Wyrokiem z dnia 1 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I C 745/22  ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF zawarta w listopadzie 2005 roku pomiędzy BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie (obecnie mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie) a Klientami Kancelarii jest nieważna. Jednocześnie Sąd zasądził od Pozwanego mBanku S.A. na rzecz Kredytobiorców kwotę 255 788,38 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 27 maja 2022 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 11 834,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

  • Sąd Okręgowy w Łodzi orzekł, że umowa o kredyt hipoteczny „Multiplan” indeksowana do CHF zawarta przez BRE Bank (obecnie mBank) z naszymi klientami jest nieważna.
  • Sąd uznał, że umowa zawiera niedozwolone klauzule dotyczące indeksacji kwoty kredytu do CHF oraz klauzule odnoszące się do sposobu przeliczania rat kapitałowo-odsetkowych według kursu sprzedaży dewiz dla CHF.
  • Sąd zasądził od mBanku na rzecz kredytobiorców kwotę 255 788,38 zł z odsetkami oraz kwotę 11 834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

W niniejszej sprawie powództwo zostało wniesione w czerwcu 2020 r. Sprawa dotyczyła standardowej umowy kredytu indeksowanego skonstruowanej na wzorcu umownym przez BRE Bank S.A. W powództwie zarzucono bankowi, m.in. że w umowie kredytu zostały zawarte klauzule niedozwolone dotyczące indeksacji kwoty kredytu do waluty obcej wyrażonej w CHF, a także klauzule odwołujące się do sposobu przeliczania rat kapitałowo-odsetkowych według kursu sprzedaży dewiz dla CHF obowiązującego w Banku.

Nasi Klienci podnieśli również, że konsekwencją uznania kwestionowanych postanowień za abuzywne jest to, iż są one bezskuteczne i nie wiążą stron od samego początku. Ponadto nasi Klienci podnieśli, że ww. umowa jest nieważna z uwagi na to, że jest sprzeczna z ustawą prawo bankowe – kwota kredytu bowiem została określona w umowie w sposób niejednoznaczny.

Wobec złożonego pozwu Bank wystosował odpowiedź na pozew, w której wniósł o oddalenie powództwa w całości, kwestionując przy tym zasadność roszczeń Klientów Kancelarii i wskazując, że umowa nie posiada wad prawnych powodujących, że umowa miałaby zostać uznaną za nieważną, choćby w części.

W toku postępowania Sąd dokonał ustaleń na podstawie zeznań Klientów Kancelarii przeprowadzonych na piśmie na okoliczności związane z procesem zawierania spornej umowy kredytu. Dodatkowo podczas rozprawy w dniu 7 listopada 2022 r. został przeprowadzony dowód z uzupełniających zeznań Klientów naszej Kancelarii. Pozostałe wnioski dowodowe zgłoszone przez strony postępowania zostały pominięte, jako nieistotne dla rozpoznania sprawy, m.in. dowód z opinii biegłego z zakresu finansów i rachunkowości. 

W konsekwencji wskazanej przez naszą Kancelarię szerokiej argumentacji w pozwie i dalszych pismach procesowych w stosunku do zawartej z bankiem umowy kredytu Sąd stwierdził, że umowa ta jest nieważna w całości i to już od chwili jej zawarcia.

Powyższy wyrok ustalający nieważność umowy o kredyt skutkował uznaniem przez Sąd za zasadne sformułowane żądanie naszych klientów dotyczące zasądzenia na ich rzecz nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych spełnionych na rzecz Banku w wykonaniu nieważnej umowy, tj. rat kapiatałowo-odsetkowych, składek ubezpieczeniowych.

W przypadku uprawomocnienia się wyroku w tym kształcie łączna korzyść naszych Klientów opiewać będzie na kwotę ponad ćwierć miliona złotych.

Sprawę prowadzą adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Tomasz Pietrusiak – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Sąd Okręgowy w Łodzi uznał umowę kredytu „Multiplan” za nieważną i zasądził dla naszego Klienta 255 788,38 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *