Z satysfakcją informujemy, że Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny w wyroku z dnia 24 listopada 2022 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt: I ACa 1636/21 oddalił apelację Banku Raiffeisen oraz zasądził w całości zwrot kosztów postępowania apelacyjnego na rzecz naszego Klienta.

Postępowanie apelacyjne dotyczyło apelacji Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 29 września 2021 r., sygn. akt II C 140/21 ustalającego nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF z 2008 r. zawartej przez kredytobiorcę z byłym EFG Eurobank Ergassias.

Orzeczenie prawomocne Kancelaria uzyskała w rekordowo krótkim czasie, ponieważ pozew wpłynął do Sądu 21 stycznia 2021 r. Postępowanie sądowe trwało więc łącznie 23 miesiące, w tym około roku w II instancji.

Co warte podkreślenia, zarówno w Sądzie Okręgowym, jak i w Sądzie Apelacyjnym odbyły się łącznie 2 rozprawy – po 1 w każdym z Sądów.

Sprawa dotyczyła kredytu przeznaczonego na zakup nieruchomości w Sosnowcu, przeznaczonej na cele mieszkaniowe Klienta i jego rodziny. 

Sąd I instancji wydając orzeczenie ustalające nieważność umowy kredytu nie miał wątpliwości, że sporna umowa kredytu nie powinna dalej obowiązywać w obrocie prawnym, a to z uwagi na jej sprzeczność z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz zawarte w Regulaminie klauzule abuzywne. 

Z wyrokiem tym nie zgodził się Pozwany Bank, wnosząc apelację. Pełnomocnik Banku sformułował liczne zarzuty dotyczące naruszenia przepisów procedury cywilnej oraz prawa materialnego.

Sąd Apelacyjny podzielił jednak ocenę prawną Sądu Okręgowego, a w rezultacie potwierdził prawidłowość rozstrzygnięcia. Zarzuty sformułowane w apelacji okazały się nietrafne i nie mogły doprowadzić do zmiany wyroku.

W szczególności należy zwrócić uwagę, że apelującemu nie udało się wykazać, że nasz Klient nie posiada tzw. interesu prawnego w domaganiu się ustalenia nieważności spornej umowy kredytu. Sąd Apelacyjny jednoznacznie wskazał, że skoro kredytobiorca związany jest umową kredytu obowiązującą jeszcze przez szereg lat, to nie ma innej możliwości uzyskania ochrony prawnej, niż poprzez sformułowanie powództwa o ustalenie istnienia / nieistnienia stosunku prawnego i to pomimo tego, że przysługiwało mu również dalej idące roszczenie o zapłatę.

Kredyt Klienta opiewał na kwotę 150.000,00 zł. Na moment uprawomocnienia orzeczenia saldo spłat przewyższało kapitał o ok. 5 tysięcy zł. Przy założeniu dalszego obowiązywania umowy Klient musiałby zapłacić z kolei o około 200 tys. zł więcej. Można zatem przyjąć, że łączna korzyść Klienta po przeprowadzonym postępowaniu jest znaczna i skutkuje „zaoszczędzeniem” niecałych 200 tys. zł.

Ponadto, co istotne, Bank rozliczył z Klientem dokonaną nadpłatę i nie wniósł skargi kasacyjnej.

Postępowanie prowadzili – adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Bartłomiej Górczyński z Kancelarii Adwokackiej Adwokat Jacek Sosnowski, Adwokaci i Radcowie Prawni.

Sąd w Katowicach szybko unieważnia PRAWOMOCNIE kredyty we frankach Raiffeisen z 2008 r. Korzyść dla Frankowiczów 200.000,00 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *