciu o jednoznaczne i zrozumiałe kryteria, wypływające z tych postanowień konsekwencje ekonomiczne. Samo sprecyzowanie momentu waloryzacji nie stanowi zaś wystarczającego zabezpieczenia interesów konsumenta. Możliwość dowolnego kształtowania przez Bank kursu wymiany walut skutkuje rażącą dysproporcją uprawnień kontraktowych na niekorzyść naszych Klientów i w sposób oczywisty godzi w dobre obyczaje. 

Sąd Apelacyjny w Szczecinie nie podzielił również zgłoszonego przez Bank zarzutu zatrzymania. W uzasadnieniu tego wyroku Sąd wskazał, że prawo zatrzymania można wykonać jedynie wówczas, gdy świadczenia wzajemne stron są różnorodzajowe. W tym przypadku, gdy obie strony są zobowiązane do spełnienia świadczeń pieniężnych, a zatem świadczeń o charakterze jednorodnym, zatem nie zachodziła potrzeba zabezpieczenia spełnienia świadczenia wzajemnego. Sąd Apelacyjny podkreślił, że każdej ze stron tego postępowaniu przysługuje dalej idące uprawnienie w postaci potrącenia.

W tym stanie rzeczy Sąd Apelacyjny orzekł, że umowa zawarta między stronami jest nieważna, w związku z tym utrzymał w mocy orzeczenie Sądu I instancji. Wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny. Uzyskana dla naszych Klientów korzyść finansowa opiewa na kwotę 207 917,66 zł. 

Sąd Apelacyjny w Szczecinie PRAWOMOCNY WYROK unieważnienie kredytu GE Money Bank z 2008 r. i 207 917,66 zł dla naszych Klientów!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *